ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 14 (2020)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 14 (2020)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 23.12.2019
strany  1-8  (07.01.2020)
Předjarní aktivita druhů čeledí Geotrupidae a Scarabaeidae na území severozápadního Slovenska
Josef Mertlik
V tomto článku autor uvádí výskyt 19 druhů nadčeledi Scarabaeoidea (Coleoptera) na území severozápadního Slovenska: Geotrupes spiniger, Oxyomus sylvestris, Calamosternus granarius, Esymus pusillus, Parammoecius corvinus, Melinopterus consputus, M. prodromus, M. sphacelatus, Acrossus luridus, A. depressus, Planolinus fasciatus, Aphodius pedellus, Agrilinus ater, Onthophagus coenobita, O. fracticornis, O. joannae, O. ovatus, O. vacca a O. verticicornis.
Přijato 26.12.2019
strany  9-14  (09.01.2020)
Výsledky faunistického mapování drabčíka Emus hirtus (Coleoptera, Staphylinidae) na území východních Čech
Josef Mertlik
V tomto článku je přehled východočeských nálezů Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae). Cílená inventarizace jeho lokalit byla uskutečněna roce 2019.
Přijato 25.01.2020
strany  15-147  (04.02.2020)
Výsledky faunistického mapování druhů čeledí Geotrupidae, Scarabaeidae a Trogidae (Coleoptera) ve východních Čechách
Josef Mertlik
V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových východočeských nálezů druhů z čeledií Geotrupidae (7 druhů), Scarabaeidae (75 druhů) a Trogidae (5 druhů). Tři druhy z čeledi Scarabaeidae byly vyjmuty z fauny východních Čech: Agrilinus constans, Melinopterus punctatosulcatus punctatosulcatus a Planolinoides borealis.
Přijato 29.01.2020
strany  148-164  (24.02.2020)
Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) v Chrudimi (východní Čechy)
Vladimír Hron
V tomto článku je publikováno 147 druhů brouků (Coleoptera) ze 45 čeledí, kteří byli nalezeni v extravilánu Chrudimi (východní Čechy). V letech 1992-2019 to byli např. Ochina latreillei, Lignyodes bischoffi, Dorytomus minutus, Macronychus quadrituberculatus, Dactylosternum abdominale, Haptoncus ocularis, Pleurophorus caesus, Prionocyphon serricornis, Cynaeus angustus and Latheticus oryzae.
Přijato 10.02.2020
strany  165-168  (26.02.2020)
Faunistické mapování dřevomila Rhacopus sahlbergi (Coleoptera: Eucnemidae) na území Česka a Slovenska
Michal Kavka & Josef Mertlik
V tomto článku uvádíme všechny publikované nálezy druhu Rhacopus sahlbergi z území Česka a Slovenska a připojujeme k nim údaje o nálezech nových, doposud nepublikovaných. Nález ze středních Čech je prvním nálezem tohoto druhu pro území Čech.
Přijato 15.02.2020
strany  169-173  (21.03.2020)
Příspěvek k poznání rodu Thorictus Germar, 1834 z Íránu (Coleoptera: Dermestidae: Thorictinae)
Jiří Háva (1, 2) & Martin Švarc (3)
Práce předkládá poznatky o třech druzích rodu Thorictus, recentně nalezených v Íránu s popisem lokalit. Druhy Thorictus irakensis John, 1963 a Thorictus orientalis orientalis Peyron, 1857 jsou nově uvedené pro Írán a pro druh Thorictus lederi Reitter, 1881 jsou uvedeny nové lokality.
Přijato 01.03.2020
strany  174-193  (26.03.2020)
Příspěvek k poznání brouků čeledi kožojedovití (Dermestidae) z území Česka a Slovenska
Jiří Háva
Čeleď Dermestidae (kožojedovití) (Coleoptera) v současné době zahrnuje celkem 1690 validních druhů a poddruhů v celosvětovém měřítku (Háva 2020). Čeleď je na území České a Slovenské republiky recentně studována, kromě souborné práce včetně určovacích klíčů publikované Hávou (2011), byla publikována i řada faunistických prací. V této práci autor předkládá nově zjištěné poznatky o faunistice 30 druhů z této čeledi z území České a Slovenské republiky.
Přijato 23.09.2020
strany  194-200  (27.10.2020)
Příspěvek k historii šíření tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790) (Coleoptera: Cerambycidae) na Příbramsku (střední Čechy)
Ondřej SEDLÁČEK 1, 2, †Stanislav URBAN & David SOMMER 3, 4
První nálezy tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790) v Čechách uveřejnili Dongres & Cihlář (2010). V tomto článku jsou uvedeny další nálezy C. filum z let 2009 až 2015 z okolí Příbrami, včetně poznámek k jeho biologii a biotopech.
Přijato 29.10.2020
strany  201-213  (11.11.2020)
Nové nálezy a doplňky k vydaným článkům o hmyzu (Insecta)
Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka a Přírodní rezervace
Roztocký Háj-Tiché údolí - část IV.
Jiří Háva
V předkládané práci autor uvádí 23 nově zjištěných druhů patřících do řádu Coleoptera, 12 druhů řádu Diptera, 1 druh řádu Raphidioptera, 1 druh řádu Neuroptera, 2 druhy řádu Blattaria, 7 druhů řádu Hemiptera a 2 druhy řádu Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území a publikované dodatky (např. Háva & Háva 2017, 2018, Háva 2019a, b, c, d).
Přijato 10.11.2020
strany  214-314  (02.12.2020)
Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a biosférické
rezervace Křivoklátsko (3) výsledky faunistického průzkumu
a inventarizace v letech 2018-2019
Jiří Januš 1, Pavel Moravec 2, Karel Rébl 3 & Miroslav Zýka 4
Předkládaná práce shrnuje další poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal terénním průzkumem v období let 2018 a 2019 a doplnil o několik dat získaných v letech předešlých. Práce navazuje na úplný katalog brouků Křivoklátska vydaný v roce 2016 (JANUŠ 2016) a na nové poznatky z let 2016 a 2017 (JANUŠ et al. 2018). Data prezentovaná v tomto příspěvku rozšiřují seznam brouků Křivoklátska o nově zde zjištěné druhy a představují nové nálezy význačnějších druhů, které byly z oblasti již dříve známé. Autoři také odkazují na několik nově vydaných prací, které zmiňují nové nebo zajímavé nálezy ze zkoumaného území. Upozorňují rovněž na několik starších literárních prací, které nebyly zahrnuty v souhrnu o křivoklátských broucích z roku 2016 ani v jeho pokračování z roku 2018, protože v té době ještě nebyly autorům známé. Text je významně rozšířen o poznatky badatelů stojících mimo náš autorský kolektiv, takže se naplňuje snaha, aby byl tento projekt platformou, která komplexně shrnuje výsledky výzkumů řádu Coleoptera výjimečného přírodního území Křivoklátska.