ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
 
Faunistické síťové mapování několika saproxylofágních druhů brouků na území České republiky a Slovenska.
Josef Mertlik

Pohřebačka 34, Opatovice nad Labem, Česká republika

mertlik@elateridae.com

(datum poslední aktualizace: 1.1.2015)


Abstract. This web-page provides a faunistic grid maps of ten saproxylic beetles of the family Rhysodinae Laporte, 1840: Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787); Lucanidae Latreille, 1804: Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794); Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785); Scarabaeidae Latreille, 1802: Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758); Silvanidae Kirby, 1837: Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799); Cucujidae Latreille, 1802: Cucujus haematodes Erichson, 1845; Prostomidae C. G. Thomson, 1859: Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), Tenebrionidae Latreille, 1802: Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 and Trogossitidae Latreille, 1802: Calitys scabra (Thunberg, 1784) and Peltis grossa (Linnaeus, 1758) from Czech Republic and Slovakia

Key words: Coleoptera, Rhysodidae: Rhysodes sulcatus, Lucanidae: Aesalus scarabaeoides, Ceruchus chrysomelinus, Scarabaeidae: Gnorimus variabilis, Cucujidae: Cucujus haematodes, Silvanidae: Dendrophagus crenatus, Prostomidae: Prostomis mandibularis, Tenebrionidae: Tenebrio opacus, Trogossitidae: Peltis grossa, distribution, Czech Republic, Slovakia


ÚVOD

    Od ledna roku 2011 jsou na internetových stránkách http://www.elateridae.com umístěny faunistické mapy České republiky a Slovenska deseti saproxylofágních druhů brouků ze šesti různých čeledí: Rhysodinae Laporte, 1840: Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787); Lucanidae Latreille, 1804: Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794); Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785); Scarabaeidae Latreille, 1802: Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758); Cucujidae Latreille, 1802: Cucujus haematodes Erichson, 1845; Silvanidae Kirby, 1837: Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799); Prostomidae C. G. Thomson, 1859: Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801); Tenebrionidae Latreille, 1802: Tenebrio opacus Duftschmid, 1812 a Trogossitidae Latreille, 1802: Calitys scabra (Thunberg, 1784) a Peltis grossa (Linnaeus, 1758).
     Jména druhů a jejich zařazení do jednotlivých čeledí je shodné s taxonomickým systémem používaným webovými stránkami Biolib.cz (Zícha 2009-2010).

 


DOPROVODNÝ TEXT K FAUNISTICKÝM MAPÁM

     Faunistické mapy jsou rozděleny do souboru faunistických čtverců (Zelený 1972). Nálezy jsou barevně rozděleny, červeně jsou nálezy do roku 1950, zeleně jsou nálezy od roku 1950 do současnosti. Pro originál mapy jsem použil rastrový obrázek o velikosti 1896 kB. K použití pro www.elateridae.com jsem obrázky převedl do bitmapových soborů a zmenšil jejich velikost na cca 35 kB, respektive 60 kB.
    Faunistická data byla shromážděna za velmi výrazné pomoci entomologů sdružených na webových stránkách "Entomologické fórum" (http://www.entoforum.cz/). Část dat z území České republiky od tří druhů Aesalus scarabaeoides, Ceruchus chrysomelinus a Gnorimus variabilis pochází z webových stránek Biolib.cz (Chobot 2011).
    Faunistické mapy obsahuji v současnosti jen minimum dat z muzejního materiálu a z publikované faunistické literatury. Vzhledem k tomu, že je probíhající faunistické mapování plánováno jako víceleté, tyto údaje zde budou postupně doplněny.
      Nálezová data jsou k dispozici u autora (mertlik@elateridae.com).

 

 

VÝSLEDKY FAUNISTICKÉHO MAPOVÁNÍ
(datum poslední aktualizace: 1.1.2014)


Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) - rýhovec pralesní


 

Monitoring R. sulcatus na území České republiky probíhá na stránkách AOPK biomonitoring.cz: http://www.biomonitoring.cz/

Foto imaga R. sulcatus: http://www.biolib.cz/

 

Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)


 

Faunistické mapování na území České republiky na Biolibu: http://www.biolib.cz/

Trouchnivé dřevo s požerky larev, larvou a imagem v kukelní kolébce:
http://www.elateridae.com/

 


Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785) - roháček jedlový


 

Faunistické mapování na území České republiky na Biolibu: http://www.biolib.cz/

Foto imaga: http://www.biolib.cz/

C. chrysomelinus, samec v kukelní kolébce v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu:
http://www.elateridae.com/

 

Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) - zdobenec proměnlivý


 

Faunistické mapování druhu na území České republiky na Biolibu: http://www.biolib.cz

Foto imaga: http://www.biolib.cz/

 

Cucujus haematodes Erichson, 1845

Foto imag a larev: http://www.biolib.cz/cz/taxon/id10368/

 

Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799)


 

Fotografie imaga a larev D. crenatus: http://www.biolib.cz/

 

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)


 

Foto imaga: http://www.sharkan.net/fotoalbum

Padlý trouchnivějící kmen smrku, kterým prosakuje voda a vytváří podmínky pro život P. mandibularis: http://www.elateridae.com

Bahnité "tůňky" s larvami P. mandibularis v trouchnivém dřevě smrku: http://www.elateridae.com

Larvy P. mandibularis v trouchnivém dřevě padlého kmene dubu: http://www.elateridae.com

 

 

Tenebrio opacus Duftschmid, 1812


 

Foto imaga T. opacus: http://www.biolib.cz/IMG/GAL/13136.jpg

Ekologii a biologii zpracovali CALMONT & SOLDATI (2008)

 

 

Calitys scabra (Thunberg, 1784)

Foto imaga C. scabra: http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/eng/calitys.htm

 

 

Peltis grossa (Linnaeus, 1758)

Fotografie imag, larev a jejich biotopu: http://www.koleopterologie.de/gallery/FHL06/peltis-grossa/peltis-index.html

 

 

DRUHOVÁ OCHRANA

      Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) je druhem, vyžadujícím ochranu podle Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21. května 1992 (NATURA 2000).

 

    Zařazení druhů do kategorií podle Červeného seznam ohrožených druhů České republiky (FARKAČ, KRÁL & ŠKORPÍK 2005):

Kriticky ohrožený – critically endangered (CR)
     Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)
     Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
     Cucujus haematodes Erichson, 1845
     Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
     Tenebrio opacus Duftschmid, 1812

Ohrožený – endangered (EN)
    Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
    Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799)

Nezařazen
    Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)
    Calitys scabra (Thunberg, 1784)
    Peltis grossa (Linnaeus, 1758)

 

 

XII. 2011: Návrh seznamu zvláště chráněných druhů (ZCHD) pro účely novelizace vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Kriticky ohrožený
Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787)

Silně ohrožený
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794)
Ceruchus chrysomelinus (Hochenwarth, 1785)
Cucujus haematodes Erichson, 1845
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758)
Peltis grossa (Linnaeus, 1758)

Nezařazen
Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801)
Calitys scabra (Thunberg, 1784)
Tenebrio opacus Duftschmid, 1812

 

    Je s podivem, že tyto druhy (stejně jako mnoho dalších druhů) nebyly do výše uvedeného seznamu ZCHD navrženy na základě povinných zdůvodňujících údajů (inventarizace lokalit, monitoring), ve smyslu kritérií Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN 2001, 2003).
      Byla použita metoda tzv. expertního výběru specialistů na jednotlivé skupiny (při tomto výběru byl brán zřetel zejména na druhy zařazené do červeného seznamu, dále druhy deštníkové, indikační a nápadné). Tito specialisté mohli vycházet jen z náhodných faunistických údajů z různých míst České republiky.
   V České republice zřejmě není komplexní monitoring druhu nevyhnutným odborným východiskem pro rozhodnutí o zařazení do červeného seznamu nebo mezi chráněné druhy. Česká republika ovšem není v tomto případě výjimkou. Na stejný nesoulad práce ochranářů s kritérii IUCN upozornili na území sousedního Slovenska autoři Jendek et al. (2009).


 
    Každý z výše uvedených druhů je mimořádně hodnotným indikátorem stupně zachovalosti přirozených lesních porostů. Probíhající inventarizace jejich lokalit má za cíl poskytnout podrobnější obraz o stavu a stupních zachovalosti lesů na území České republiky a Slovenska.
     Biotopy saproxylofágních druhů jsou v posledních desetiletích stále více ohroženější díky neustále se rozvíjejícímu monokulturnímu lesnímu hospodaření. Ochranáři a lesníci se stále nedokáží dohodnout na praktických garancích ochrany posledních dochovaných lokalit přirozených lesů České republiky a Slovenska. Zatím je lesník bez ochranáře spíše plantážníkem; lesníci, ač přírodu bezpochyby mají rádi a sami se za ochránce považují, svou činností často zbytečně likvidují kriticky ohrožené organizmy. Ochranu přírody vidí jako obtížného škůdce a odmítají s ní komunikovat, natož se jejími radami řídit. A ne zcela bezdůvodně. Ochranář bez lesníka v lese mnoho nezmůže, ale nezřídka trpí bludem, že přírodě by bylo nejlépe bez lidí. A tedy lesu bez lesníků. Tento postoj bývá nakonec přírodní rozmanitosti podobně nebezpečný, jako lesnické plantážnictví. Lesnické i ochranářské předsudky, nedostatečná vzájemná komunikace, neschopnost státní ochrany přírody prosadit v lesích své zájmy. To jsou faktory, které v ochraně biologické diverzity lesů staví Českou republiku někam na úroveň rozvojového světa (Čížek 2008).


 

LITERATURA A INTERNETOVÉ ZDROJE

BALTHASAR V. 1956: Brouci listorozí – Lamellicornia I – Scarabaeidae pleurosticti. Fauna ČSR 8. NĆSAV, Praha, 287 pp.

BLAŽEJ L., MICHALEGA M., ČERNÝ J. & MALENOVSKÝ I. 2011: Faunistické střípky. Listy Entomologického klubu při Labských pískovcích, 11: 11-13.

BOHÁČ J. & MATĚJÍČEK J. 2008: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů. Aktuality šumavského výzkumu II., Srní: 212 – 217. Dostupné na: http://www.npsumava.cz/storage/str212-217.pdf

CALMONT B et SOLDATI F. 2008: Ecologie et biologie de Tenebrio opacus Duftschmid, 1812. Distribution et détermination des espèces françaises du genre Tenebrio Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae). R.A.R.E., T. XVII (3), 2008 : 81 – 87.

ČÍŽEK L. 2008: Les nebo plantáž? Lesní hospodaření a jeho vliv na biodiverzitu. Pp. 12-13. In: HORÁK J. (ed) Brouci vázaní na dřeviny. Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice, 60 pp. Dostupné na: http://www.elateridae.com

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.] (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.

FRANC V. 2002: Beetles (Coleoptera) of the Veľká Fatra Mts. with special reference to bioidicatively significant species. Matthias Belivs Univ. Proc. (UMB Banská Bystrica), Suppl. 2/1: 165-177.

FRANC V. 2004: Beetles (Coleoptera) of the Strážovské vrchy Mts.with special reference to bioidicatively significant species. Strážovské vrchy Mts.- research and conservation of nature. Proceedings of the conference, Belušské Slatiňany, October 1 & 2, 2004; 103-115.

FRANC V., KOPECKÝ T., KORENKO S. 2009: Selected arthropod groups of the Panský diel massiv (Starohorské vrchy Mts, Slovakia). Faculty of Natural Sciences, Matthias Belius University, Banská Bystrica, 80pp.

HORÁK J., MERTLIK J., CHOBOT K. & KUBÁŇ V. 2009: Distribution of a rare saproxylic beetle Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) in the Czech Republic with notes to the occurrence in central Europe (Rozšíření vzácného saporoxylického brouka Cucujus haematodes (Coleoptera: Cucujidae) v České republice s poznámkami k výskytu ve střední Evropě). Klapalekiana, 45: 191–197.

CHOBOT K. 2011: Mapa rozšíření Aesalus scarabaeoides v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 08.01.2011. Dostupné na: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id335/

CHOBOT K. 2011: Mapa rozšíření Ceruchus chrysomelinus v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 08.01.2011. Dostupné na: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id336/

CHOBOT K. 2011: Mapa rozšíření Gnorimus variabilis v České republice. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Citováno 08.01.2011. Dostupné na: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id140/

IUCN 2001: IUCN red list categories and criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 30 pp.

IUCN 2003: Guidelines for application of IUCN red list criteria at regional levels: Version 3.0. IUCN Species Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, ii + 26 pp.

JENDEK E., ŠTRBA M., KAUTMAN V., HERGOVITS R. & RYCHLÍK I. 2009: Monitoring vybraných ohrozených a chránených chrobákov (Coleoptera) na území Bratislavy – východisko k diskusii o druhovej ochrane hmyzu na Slovensku. Folia faunistica Slovaca, 14 (2): 17-29.

KAŠÁK J. & GABRIŠ R. 2011: Nálezy ekofaunisticky významných druhů brouků (Coleoptera) na Jesenicku (severní Morava, Česká republika) [Records of ecofaunistically significant beetles (Coleoptera) in the Jeseník region (northern Moravia, Czech Republic)]. Acta Musei Beskidensis, 3: 187-192.

KLETEČKA Z. 2008: Sukcese xylofágního hmyzu na dubech (Quercus spp .) na Třeboňsku. In: Horák J (ed) Brouci vázaní na dřeviny [Beetles associated with trees]. Pardubický kraj & Česká lesnická společnost, Pardubice (in Czech with English summary).

Konvička O. & Čagánek D. 2011: Nové nálezy Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) na Moravě (Česká republika [New records of Rhysodes sulcatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera: Rhysodidae) in the Moravia region (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ., 2: 81-82.

KOPECKÝ T. & POTOCKÝ P. 2007: Koncoročná správa o výsledku výskumu druhu Phryganophilus ruficollis (Coleoptera – chrobáky) v NPR Palotská jedlina a v NPR Rozsutec. Výzkum druhov európskeho významu NATURA 2000 na Slovensku v rokoch 2007-2009. (Depon. in SOPR, Banská Bystrica, Slovakia).

KOPECKÝ T. & POTOCKÝ P. 2008: Koncoročná správa o výsledku výskumu druhov európskehovýznamu NATURA 2000 (Coleoptera) na Slovensku v rokoch 2007-2009. (Depon. in SOPR, Banská Bystrica, Slovakia).

KOPECKÝ T., PAVEL F. & PLECHÁČ J. 2008: Průběžná zpráva o výsledku průzkumu NP Nízké Tatry k 31.12.2008. (Depon. in správa NP Nízké Tatry, Banská Bystrica, Slovakia).

KRÁL D. & VITNER J. 1996: Coleoptera: Scarabaeoidea. In: Rozkosny R. & Vanhara J. (eds): Terrestrial Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia Fac. Sci. Nat. Uni. Masaryk. Brun., Biol., 94: 419-431.

PICKA J. 1978: Klíče k určování hmyzu 1. Potemníkovití brouci Československa (Coleoptera: Tenebrionidae). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 54 pp.

POLÁČEK K. 1977: Listorozí brouci. In: ROČEK Z. (ed.): Příroda Orlických hor a Podorlicka. St. zeměděl. nakl., Praha, 525-536.

ROUBAL J. 1936: Katalog Coleopter (Brouků) Slovenska a Podkarpatské Rusi II. Nákladem Učené spol. Šafaříkovy v Bratislavě, 434 pp.

TÝR V. 2010: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 1. část. Lucanidae, Trogidae, Geotrupidae. Západočeské entomologické listy, 1: 16–18. Dostupné na: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 28-3-2010.

TÝR V. 2011: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 3. část. Trogositidae, Cleridae, Dasytidae, Malachiidae. Západočeské entomologické listy, 2: 1–4. Dostupné na: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 1-2-2011.

TÝR V. 2012: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 5. část. Tenebrionoidea (Mycetophagidae, Ciidae, Tetratomidae, Melandryidae, Ripiphoridae, Zopheridae, Mordellidae, Tenebrionidae, Prostomidae, Oedemeridae, Meloidae, Mycteridae, Pythidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae, Aderidae, Scraptiidae). Západočeské entomologické listy, 3: 22–29. Dostupné na: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 12-5-2012.

VÁVRA J. CH. 2005: Metodika monitoringu evropsky významného druhu – Rhysodes sulcatus. 7 pp. Unpubl. MS, Praha: AOPK ČR

ZÍCHA O. (ed.) (1999-2010) BioLib. Dostupné na: http://www.biolib.cz

ZÝKA M. 2010: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků (The significant species of beetles of Mileč hill near Hřebečníky). Západočeské entomologické listy, 1: 64–68. Dostupné na: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html, 9-11-2010

ZÚBER M. 2002: Nález roháčka Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae) v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá. (The hornbeetle Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae) from the former military ranges at Milovice-Mladá). Vlastivěd. Zprav. Polabí (Poděbrady), 36: 244-245 (in Czech, English abstr.).


DOPORUČENÁ CITACE

Protože tato internetová stránka má charakter permanentní publikace, musí být citována v literatuře:

MERTLIK J. 2011: Faunistické síťové mapování několika saproxylofágních druhů brouků na území České republiky a Slovenska. Permanentní elektronická publikace dostupná na: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=173 (Verze: 1.1.2015).

nebo:

MERTLIK J. 2011: Faunistic grid mapping of several saproxylic beetles on territory Czech republic and Slovakia. Permanent electronic publication available from: http://www.elateridae.com/page.php?idcl=173 (Version: 1.i.2015) (In Czech).


 

TOPlist