ELATERIDAE
VYHLEDAT
 
ODBORNÁ ENTOMOLOGICKÁ ČINNOST O.S. ELATER

ODBORNÁ ENTOMOLOGICKÁ ČINNOST

     Entomologická věda vychází z více než 300letých zkušeností, usilovného studia a mravenčí práce předchůdců dnešních entomologů. My, pilní následovníci našich entomologických předchůdců, slavných i téměř zapomenutých objevitelů, věnujeme se této zajímavé vědě již třicet let. Podrobné informace o naší entomologické činnosti naleznete v kapitole „Zaměření naší odborné entomologické činnosti“.

Podle vlastních životních zkušeností můžeme potvrdit, že poznávání hmyzu je nesmírně vzrušující a nikdy nekončící cesta plná pozoruhodných objevů. Zajímavý fejeton o entomologické vědě z pera slavného českého entomologa Dr. Jana Obenbergera (1945 a 1946) si můžete prostudovat v článku „Sbírání přírodnin a přírodopisné sbírky“ - klikni.

Další zajímavý článek uveřejnil v roce 2004 Karel Kleisner: CHITIN A ČAS: POZNÁMKY K DĚJINÁM OBORU ENTOMOLOGIE V ČESKÝCH ZEMÍCH (1900-1950) - http://www.natur.cuni.cz/filosof/images/stories/kleisner/histentomol.pdf Česká entomologie má tak díky badatelům z historie i současnosti své slunné místo na světovém poli. A nelze než dodat: pokud hmyzu bude, její odkaz nezhyne.

     Současně se studiem morfologie hmyzu entomologové zákonitě poznávají také nároky hmyzu na jeho životní prostředí – na různé druhy biotopů. A zároveň poznávají, jak toto prostředí, pro hmyz životně důležité – je neúprosně redukováno a likvidováno lidskou hospodářskou činností.
     Hmyz je indikátorem perspektiv, které má lidstvo na této planetě. Proto studium biodiverzity hmyzu umožňuje monitorovat rychlost procesu neúprosně postupujících redukcí a zániků jednotlivých druhů biotopů – a rychlost s jakou zaniká podoba světa, která dala lidskému rodu šanci na existenci.

     Z tohoto důvodu jsme se rozhodli realizovat program poskytování informací o biotopech ohrožených druhů hmyzu příslušným složkám státní ochrany přírody, neziskovým organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je zaměřena na praktickou ochranu ohrožených typů biotopů na území České republiky a Slovenska.


"Hmyz je indikátorem perspektiv, které má lidstvo na této planetě.

Chraňte biotopy hmyzu – zachráníte náš svět!"

 

Zaměření naší odborné entomologické činnosti

     Podstatná část naší entomologická práce je zaměřena na studium hmyzu – brouků (Coleoptera) z čeledí Cerophytidae Latreille, 1802 (1 sp.), Elateridae Leach, 1815 (160 sp.), Eucnemidae Eschscholtz, 1829 (22 spec.), Lissomidae Laporte, 1835 (1 sp.) a Throscidae Laporte, 1840 (11 sp.), žijících na území České republiky a Slovenska.
      Druhy z těchto čeledí studujeme zároveň v kontextu celého území Palearktického regionu (Evropa, Severní Afrika a Asie – zatím mimo její jihovýchodní části a území Japonska).
      Naše studium je zaměřeno na poznávání morfologie, bionomie a areálů rozšíření jednotlivých druhů. V současné době je zvláště důležité, výše citované studium nároků jednotlivých druhů na životní prostředí (poznávání jejich specifických požadavků na určitý typ biotopu).


Naše zázemí, dosažené výsledky a nové projekty

Terénní výzkumy.
      V průběhu let 1978-2010 jsme navštívili poměrně velké množství zemí a zajímavých biotopů, které se na jejich území nalézají.
      Na území České republiky jsme k dnešnímu datu (1.i.2011) zaznamenali 1313 návštěv studovaných lokalit. Na území Slovenské republiky jsme jich zaznamenali 534. Mimo to registrujeme 59 dlouhodobých výjezdů do dalších států Evropy, severní Afriky a západní Asie.


Entomologické sbírky
      V našich entomologických pracovnách jsou sbírky preparovaných zástupců hmyzu z výše citovaných čeledí. Palearktické sbírky obsahují cca 2000 zařazených druhů (74000 ex.) a jsou průběžně doplňovány o další druhy, které získáváme při našich každoročních terénních průzkumech a také pravidelnou výměnou s našimi i zahraničními kolegy:

Elateridae - Euroasie (J.Mertlik)

 

Elateridae - Euroasie (V.Dušánek)

 

Elateridae - severní, střední a jižní Amerika

 

Cerophytidae, Eucnemidae, Lissomidae et Throscidae - Palearkt

 

Sbírky čeledi Elateridae obsahují (k datu 1.i.2014) - coll. Mertlik: 92 holotypů, 7 alotypů, 347 druhů paratypů (celkem 2623 ex.). Coll. Dušánek: 8 holotypů, 1 allotyp, 109 druhů paratypů (celkem 1094 ex.).

Tyto sbírky jsou nezbytným předpokladem pro kvalitní studium morfologie hmyzu a tím rozvoj našich determinačních i publikačních schopností (pozn.: výměnu hmyzu nepovažujeme na rozdíl od některých inteligentních zákonodárců za obchod a to ani barterový).


Virtuální sbírka
      Další naší důležitou činností je fotodokumentace imag a larev - zvláště pak fotodokumentace typového materiálu. Pro tyto účely jsme vybudovali internetovou fotogalerii nazvanou „Virtuální sbírka“ - klikni


Knihovna odborné literatury
      Tato knihovna obsahuje 1341 prací (článků a knih), které se týkají druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea). Je budována (stejně jako entomologická sbírka) od roku 1978. Bohužel, naše finanční a časové možnosti neumožňují její veřejný provoz (zapůjčování a kopírování) - klikni


Publikační aktivity
      V průběhu studia hmyzu objevujeme nová, doposud neznámá fakta. Jedná se o nové údaje o rozšíření, bionomii, morfologii či ekologii. Občas se nám podaří objevit nový, pro vědu doposud neznámý druh. Také krátké reportáže z entomologických výprav jsou vděčným tématem. Toto vše jsou zdroje, z nichž čerpáme inspiraci pro naši publikační činnost - klikni
 

Determinace druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea).
      Determinace imag zabere velké množství času. V první fázi determinace se zužitkují vědomosti získané studiem odborné literatury, studiem morfologie imag a realizovanou mezinárodní výměnou imag. Ve druhé, na čas velmi náročné fázi, následuje zapsání získaných lokalitních údajů do příslušné databáze.
      Pro lepší přehled o rozsahu determinačních prací a jejím průběhu máme k dispozici aktualizované stránky na této adrese - klikni

 

Projekt monitoringu druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) území České republiky a Slovenska (J. Mertlik).
      Dosažené výsledky projektu monitoringu území České republiky a Slovenska jsou prezentovány v článku „Faunistické mapy druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska“: - klikni
      Do projektu faunistického mapování jsou zahrnuty kromě databáze dat také mapy, rozlišovací klíče, fotografie jednotlivých druhů a jejich biotopů, poznámky k bionomii a další doprovodné komentáře.
      Dokumentace dosavadního vývoje projektu je dostupná v kapitole „Faunistické mapování v datech“ ve výše citovaném článku - klikni


Spolupráce s entomology – amatéry.
      Tato spolupráce je na vynikající úrovni. Mnoho kolegů se zapojilo do projektu monitoringu druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) území České republiky a Slovenska. Někteří poskytli své faunistické databáze, jiní svůj materiál k revizi. Bohužel, velkou překážkou pro větší rozvoj spolupráce je doposud dosti vysoká cena za připojení k internetu.


Spolupráce s entomology – profesionály.
      Správci muzejních entomologických sbírek nám poměrně vstřícně poskytují sbírkový materiál ke studiu (pouze v Bratislavě jsou na jeho zapůjčení vázáni souhlasem MŽP SR).


Mezinárodní entomologická spolupráce (V. Dušánek, J. Mertlik).
      V rámci našich mezinárodních aktivit jsme realizovali práce na inventarizaci fauny Maďarska (MERKL & MERTLIK 2005) a Turecka (MERTLIK & PLATIA 2008) a dále rozvíjíme spolupráci se zahraničními kolegy na inventarizaci fauny Polska (TARNAWSKI 2000, BOROWIEC), Řecka (PLATIA), Ukrajiny a Ruska (LOBANOV).

Mimořádně hodnotná je spolupráce s maďarskými kolegy, sdruženými okolo významného budapešťského profesionálního entomologa Dr. Ottó Merkla (Béla Szelenczey, Nikola Rahmé a Tamás Németh). Jejich práce na makrofotografii hmyzu a na prezentaci terénní entomologie je skvělá:

ELATERODATA (T. Neméth):

http://www.nhmus.hu/ColeoColl/elaterodata.html

http://www.nhmus.hu/ColeoColl/kepek/TRIPREPORTS/tripreports.html


TRIP REPORTS (N. Rahmé):

 Nikola Rahmé's BuprestiDayZ

Nikola Rahmé's BuprestiDayZ. Trip reports

Spolupráce s orgány státní ochrany přírody.
      Druhy čeledí Cerophytidae, Elateridae, Lissomidae, Melasidae a Throscidae osidlují všechny typy půd a dřeva, které je osídlené dřevními houbami - a to prakticky na celém monitorovaném území. Vzhledem k tomu je jejich využití pro potřeby ochrany přírody univerzální.
      Na praktické možnosti využití doposud získaných informací o životě druhů čeledi Elateridae v praktické ochraně přírody jsme upozornili v kapitole „Xylofágní druhy čeledi Elateridae jako indikátory kontinuity lesních ekosystémů“ v článku „Brouci přírodní rezervace Buky u Vysokého Chvojna“ (MERTLIK 2007): - klikni

     Na monitoringu druhu Limoniscus violaceus (Müller, 1821) jsme spolupracovali v letech 2005-2010 s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (Praha) - klikni. Výsledky monitoringu jsou využívány pro potřeby programu NATURA 2000.
      O další formy spolupráce (např. o monitoring biotopů dalších státem chráněných druhů čeledi Elateridae) tyto organizace zájem doposud neprojevily (obligátní důvod - nedostatek finančních prostředků).


Spolupráce s neziskovými organizacemi.
      Poměrně slibně se rozvíjí naše spolupráce s neziskovými „ochranářskými“ organizacemi, jako je ČSOP JARO Jaroměř (http://www.jarojaromer.cz/) nebo CALLA (http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=1_uvod.php).
      Uskutečňujeme inventarizaci některých ohrožených typů biotopů na území východočeského regionu, např. stepní biotopy, třešňovky, lipové aleje nebo písčiny.
      Po dokončení inventarizací budou mít tyto organizace k dispozici velmi rozsáhlý materiál dat a fotografií o ohrožených biotopech, který jim jak doufáme umožní praktické jednání o jejich ochraně s příslušnými státními orgány OP.

 

Finanční náklady
      Financování našich odborných entomologických aktivit je založeno převážně na zdrojích, vyčleněných z výdělků z našich povolání. Entomologie je naším koníčkem, tudíž svůj volný čas do ní investujeme nezištně a rádi.
      V současné zkomercionalizované společnosti je moderní vyčíslovat finanční náklady na vše. Finanční náklady na odbornou entomologickou činnost lze vyčíslit také. Jako základní jednotku je možné použít jeden studovaný druh z programu faunistického mapování. Na území ČR a SR je to 195 druhů ze studovaných čeledí. Jedná se o dlouholetý program (1978-2028). Při současném průměrném platu v ČR (23 182,- Kč), činí celkové náklady na padesát let studia 13 909 200,- Kč. To je 71 329,- Kč na jeden druh.
      Vypočítanou částku je nutné doplnit o výdaje, které investovali četní entomologové, kteří poskytli faunistická data ze svých sběrů a členové o.s. Elater, kteří nezištně poskytovali své automobily pro uskutečnění mnohých faunistických průzkumů.
      Další porovnání výdajů je možné podle současných profesionálních mapovacích programů, např. Natura 2000, jejichž výdaje jsou několikanásobně vyšší. To je možné porovnat z položek výdajů AOPK nebo ČSAV.
      Finanční náklady je nutné mít na paměti zvláště v souvislostí s nepochopitelným lpěním některých politických představitelů na několika diskriminačních právních normách, s jejichž pomocí již několik let blokují úředníci státních orgánů ochrany přírody (doloženo z několika států) poznávání fauny svých zemí (http://www.elateridae.com/page.php?idcl=74 a http://www.elateridae.com/page.php?idcl=106).


 

TOPlist