ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
FULLTEXT
Google
FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR
•  [1] 2 3  »

V tomto článku je uveden přehled evropských druhů rodu Aplotarsus: Aplotarsus angustulus (Kiesenwetter, 1858), A. incanus (Gyllenhal, 1827) and A. tibiellus (Chevrolat, 1865). Aplotarsus angustulus je nový druh pro Arménii, A incanus je nový druh pro Bulharsko. Je zde diskutována morfologická variabilita druhu A. incanus. Dále je zde uveden přehled publikovaných a nových nálezů druhů A. angustulus a A. incanus na území Česka a na Slovensku, popisy jejich biotopů a odkaz na fotogalerii s fotografiemi jejich lokalit.

04.02.2024 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je popis nových druhů Anostirus bohemicus sp. n. a A. platiai sp. n. Dále je zde diskutován výskyt a morfologie některých druhů rodu Anostirus, známých z alpské oblasti, Apenin, francouzského Centrálního masivu a Pyrenejí: Anostirus colacurcioi, A. gabilloti, A. gudenzii, A. lauianus, A. maccapanii, A. marginatus, A. pseudosulphuripennis, A. sulphuripennis, A. reissi, A. zenii. Text je doplněn novými, dosud nepublikovanými fotografiemi výše uvedených druhů. Je zde také uveden přehled všech nálezů A. sulphuripennis z Česka.

01.01.2024 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Poslední souborný seznam zjištěných druhů hmyzu z uvedených rezervací publikoval Háva (2021), doplňky k této publikaci poté (2022). V předkládané práci autor uvádí 22 nově zjištěných nebo potvrzených druhů patřících do řádů Coleoptera, Diptera, Heteroptera a Hymenoptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí.

18.12.2023 | Háva Jiří | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku doplňuji publikovaná faunistická data druhu Phloeostichus denticollis z území Česka (Mertlik 2022) o jeho nové nálezy z území východních Čech a Moravy.
24.04.2023 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsem zpracoval výsledky studia výskytu pěti saproxylických druhů brouků na území východních Čech: Dermestoides sanguinicollis (Cleridae), Lacon querceus a Stenagostus rhombeus (Elateridae), Neomida haemorrhoidalis a Platydema violaceum (Tenebrionidae).
17.03.2023 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je druh Telopes uniformis Fairmaire, 1860 nově uveden jako nový introdukovaný druh ze Slovenska. Pro dva druhy Anthrenus (Anthrenus) angustefasciatus Ganglbauer, 1904 a Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 je zde potvrzený výskyt na Moravě. Nový aktualizovaný seznam českých a slovenských druhů je zde přiložen.
08.02.2023 | Háva Jiří | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Předkládaná práce shrnuje nové poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal excerpcí historických pramenů, a především novými terénními průzkumy v letech 2020–2021. Bylo zde zjištěno dalších 120 druhů, které zatím nebyly zahrnuty do souborných katalogů brouků tohoto regionu (JANUŠ 2016, JANUŠ et al. 2018, 2020). Čtyři z těchto druhů jsou nové pro území České republiky. Oproti 120 druhům, které jsou z Křivoklátska nově uváděny, muselo být naopak 5 druhů ze seznamu vyřazeno. Počet všech druhů brouků zjištěných historicky na území Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko činí po přičtení druhů nově nalezených a vyřazení výše zmíněných celkem 3683.
10.11.2022 | Jiří Januš, Pavel Moravec, Karel Rébl & Miroslav Zýka | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových nálezů z čeledi Elateridae chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a přilehlých území. Tato inventarizace dospěla k celkovému počtu 88 odtud známých druhů, z nichž je 31 druhů jmenováno červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Článek je doplněn popisem jejich biotopů, poznámkami k jejich ochraně a fotodokumentací lokalit.
27.04.2022 | Václav Dušánek | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci je uveden aktualizovaný přehled lokalit kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 na území východních Čech. Jeho původní východočeské lokality, známé z let 2008- 2009 (Mertlik 2010), jsou zde porovnány s jejich stavem v roce 2021. Praktická ochrana biotopů druhu A. gallicus = formací suchých trávníků, je na území ČR nedostatečná. Na lokalitách byla pořízena rozsáhlá fotodokumentace, která je volně přístupná v internetové fotogalerii na stránkách www.elateridae.com
07.02.2022 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Otho sphondyloides patří do podčeledi Melasinae, tribu Calyptocerini (Coleoptera: Eucnemidae). Jedná se o rozšířeného, ale zřídka nalézaného eucnemida se širokým rozšířením od severního Německa a Korutan v Rakousku po Koreu a Japonsko. Ačkoli O. sphondyloides byl již hlášen z několika izolovaných lokalit ve střední Evropě, z České republiky dosud nebyl k dispozici žádný záznam. Potvrzuji výskyt na jižní Moravě, v nížinných listnatých původních lesích poblíž soutoku řek Moravy a Dyje (oblast Soutok, Biosférická rezervace Dolní Morava). Nový nález ukazuje, že druh se může vyskytovat v dalších nenarušených lokalitách v regionu. Dále uvádím poznámky o biologii a záznamy o dalších xylofágních broucích na stejné lokalitě.
31.08.2021 | Bednařík Michal | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci se zabývám taxonomickou problematikou několika druhů rodů Dicronychus Brullé, 1832 a Cardiophorus Eschscholtz, 1829. Uvádím zde výsledky revize determinací Stanislava Laibnera u druhů Dicronychus equiseti (Herbst, 1784), D. equisetioides Lohse, 1976 a D. luciae Laibner, 1985. Navrhuji novou synonymiku druhu Dicronychus luciae Laibner, 1985 = Dicronychus equiseti (Herbst, 1784) syn. nov. Na základě studia morfologické stavby aedeagu a skleritů bursy copulatrix vyčleňuji od druhu Dicronychus cinereus (Herbst, 1784) Dicronychus testaceus (Fabricius 1792) stat. n. jako samostatný druh. Uvádím přehled dalších druhů ze skupiny Dicronychus cinereus, známých z Evropy, Turecka, Gruzie, Arménie a Íránu. Popisuji netypické tvary laterálních skleritů bursy copulatrix u jihomoravské populace druhu Cardiophorus dolini Mardjanian 1985. Připojuji opravu chyb, které se vyskytly v textu práce Mertlik (2011). Následuje faunistická část práce s aktualizovanými nálezy Dicronychus cinereus pro území Česka a Slovenska a nálezy D. testaceus stat. n. pro území Česka, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Makedonie, Bulharska a Ruska.
17.05.2021 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

 

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?

Ohrožené druhy často zoufale potřebují naši pomoc. Snahy o jejich ochranu v České republice často ignorují základní biologické zákonitosti i zdravý rozum. Reprezentanti státní moci volí ty nejsnazší cesty, za bagatelní přestupky tvrdě stíhají jednotlivce, ale plošnou likvidaci zvláště chráněných druhů velkoryse ignorují. Pokud doma pietně uchováváte malou sbírku motýlů, které před sto lety nachytal Vás pradědeček, možná k Vám naběhnou policejní zakuklenci a skončíte za mřížemi. Pokud ale zahubíte tisíce chráněných motýlů, třeba tím, že zdevastujete podstatný kus třeba chráněné krajinné oblasti Pálava, buďte v klidu. Česká inspekce životního prostředí nehne ani brvou. Tak dnes (ne)fungují zákony a instituce, které kdysi vznikly k ochraně přírody


09.02.2021

Zde naleznete průběžně aktualizovaný přehled materiálu, který je u autora (J. Mertlik) na determinaci (červeně). Druhý v pořadí je uveden přehled determinovaného materiálu (černě). Třetí v pořadí jsou uvedeny historie determinací, tj. určený a vrácený materiál (modře). POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 25.4.2024

01.01.2021 | Josef Mertlik - Determinátor | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR |

V tomto článku uvádíme všechny publikované nálezy druhu Rhacopus sahlbergi z území Česka a Slovenska a připojujeme k nim údaje o nálezech nových, doposud nepublikovaných. Nález ze středních Čech je prvním nálezem tohoto druhu pro území Čech.
26.02.2020 | Michal Kavka & Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříků Ectamenogonus montandoni Buysson, 1889, Megapenthes lugens W. Redtenbacher, 1842 and Procraerus tibialis Lacordaire, 1835 na území Česka a Slovenska. Jsou zde fotografie imag a larev, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 327 fotografií biotopů výše uvedených druhů. Elater melanotoides Reitter, 1891, umístěný v rodu Ectamenogonus podle Cate (2007), je zde přeřazen do rodu Brachygonus jako B. melanotoides (Reitter, 1891), comb. nov.
03.04.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793). Jsou zde fotografie imag a larvy, podrobný popis jeho biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jeho ochrany. Ischnodes sanguinicollis je zde poprvé uveden pro území Černé Hory. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 477 fotografií biotopů I. sanguinicollis.

01.03.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny první nálezy kovaříka Adrastus circassicus pro území Slovenska. Je zde podrobný popis biotopu tohoto druhu a fotodokumentace lokality.
11.01.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Tento článek navazuje na předešlé práce přinášející poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko (Rébl 2010, Moravec & Rébl 2012, 2014, 2016, souhrnný katalog: Januš 2016) a přináší nové faunistické údaje (většinou z období let 2016–2017) o 773 druzích, z nichž 133 je z území udáváno poprvé. Nové údaje přinášíme o 263 druzích jmenovaných červenými seznamy ohrožených druhů České republiky. Druh Megasternum immaculatum (Stephens, 1829) (Hydrophilidae) je publikován jako nový pro Českou republiku a Arthrolips picea (Corylophidae) jako nový pro Čechy. Inventarizace řádu Coleoptera na území biosférické rezervace Křivoklátsko tím dospěla k celkovému počtu 3460 odtud známých druhů.
27.06.2018 | Jiří Januš 1), Pavel Moravec 2), Karel Rébl 3) & Miroslav Zýka 4) | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny přehledy nálezů kovaříků Ampedus brunnicornis a Ampedus hjorti na území České republiky a Slovenska. Jsou zde fotografie imag obou druhů, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Ampedus hjorti je zde poprvé uveden pro území Rumunska. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 236 fotografií biotopů A. brunnicornis a 142 fotografií biotopů A. hjorti.
19.03.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V této práci uvádím soupis hlavní literatury a přehled všech faunistických prací kovaříka Ampedus karpathicus (Buysson, 1886), týkajících se území České republiky a Slovenska. Uvádím i soupis determinačních omylů, zjištěných v rámci celého areálu rozšíření A. karpathicus. Na základě tohoto studia bylo možno – současně se studiem typových exemplářů A. karpathicus – definitivně vyhodnotit a ustanovit synonymii s Ampedus suecicus Palm, 1976. Práce je doplněna o stručný popis biotopů a jejich fotodokumentaci.
21.02.2018 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM
•  [1] 2 3  »
JAZYK
NOVINKA
Physodactilinae
Toxognathus fleutiauxi
Toxognathus
fleutiauxi

29.04.2024
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Athous
haemorrhoidalis

Athous
nadari

Dicronychus
testaceus
FOTOGALERIE
Omaraj, 28.6.2024
Omaraj, 28.6.2024
CELKEM
1442DRUHY
783TYPY
980FOTO V PŘÍRODĚ
27637LOKALITY
30727CELKEM FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
ELATERIDAE
PŘIHLÁŠENÍ