ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
KATALOG BROUKŮ (COLEOPTERA) CHKO BROUMOVSKO
Alois Hamet, Zdeněk Vancl and cooperators

titulní strana

KATALOG BROUKŮ

(COLEOPTERA)

CHKO BROUMOVSKO

Alois Hamet, Zdeněk Vancl
a spolupracovníci.

Hradec Králové 2005

CD
 

Chráněná krajinná oblast Broumovsko patří z hlediska entomofauny k dosud málo prozkoumaným oblastem. Do doby zahájení soustavného průzkumu oblasti bylo známo z literatury jen několik málo údajů. Kromě odlehlosti této oblasti, k tomu přispívalo i přesvědčení entomologů, že území je z entomologického hlediska málo atraktivní. Poměrně velká geomorfologická pestrost a ve srovnání s jinými oblastmi malé narušení lidskou činností, vytváří dobré podmínky k poměrně vysoké druhové diverzitě. Týká se to nejen NPR Adršpašsko-teplické skály a NPR Broumovské stěny, ale i dalších enkláv přirozených a polopřirozených biotopů.
Za pět let systematického průzkumu bylo prokázáno celkem 1752 druhů. Excerpcí sbírek a získáním dat od řady entomologů byly získány údaje o dalších 180 druzích. Celkem bylo tedy dokumentováno 1932 druhů v 85 čeledích. Tyto údaje pokrývají časový úsek od roku 1970 do roku 2004. Celkový počet faunistických dat je téměř 18 000, při čemž autoři sami během pětiletého průzkumu získali přes 14 500 údajů od více jak 30 000 determinovaných exemplářů. Skutečnost, že v posledních 10 letech nebylo znovu prokázáno 154 druhů, není pravděpodobně způsobeno jejich vyhynutím, ale proto, že se jedná vesměs o druhy vzácné, nebo takové jejichž bionomie je specifická, takže k jejich průkazu je zapotřebí speciálních sběracích metod.
            Průzkum jednotlivých lokalit zjistil, že kromě NPR Adršpašsko-teplické skály, kde bylo zjištěno přes 800 druhů a NPR Broumovské stěny, kde bylo prokázáno více než 500 druhů, existuje celá řada lokalit s poměrně vysokou druhovou diverzitou, výskytem reliktních a vzácných druhů.
            Je zajímavé, že i když sledované území leží v oblasti mírně studené až studené, byly zde zjištěny druhy teplomilné jako např.: Astenus procerus, Hydrochara flavipes, Coptocephala rubicunda a Bruchidius varius. Jiné, rovněž teplomilné druhy, byly nalezeny i opakovaně ve studených inverzních polohách současně s druhy montánními jako např.: Ischnopoda nitella, Cantharis lateralis, Hoshihananomia perlata a Cryptocephalus vittatus.
            Poměrně velkou skupinu tvoří druhy  montánní a boreomontánní, které se zde nacházejí i v poměrně malých nadmořských výškách. Vyskytují se jednak v klimaticky studeném regionu a jednak v inverzních polohách a roklích. Jejich počet je v této oblasti poměrně velký. Mezi nejvýznamnější je možno uvést: Carabus sylvestris, Trechus striatulus, Amara erratica, Pterostichus rufitarsis cordatus, Pteroloma forsstroemi, Eusphalerum alpinum a E. longipenne, Lesteva pubescens, Xylostiba monilicornis, Atrecus longiceps, Quedius fulvicollis, Mycetoporus monticola, Tachinus elongatus, Liogluta micans, Bolitochara mulsanti, Ancistronycha abdominalis, Ipidia binotata, Phloeostichus denticollis, Cis dentatus, Chrysolina rufa a Ch. umbratilis, Chrysomela lapponica, Apteropoda globosa, Polydrusus ruficornis, Dryocoetes hectographus, Xylechinus pilosus a řada dalších.
            Na sledovaném území byly prokázány také druhy, které jsou velmi vzácné nebo dokonce vymírající, a které potřebují mimořádnou ochranu. Mezi vymírající druh patří Monochamus sartor, který v České republice žije pouze na Šumavě. Na území NPR Adršpašsko-teplické skály byl opakovaně zjištěn. Dalším pozoruhodným nálezem jsou populace Pedostrangalia pubescens, které se vyskytují v rámci CHKO Broumovsko pouze na území NPR Adršpašsko-teplické skály. Kromě f. auriflua, která je nejhojnější, vyskytuje se zde asi v 10% základní forma (t.j. tmavá). Kromě CHKO Broumovsko je tento druh znám v republice pouze z oblasti NP České Švýcarsko a z CHKO Labské pískovce. K dalším vzácným nebo pozoruhodným nálezům patří: Cicindela arenaria viennensis, Haliplus confinis, Nebrioporus depressus, Cybister lateralimarginatus, Hydraena morio, Laccobius sinuatus, Agyrtes bicolor, Choleva bicolor, Micropeplus tesserula, Proteinus crenulatus, Euspalerum pseudaucupariae, Anthobium unicolor, Stenus asseguens, S. fulvicornis, S. nitidiusculus, S. niveus, S. ludyi, S. oscilator, S. parcior limoninensis, Atrecus longiceps, Philonthus coprophilus, Philonthus nitidulus, Quedius riparius, Mycetoporus bimaculatus, Tachinus elongatus a T. rufipennis, Encephalus complicans, Cyphon punctipennis, Aegialia sabuleti, Gnorimus nobilis, Ampedus suecicus, Aplotarsus angustulus, Danosoma fasciata, Orithales serraticornis, Hylis foveicollis, Rhizophagus cribratus, Meloe rugosus, Diaclina fagi, Pachyta lamed, Zeugophora turneri, Otiorhynchus uncinatus a Ceutorhynchus barbarae.
            Na území CHKO Broumovsko byly v období pětiletého inventarizačního průzkumu zjištěny také druhy, které jsou nové pro území České republiky. Z druhů, které byly již publikovány, jsou to Hydroporus fuscipennis, Tychius pusillus (Hamet 2002) a Scaphisoma obenbergeri (Matějíček & Boháč 2003). Dosud nebyly publikovány údaje o těchto druzích: Atheta ammanni, Danacea morosa, Meligethes matronalis, Atomaria bicolor a Anaspis marginicollis. Nový druh pro Čechy Helophorus montenegrinus byl již rovněž publikován (Hamet et al. 2002).
            Ve sledované oblasti bylo zjištěno celkem 12 druhů, které podléhají zákonné ochraně v ČR (zákon 114/92 Sb a prováděcí vyhláška 395/92 Sb). Z nich do kategorie silně ohrožených druhů patří Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) a do kategorie ohrožených druhů patří Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758), Carabus arccensis arcensis Herbst, 1784, Carabus scheidleri helleri Ganglbauer, 1892, Carabus ullrichi ullrichi Germar, 1824, Cicindela arenaria viennensis Schrank, 1781, Cicindela sylvatica sylvatica Linnaeus, 1758, Cicindela sylvicola Dejean in Latreille et Dejean, 1822, Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916, Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758), Meloe rugosus Marsham, 1802 a Meloe violaceus Marsham, 1802.
 
Abstract: 1,932 species of 85 families altogether were recorded during the years 1970-2004 at 202 sites in the Broumovsko Protected Landscape area. The occurrence of the species that are characteristic for the individual habitats is discussed, and some ecological aspects influencing the species spectrum at some localities are commented on. A list of rare and remarkable species is given that also includes nine new species in Bohemia. As far as these new species are concerned, Hydroporus fuscipennis Schaum,1868, Helophorus montenegrinus Kuwert, 1885, Tychius pusillus Germar, 1842 and Scaphisoma obenbergeri Löbl, 1963 have already been published; Atheta ammanni G.Benick, 1970, Danacea morosa Kiesenwetter, 1863, Meligethes matronalis Audisio et Spornraft, 1990, Atomaria bicolor Erichson, 1846 and Anaspis marginicollis Lindberg, 1925 have not been published yet.
Faunistics, ecology, Coleoptera, Central Europe, Czech Republic, Northwest Bohemia, Broumovsko Protected Landscape Area.
 

SPOLUPRACOVNÍCI

Na zpracování textu jednotlivých čeledí se podíleli tito spolupracovníci :
 
David Boukal:             čeledí Elmidae, Hydraenidae, Scirtidae
Milan Boukal:              čeledí Byrrhidae, Haliplidae, Hydrophilidae
Miloš Dušek:               čeledě Scolytidae
Jiří Háva:                    čeledě Dermestidae
Jan Horák:                  čeledí Mordellidae, Scraptiidae
Josef Jelínek:              čeledí Cerylonidae, Ciidae, Endomychidae, Erotylidae, Kateretidae,   Monotomidae,
                                             Mycetophagidae, Nitidulidae, Phloeostichidae, Salpingidae, Silvanidae,
Ivo Kovář:                   čeledě Coccinelidae
Josef Mertlik:               čeledě: Elateridae,
Miroslav Mikát:            čeledí Aderidae, Alleculidae, Anobiidae, Anthicidae, Melandryidae, Ptinidae,
                                             Tenebrionidae
Jaroslav Prouza:         čeledě Carabidae
Pavel Průdek:             čeledí Corticariidae, Cryptophagidae,
Jan Růžička:                čeledí Leiodidae, Silphidae, Agyrtidae
Vladimír Švihla:           čeledí Malachidae, Cantharidae, Oedemeridae, Homalisidae, Lampyridae.
Lukáš Sekerka:           podčeledě Cassidinae
Dušan Trávníček:        čeledí Dytiscidae, Helophoridae
 
 
Fotografické dokumentace:
 
Alois Hamet - Hradec Králové
Miroslav Pichl – Police nad Metují
Jiří Spíšek - Náchod
Jaroslav Valchař - Police nad Metují
Zdeněk Vancl - Police nad Metují
 
 
Technická spolupráce v terénu:
 
Jiří Beran - Police nad Metují – instalace feromonových kůrovcových lapačů a shromažďování jejich obsahu.
Jiří Spíšek – rozmisťování nárazových a zemních pastí a vybírání jejich obsahu.
TOPlist