ELATERIDAE
Financování našich entomologických aktivit

Vážení návštěvníci našeho serveru,


      Financování našich odborných entomologických aktivit je založeno převážně na zdrojích, vyčleněných z výdělků z našich povolání. Entomologie je naším koníčkem, tudíž svůj volný čas do ní investujeme nezištně a rádi. Je ovšem nutno říci, že i jen pouhé provozování těchto internetových stránek není lacinou záležitostí. Od roku 2008 jsme se rozhodli financovat provoz těchto stránek prostřednictvím našeho občanského sdružení ELATER. Z tohoto důvodu jsme založili transparentní účet abyste měli přehled o finanční náročnosti našeho projektu a chtěli bychom Vás touto formou poprosit o jakýkoliv finanční dar. Aby jste měli přehled jak se s vašimi příspěvky zachází - kdykoliv se můžete na pohyby na účtu podívat na této adrese.                                                    

transparentní účet číslo 2300030948/2010


Informace o daňovém zvýhodnění darů pro OS Elater:


     Dárci v České republice si mohou případné dary pro OS ELATER odečíst z daní z příjmu. Věc řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, v platném znění, takto:

1) Fyzickým osobám umožňuje odečet od základu daně ustanovení § 15 odst. 1) výše jmenovaného zákona. Fyzické osoby si však mohou odečíst od základu daně hodnotu darů. poskytnutých na podporu cílů Občanského sdružení Elater, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne ve zdaňovacím období 2 procenta nebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu si mohou fyzické osoby odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Je-li tedy celková hodnota darů vyšší, více odečíst nelze. Od základu daně lze hodnotu darů odečíst jen v tom období, ve kterém byly poskytnuty. Odpočet si může samozřejmě uplatnit u svého zaměstnavatele i fyzická osoba, která má příjmy pouze ze závislé činnosti, a to při ročním zúčtování daňových záloh na příslušný rok. Nárok na odpočet prokáže zaměstnavateli níže uvedeným předepsaným způsobem (§ 381 zákona o daních z příjmu).

     Fyzická osoba musí předání daru prokazatelně doložit, a to bud' darovací smlouvou podle 628-630 občanského zákoníku, nebo písemným dokladem vystaveným příjemcem daru. Oba dokumenty by měly obsahovat označení dárce a obdarovaného, hodnotu daru, potvrzení o převzetí daru, datum darování a účel, na jaký byl dar poskytnut.

2) Právnickým osobám umožňuje tentýž odečet ustanovení § 20 odst. 8)zákona. Právnické osoby si mohou odečíst od základu daně, sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmu (např. o ztrátu z minulých let, o 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného do odpisových skupin 1, 2, 3), dary na podporu cílů Občanského sdružení Elater, pokud hodnota (jednoho) daru činí 2000 Kč. V úhrnu si mohou právnické osoby odečíst nejvýše 2 % ze základu daně sníženého podle § 34 . Odpočet si nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. I právnické osoby prokazují předávání daru bud' darovací smlouvou, nebo potvrzením příjemce daru o jeho výši a účelu a kopie těchto dokladů jsou pak přílohou daňového přiznání.

     Doklady potřebné k úspěšnému uplatnění odečtu od základu daně z příjmu, tedy Smlouvu o poskytnutí daru nebo Potvrzení o převzetí daru všem hodným dárcům samozřejmě na vyžádání obratem zašleme.
 

word Ke stažení vzor darovací smlouvy                                         Chtěli bychom poděkovat našim dosavadním sponzorům:

-Soukromé firmě: GASTRO-KOŘENÍ s.r.o., vlastněné členem našeho sdružení Martinem Samkem.
-Soukromé osobě: MUDr. Vladimíru Hronovi

 

TOPlist