ELATERIDAE
 
AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE 2008

1. Královéhradecká přírodní památka Na Plachtě

2. Monitoring východočeských stepních biotopů a „třešňovek“

2a. Ortofotomapy stepních biotopů (Mertlik 2010)

3. Iniciativy jiných organizací a jednotlivců, kterých se účastníme

 


 

Královéhradecká přírodní památka Na Plachtě

Ochrana biotopu pískomilného kovaříka Cardiophorus asellus


     Zachování mimořádných přírodních hodnot přírodní památky Na Plachtě se věnují autoři následujících internetových stránek: http://www.naplachte.cz/index.php  - zde naleznete všechny důležité informace.

     Občanské sdružení ELATER se v roce 2008 připojilo k výzvě k nápravě současného stavu a vyhlášení celého území královéhradecké lokality Na Plachtě za evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000. Tato výzva byla adresována MŽP ČR: - klikni

     Na území rezervace se nacházejí biotopy mnoha pozoruhodných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jejich podrobnou inventarizací se v minulých letech zabývali pracovníci Krajského muzea východních Čech v Hradci Králové. Výsledky jejich práce jsou zpracovány v publikaci: Acta Musei Reginaehradecensis, series A – scientie naturales, vol. 25, Hradec Králové, 229 pp.
Další zajímavé nálezy jsou v článcích:
     Mertlik J. & Leseigneur L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium 1: 1-55.
     Mertlik J. 2008: Příspěvek k poznání bionomie druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea). Elateridarium, 2: 172-192.

     Z druhů, které jsou pro o.s. ELATER předmětem studia a ochrany jejich biotopů, se na území rezervace nachází biotop kovaříka Cardiophorus asellus Erichson, 1840. Tento biotop byl v minulých letech velmi ohrožen zarůstáním náletovými dřevinami a v roce 2005 zde byly zjištěny jen pouhé dva kusy!
     Fotografie biotopu jsou ve fotogalerii: - klikni  -zde zadejte do kolonky„Vyhledávání“dvě klíčová slova: „Plachta“ a „asellus“.
     Pokud zadáte klíčová slova „Plachta“ a „Na Plachtě“, objeví se vám všechny dostupné fotografie z území PP Na Plachtě.
     Historické letecké snímky z roku 1937 nám prozrazují, že lokalita C. asellus byla v minulosti intenzivně využívaná jako vojenské cvičiště, konkrétně přímo zde byly dlouhé zákopy. Jejich linie jsou v terénu patrné i v současnosti. Odkaz na historickou mapu: - klikni

Na obrázku č. 1 (klikni) je lokalita C. asellus. Lokalitu bez přerušení kontinuity označuje bíle šrafované pole , lokalitu s přerušenou kontinuitou označuje červeně šrafované pole. Na obrázku č. 2 (klikni), je snímek lokality (bíle šrafovaného pole) ze dne 21.4.2007 - na snímku vlevo jsou borovice, které zastiňují biotop C. asellus a zároveň brání volnému průchodu koní.
    

     Brigády dobrovolníků z řad obyvatel města Hradce Králové pořádají na Plachtě pravidelné úklidové práce a čištění ploch rezervace od náletových dřevin. V dubnu roku 2007 se jim podařilo obnovit biotop kovaříka C. asellus do té míry, že již při monitoringu v květnu 2008 jsme zde mohli pozorovat aktivitu několika desítek kusů!  Brigádníkům patří náš veliký dík!
     V současnosti spolupracuje o.s. ELATER s AOPK v Hradci Králové na získání povolení k odstranění zbývajících kmenů náletových dřevin. V příloze je výběr z korespondence mezi J. Mertlikem (O.S. ELATER) a (AOPK HK).


Biotop kovaříka Cardiophorus asellus v areálu PP Na Plachtě se zřejmě podaří zachovat.

Po odstranění posledních stínících kmenů zde bude opět umožněn volný průchod koní ze sousedící jízdárny a bude tak opět docházet k narušování povrchu v celém areálu bývalých zákopů.
Biotop musí zůstat pod pravidelnou kontrolou AOPK, protože náletové dřeviny (borovice, bříza, jíva, dub) i ostružiník křovitý, budou ohrožovat jeho plochu i v budoucnosti!

O dalším vývoji Vás budeme informovat,
za o.s. ELATER - Josef Mertlik, 5.11.2008

 

Doprovodná korespondence

MERTLIK, 23.5.2006 a 15.3.2007:
      S kovaříky na Plachtě to je prabídné. Pryč je sláva volných písků a s nimi i druhu Dicronychus equisetioides Lohse, 1976 (Laibner 1985). Zbyl nám tam již jen Cardiophorus asellus Erichson, 1840, ale ani s ním to nevypadá dobře. V příloze jsem ti poslal plánek jeho biotopu. Když jsem jej tam v roce 1988 zjistil, žil ještě v poměrně početné populaci na celém červeně a bíle vyšrafovaném území (klikni).
      Kdysi jsem debatoval s kolegou Mikátem seniorem na téma asanace dřevin na této ploše, ale čas šel jaksi dál a teď už jsou z boroviček BOROVICE a z břízek BŘÍZY. Jejich koruny zastínily biotop C. asellus a na několika místech stromy přerušily stezky, kterými procházeli koně z nedaleké jízdárny. Při monitoringu v roce 2004 a 2005 jsem zjistil, že je výskyt C. asellus zredukován již jenom na malou, bíle šrafovanou plochu. Pro tento druh je přitom velice důležitá délka osvitu terénu a určitý stupeň narušení jeho povrchu! Pokud by jste se chtěli (AOPK) zabývat zachováním biotopu tohoto druhu v areálu Plachty, můžete začít zpracovávat plán péče na asanaci výše zmiňovaných dřevin. Zatím tam ještě žije.
      Nemohu pochopit, že jste (AOPK) ze zákresů nepoznali místo výskytu kovaříka C. asellus. Na plánku je jednoznačně zakreslená plocha, ze které mají být odstraněny dřeviny - pokud tam tento typ biotopu chcete zachovat.

AOPK HK, 18.4.2007:
     V neděli bylo na Plachtě, podle Tvých propozic a doufejme, že i k Tvé spokojenosti, pokáceno něco stromů. Tak to obhlídni, tuto neděli je možné ještě něco dalšího v rámci brigády pokácet. Nesmíme zatím pokácet největší borovice, stále je to majetek vojáků.

MERTLIK, 21.4.2007:
      Dnes jsem byl na Plachtě. Vypadá to tam zajímavě, řádili jste tam jak orkán. Děkuji. Trochu jsem to tam zryl. A při rytí na mne vyskočil jeden Cardiophorus asellus. Myslím, že teď už mají určitou šanci. Ještě trochu zryjeme vršky a jižní svahy na „holoseči“, ať se tam mohou znovu rozšířit.
      Pročištění by stačilo, jen jedno darebné stínítko nám tam ještě zůstalo. Je to ta borovice – dvojkmen, která zastiňuje lokalitu na C.asellus odpoledne a večer.

MERTLIK, 2.9.2008 a 10.9.2008:
      Založili jsme občanské sdružení ELATER a máme v plánu se zabývat biotopy ohrožených druhů kovaříků. Na Plachtě se nám jedná o druh Cardiophorus asellus. Jeho biotop byl již z větší části obnoven, ale pořád tam zůstávají tři borovice, které jej výrazně zastiňují. Také produkují vydatný nálet malých boroviček. Před týdnem jsem jej výrazně zredukoval. Je to na okraji jízdárny (Loc: 50°11'26.314"N, 15°51'46.858"E).
      Na snímku to jsou tyto tři borovice: http://www.elateridae.com/images/coppermine/
      Říkala jsi mi, že je nemůžete pokácet, protože by jste museli mít povolení majitele (vojáků). Chtěl bych se pokusit toto povolení získat. Napřed bych ale rád získal souhlasné stanovisko od AOPK. Můžeš mi k tomu poslat krátký doporučující text -že o tom AOPK ví a že s tím souhlasí?

AOPK HK, 17.9.2008
      V tuhle chvíli není možné příslušné papíry s kýmkoli vyřídit, protože je snad už v závěrečné fázi převod z armády na AOPK. Neexistuje tedy nyní žádná osoba oprávněná rozhodnout. Nicméně předpokládám, že přes zimu to už bude AOPK, takže pokácení příslušných stromů bude možné a pochopitelně žádoucí.
   

 


Inventarizace a monitoring východočeských stepních biotopů a „třešňovek“

  Josef Mertlik  

 (poslední aktualizace 18.1.2010)

Občanské sdružení ELATER bylo založeno v roce 2008 pro podporu myšlenky zachování svobodných biologických výzkumů a pro prezentaci entomologické vědy široké veřejnosti.

Nečinnost státních orgánů OP (ochrany přírody) při likvidaci Piletických stepí nás přivedly k velmi hlubokému zamyšlení nad současným stavem ochrany přírody ve východočeském regionu. Plány na zalesnění jednoho z mála dochovaných stepních biotopů na území Hradce Králové byly schváleny, aniž by o tom příslušné státní složky OP byly informovány a ani občanská sdružení o tomto aktu nevěděla. Proti rozhodnutí městských úředníků jsme vznesli na počátku roku 2008 písemný protest u všech příslušných činitelů. Tuto akci jsme nazvali "kauza Okrouhlík" (klikni). Pokud selhávají státní orgány ochrany přírody v takovémto rozsahu tak občané, kteří mají zájem na zachování biodiverzity naší země, musí sami přiložit ruku k dílu.

Existence aktivních zalesňovacích spolků a pasivních orgánů OP – to je velmi nebezpečná kombinace pro ohrožené typy biotopů, jakými jsou například stepi. Výrazný odchod lidí z krajiny zaznamenávají snad všechny hospodářsky vyspělé země. Vážné problémy někde způsobují i pozemkové restituce. Lidé, kteří to té doby restituované stepní porosty obhospodařovali, byli vyhnáni a noví restituenti nechávají tyto pozemky ležet ladem. Velmi vážné problémy zbůsobují cenové spekulace s nemovitostmi. Zatímco obrovské množství bytů a domů je neosídlených, okolo měst vyrůstají na bývalé zemědělské půdě rozsáhlá satelitní sídliště.

 

Proto se občanské sdružení ELATER rozhodlo uskutečnit na území východočeského regionu (Královéhradecký kraj a Pardubický kraj) akci, kterou nazvalo "Inventarizaci a monitoring stepních biotopů (tzv. formací suchých trávníků a bílých strání) a třešňovek" Třešňovky a staré sady jsme do tohoto programu přiřadili proto, že třešňovky tvoří na mnohých lokalitách přirozenou součást stepích formací.

Některé zajímavé lokality jsme znali již z dřívějších let, další jsme si vytipovali podle leteckých snímků. Na jaře a v průběhu léta 2008 jsme navštívili větší množství perspektivních lokalit, které jsme prohlédli a pokud to bylo možné, provedli jsme orientační entomologický průzkum. Navštívené lokality jsme vyfotografovali a zakreslili do map. Z důvodu omezených časových možností nebylo možné provést kompletní entomologický průzkum navštívených lokalit, ale třeba tato naše aktivita bude inspirovat některé další kolegy entomology.

 Pro účely našeho programu jsme vybrali z četných pozoruhodných obyvatelů inventarizovaných biotopů dva druhy brouků. Pro stepní formace tzv. suchých trávníků a bílých strání jsme vybrali půdní druh kovaříka Agriotes gallicus (Boisduval et Lacordaire, 1835) (Coleoptera: Elateridae). Pro staré třešňovky xylofágního krasce Anthaxia candens (Panzer, 1787) (Coleoptera: Buprestidae). Výskyt obou druhů dostatečným způsobem dokumentuje vysoký stupeň zachovalosti biotopu.
 
 Zásady ochrany a managementu monitorovaných biotopů jsou podrobně zpracovány v knize: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management (Konvička, Beneš & Čížek 2005) - zde ke stažení.
 
    
Cíle programu:
     Uskutečnit inventarizaci pro zjištění současného stavu stepních biotopů širokolistých suchých trávníků (společenstva svazu Bromion erecti Koch 1926) a třešňovek na území východočeského regionu. Zpracovat seznam navštívených lokalit, přehled lokalit osídlených kovaříkem Agriotes gallicus a krascem Anthaxia candens, fotografie lokalit, návrhy pro management. Informovat o zjištěných skutečnostech příslušné orgány OP, státní správy a neziskové organizace a iniciovat akce na obnovu ohrožených biotopů a jejich uchování pro budoucí generace.
 
 
Výsledky inventarizace za léta 2008 a 2009 byly zpracovány ve studii:
 
MERTLIK J. 2010: Přehled biotopů kovaříka Agriotes gallicus (Boisduval et Lacordaire, 1835) a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1787), známých na území východních Čech (Česká republika). Elateridarium, 4: 33-63. 
 
     Tuto práci doplňuje bohatá internetová fotogalerie na adrese (http://www.elateridae.com/galerie/) a ortofotomapy se zákresy některých významných stepních lokalit, viz níže. V textu práce v kapitole přehled studovaných lokalit je umístěna jedna ortofotomapa lokality Blešno. Ortofotomapy jsou velké a proto jsem je umístil zde, kde mohou být průběžně doplňovány a aktualizovány.
 
Ortofotomapy
 
Královéhradecký kraj
 
Pardubický kraj
 
 
 
 
 
 
 

Použité a doporučené informační zdroje

 

Ochrana ohrožených biotopů rostlin a bezobratlých živočichů

 

Les u Hradce prý ublíží broukům.

Jana Krejčová 6. března 2008, Ecomonitor.cz

 

Zlínský kraj chce do vybraných lokalit vrátit původní rostliny
ZLÍN (ČTK), 10.9.2008, Ecomonitor.cz

Zdroj: http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2117293

Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a management.

Konvička M., Beneš J. & Čížek L. 2005: Sagittaria, Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc, 127 pp.

Ke stažení na adrese: http://www.lepidoptera.cz/index.php?id=200

nebo: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=82

 

Dolanský Jan, 2002: Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech.

VČ. sb. přír. – Práce a studie, Pardubice, 10: 285-310.

 

RNDr. Jindřich Petrlík, 7.5.2007: Bílé stráně a jejich charakteristika.

 

Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu vstavačovitých a s jalovcem obecným (Juniperus communis) (T3.4B).

 

Mapování biotopů v Českém středohoří. České středohoří (Arnika - Tým Bořena), 9.7.2007 - Závěrečná zpráva z mapování provedeného v rámci projektu zaměřeného na ochranu genofondu západní části Českého středohoří.

 
 
 
Lesnictví a dotované zalesňovací programy
 

Evropské peníze pomáhají oživit les. Společnost Městské lesy získala dotace z Unie na zalesňování bývalých zemědělských půd.
Jiří Košťák 15.2.2006, Hradecké noviny

 

EU podporuje lesnictví jako součást venkova. Lesnická práce (časopis pro lesnickou vědu a praxi).

Společenská objednávka využití lesa se s vývojem mění. Stát jako zástupce společnosti používá k prosazení a udržení svých záměrů mimo jiné dotačních nástrojů. Povinnosti určené legislativou, které jdou nad základní rámec hospodaření v lese, je nutné vlastníku lesa finančně kompenzovat. Les je nedělitelnou součástí venkova a současná dotační politika na něj také tak nahlíží.

  
 
Rekultivace aneb Jak vyhodit miliardy:
http://ekolist.cz/zprava.shtml?x=2151580

 

 

Programy pro záchranu ovocných dřevin 

 
CHKO Žďárské vrchy zachraňuje staré odrůdy ovocných dřevin
 
Podorlický skanzen Krňovice, název projektu: Mapování výskytu starých odrůd ovocných dřevin v obci Bělečko a okolí, založení nové genofondové plochy.
 
Český svaz ochránců přírody: Ochrana rostlin – dřeviny. Staré a krajové odrůdy ovocných dřevin.
 
   

 


 

AKTIVITY, KTERÝCH SE ÚČASTNÍME:

 

http://www.calla.cz/piskovny/mem.php - Stanovisko vědců a dalších odborných pracovníků k problematice obnovy těžbou narušených území

http://www.elateridae.com/page.php?idcl=109 - Žádost o přehodnocení pravidel používání insekticidu Diazinon v rybničním hospodářství

http://naplachte.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2008080001 - Výzva k nápravě vymezení navrhované evropsky významné lokality „Na Plachtě“

http://www.ekoforum.sk/peticia/chemia/ - Petícia "Za trvalú ochranu Tichej doliny", vo veci ochrany prírodných rezervácií pred akútne hroziacimi chemickými postrekmi a ťažbou.

http://www.ekoforum.sk/peticia/napant - Výzva na okamžité zastavení chemických postřiků v Národním parku Nízké Tatry 

 

Vládní organizace, ze kterými spolupracujeme:

http://www.ochranaprirody.cz/ - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

http://www.hradeckralove.ochranaprirody.cz/ - AOPK ČR - Středisko Hradec Králové

 

Nevládní organizace, se kterými spolupracujeme:

http://www.jarojaromer.cz - ZO ČSOP Jaro Jaroměř

http://www.krnovice.cz/csop/ - ZO ČSOP Orlice

 

Odkazy na další zajímavé stránky:

http://www.naplachte.cz - Stránky o lokalitě Na Plachtě v Hradci Králové

http://www.calla.cz/ - Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

http://www.kphop.webz.cz/ - Klub přátel historie Opatovic n.L. a Pohřebačky

 

TOPlist