ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
FULLTEXT
Google
NOVINKY

V tomto článku je uveden přehled evropských druhů rodu Aplotarsus: Aplotarsus angustulus (Kiesenwetter, 1858), A. incanus (Gyllenhal, 1827) and A. tibiellus (Chevrolat, 1865). Aplotarsus angustulus je nový druh pro Arménii, A incanus je nový druh pro Bulharsko. Je zde diskutována morfologická variabilita druhu A. incanus. Dále je zde uveden přehled publikovaných a nových nálezů druhů A. angustulus a A. incanus na území Česka a na Slovensku, popisy jejich biotopů a odkaz na fotogalerii s fotografiemi jejich lokalit.

04.02.2024 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je popis nových druhů Anostirus bohemicus sp. n. a A. platiai sp. n. Dále je zde diskutován výskyt a morfologie některých druhů rodu Anostirus, známých z alpské oblasti, Apenin, francouzského Centrálního masivu a Pyrenejí: Anostirus colacurcioi, A. gabilloti, A. gudenzii, A. lauianus, A. maccapanii, A. marginatus, A. pseudosulphuripennis, A. sulphuripennis, A. reissi, A. zenii. Text je doplněn novými, dosud nepublikovanými fotografiemi výše uvedených druhů. Je zde také uveden přehled všech nálezů A. sulphuripennis z Česka.

01.01.2024 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Poslední souborný seznam zjištěných druhů hmyzu z uvedených rezervací publikoval Háva (2021), doplňky k této publikaci poté (2022). V předkládané práci autor uvádí 22 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Heteroptera a Hymenoptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí.

18.12.2023 | Háva Jiří | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku doplňuji publikovaná faunistická data druhu Phloeostichus denticollis z území Česka (Mertlik 2022) o jeho nové nálezy z území východních Čech a Moravy.
24.04.2023 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsem zpracoval výsledky studia výskytu pěti saproxylických druhů brouků na území východních Čech: Dermestoides sanguinicollis (Cleridae), Lacon querceus a Stenagostus rhombeus (Elateridae), Neomida haemorrhoidalis a Platydema violaceum (Tenebrionidae).
17.03.2023 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je druh Telopes uniformis Fairmaire, 1860 nově uveden jako nový introdukovaný druh ze Slovenska. Pro dva druhy Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 a Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 je zde potvrzený výskyt na Moravě. Nový aktualizovaný seznam českých a slovenských druhů je zde přiložen.
08.02.2023 | Háva Jiří | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Předkládaná práce shrnuje nové poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal excerpcí historických pramenů, a především novými terénními průzkumy v letech 2020–2021. Bylo zde zjištěno dalších 120 druhů, které zatím nebyly zahrnuty do souborných katalogů brouků tohoto regionu (JANUŠ 2016, JANUŠ et al. 2018, 2020). Čtyři z těchto druhů jsou nové pro území České republiky. Oproti 120 druhům, které jsou z Křivoklátska nově uváděny, muselo být naopak 5 druhů ze seznamu vyřazeno. Počet všech druhů brouků zjištěných historicky na území Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko činí po přičtení druhů nově nalezených a vyřazení výše zmíněných celkem 3683.
10.11.2022 | Jiří Januš, Pavel Moravec, Karel Rébl & Miroslav Zýka | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
S bolestí v našich srdcích Vám oznamujeme, že nás dne 19.7.2022 ve věku 66 let po dlouhé a zákeřné nemoci navždy opustil náš kolega, šéfredaktor našeho internetového časopisu Elateridarium a především kamarád Ing. Bořivoj Zbuzek
29.07.2022 | |

V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových nálezů z čeledi Elateridae chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a přilehlých území. Tato inventarizace dospěla k celkovému počtu 88 odtud známých druhů, z nichž je 31 druhů jmenováno červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Článek je doplněn popisem jejich biotopů, poznámkami k jejich ochraně a fotodokumentací lokalit.
27.04.2022 | Václav Dušánek | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto příspěvku uvádíme nejvýznamnější nálezy brouků z písčitých, dříve extenzivně využívaných a nyní neobdělávaných polí v severovýchodní části okresu Kutná Hora u vesnic Brambory a Horušice. Ze sledovaných lokalit nám nejsou známé žádné publikované nálezy brouků. Cílem práce je shrnout výsledky průzkumů vybraných skupin za posledních deset let.
10.03.2022 | Michal Kavka1), Tomáš Veverka2) & Jiří Hejkal3) | ELATERIDARIUM

V této práci je uveden přehled všech druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae, nalezených na území východních Čech. Inventarizace jejich lokalit byla uskutečněna v letech 2017-2021 (Mertlik 2019, 2020, 2021 a 2022). Včetně historických nálezů bylo až doposud nalezeno na území východních Čech sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 80 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae. Při inventarizaci v letech 2017-2021 nebyly potvrzeny dřívější nálezy dvou druhů z čeledi Geotrupidae, 23 druhů z čeledi Scarabaeidae a jednoho druhu z čeledi Trogidae.
04.03.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

Tento článek je čtvrtým z řady prací, které se zabývají probíhajícím faunistickým mapováním východočeských druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae. Jsou zde uvedeny nové faunistické údaje o 51 druzích z těchto čeledí. Dále je zde uveden přehled druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae, známých z polské a české strany Krkonoš.
16.02.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V této práci je uveden aktualizovaný přehled lokalit kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 na území východních Čech. Jeho původní východočeské lokality, známé z let 2008- 2009 (Mertlik 2010), jsou zde porovnány s jejich stavem v roce 2021. Praktická ochrana biotopů druhu A. gallicus = formací suchých trávníků, je na území ČR nedostatečná. Na lokalitách byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace, která je volně přístupná v internetové fotogalerii na stránkách www.elateridae.com
07.02.2022 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V předkládané práci autor uvádí 27 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Hemiptera: Auchenorrhyncha, Sternorrhyncha a Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj- Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikovanou práci zabývající se studiem hmyzu na těchto sledovaných územích (Háva 2021).
27.01.2022 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM

V tomto článku uvádím výsledky inventarizace lokalit druhu Phloeostichus denticollis na území východních Čech. Připojuji také přehled publikovaných i doposud nepublikovaných údajů z území Česka. Na lokalitách jsem pořídil fotodokumentaci. Část fotografií je v obrazové příloze článku, kompletní fotodokumentace (74 obrázků) je volně přístupná v internetové fotogalerii na www.elateridae.com.
04.01.2022 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

Dne 1. ledna 2022 byla provedena kompletní aktualizace faunistických map Česka a Slovenska (200 map), pro druhy čeledí Cerophytidae (1), Elateridae (162), Eucnemidae (24), Lissomidae (1) a Throscidae (12).

Faunistické mapy s doprovodným textem jsou na adrese: https://www.elateridae.com

Máte-li nepublikované údaje a jste ochotni se o ně podělit s ostatními kolegy, tak je v našich článcích rádi zveřejníme. I vy sami můžete využít služeb našeho internetového časopisu Elateridarium.

Všem kolegům, kteří se zapojili do faunistického mapování velice děkujeme a těšíme se na další spolupráci!


01.01.2022

Otho sphondyloides patří do podčeledi Melasinae, tribu Calyptocerini (Coleoptera: Eucnemidae). Jedná se o rozšířeného, ale zřídka nalézaného eucnemida se širokým rozšířením od severního Německa a Korutan v Rakousku po Koreu a Japonsko. Ačkoli O. sphondyloides byl již hlášen z několika izolovaných lokalit ve střední Evropě, z České republiky dosud nebyl k dispozici žádný záznam. Potvrzuji výskyt na jižní Moravě, v nížinných listnatých původních lesích poblíž soutoku řek Moravy a Dyje (oblast Soutok, Biosférická rezervace Dolní Morava). Nový nález ukazuje, že druh se může vyskytovat v dalších nenarušených lokalitách v regionu. Dále uvádím poznámky o biologii a záznamy o dalších xylofágních broucích na stejné lokalitě.
31.08.2021 | Bednařík Michal | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci se zabývám taxonomickou problematikou několika druhů rodů Dicronychus Brullé, 1832 a Cardiophorus Eschscholtz, 1829. Uvádím zde výsledky revize determinací Stanislava Laibnera u druhů Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 a D. luciae Laibner, 1985. Navrhuji novou synonymiku druhu Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. Na základě studia morfologické stavby aedeagu a skleritů bursy copulatrix vyčleňuji od druhu Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) Dicronychus testaceus (Fabricius 1792) stat. n. jako samostatný druh. Uvádím přehled dalších druhů ze skupiny Dicronychus cinereus, známých z Evropy, Turecka, Gruzie, Arménie a Íránu. Popisuji netypické tvary laterálních skleritů bursy copulatrix u jihomoravské populace druhu Cardiophorus dolini Mardjanian 1985. Připojuji opravu chyb, které se vyskytly v textu práce Mertlik (2011). Následuje faunistická část práce s aktualizovanými nálezy Dicronychus cinereus pro území Česka a Slovenska a nálezy D. testaceus stat. n. pro území Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Bulharska a Ruska.
17.05.2021 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden unikátní hromadný výskyt dvou druhů zrnokazů Bruchidius cinerascens a Bruchidius pusillus v dolním Pojizeří. Je zde podrobný popis jejich biotopu a přehled dalších zde nalezených pozoruhodných druhů brouků.
04.03.2021 | Zúber Miroslav | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny nové východočeské nálezy druhů z čeledí Geotrupidae (5 druhů), Scarabaeidae (53 druhů) a Trogidae (3 druhy). Podařilo se zde potvrdit výskyt druhů Planolinoides borealis, Onthophagus medius a Rhyssemus puncticollis. Z výše uvedených čeledí tak bylo na sledovaném území doposud nalezeno celkem 91 druhů. Z toho je sedm druhů z čeledi Geotrupidae, 79 druhů z čeledi Scarabaeidae a pět druhů z čeledi Trogidae.
16.02.2021 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM
JAZYK
NOVINKA
Physodactilinae
Toxognathus fleutiauxi
Toxognathus
fleutiauxi

29.04.2024
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Athous
zbuzeki

Drapetes
mordelloides

Lacon
querceus
FOTOGALERIE
Omaraj, 28.6.2024
Omaraj, 28.6.2024
CELKEM
1442DRUHY
783TYPY
980FOTO V PŘÍRODĚ
27637LOKALITY
30727CELKEM FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
ELATERIDAE
PŘIHLÁŠENÍ