ELATERIDAE
VYHLEDAT
Čeleď
Podčeleď Rod Druh Lokalita Upřesnit+
FULLTEXT
Google
NOVINKY

 

Záznam přednášky: https://www.youtube.com/watch?

Ohrožené druhy často zoufale potřebují naši pomoc. Snahy o jejich ochranu v České republice často ignorují základní biologické zákonitosti i zdravý rozum. Reprezentanti státní moci volí ty nejsnazší cesty, za bagatelní přestupky tvrdě stíhají jednotlivce, ale plošnou likvidaci zvláště chráněných druhů velkoryse ignorují. Pokud doma pietně uchováváte malou sbírku motýlů, které před sto lety nachytal Vás pradědeček, možná k Vám naběhnou policejní zakuklenci a skončíte za mřížemi. Pokud ale zahubíte tisíce chráněných motýlů, třeba tím, že zdevastujete podstatný kus třeba chráněné krajinné oblasti Pálava, buďte v klidu. Česká inspekce životního prostředí nehne ani brvou. Tak dnes (ne)fungují zákony a instituce, které kdysi vznikly k ochraně přírody


09.02.2021

V této práci jsou uvedeny výsledky studia potemníků Corticeus fraxini a C. longulus na území východních Čech a nové faunistické údaje od dalších čtyř druhů z rodu Corticeus: C. bicolor, C. fasciatus, C. linearis a C. unicolor. Práce je doplněna o faunistické údaje od dalších osmi druhů podkorních brouků: Bothrideres bipunctatus (Bothrideridae), Colydium elongatum a Pycnomerus terebrans (Zopheridae), Cucujus cinnaberinus (Cucujidae), Dendrophagus crenatus (Silvanidae), Palorus depressus (Tenebrionidae), Pytho depressus (Pythidae) a Zilora obscura (Melandryidae).
19.01.2021 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

Článek definuje druhy Clambus pallidulus Reitter, 1911 stat. n. a Clambus shinto Endrödy- Younga, 1986 stat. n. na základě rozdílů na samčích genitáliích, v distribuci i biotopových nárocích. Dřívější poddruhy byly povýšeny na úroveň druhů. Článek obsahuje detailní makrofotografie a pérovky. Podrobně jsou shrnuty publikované údaje, včetně mapek rozšíření. Druh C. pallidulus je potvrzen pro území Albánie, České republiky a Řecka, a je novým druhem pro Slovinsko.
08.01.2021 | Milan Boukal1, Karel Rébl2 & Marion Mantič3 | ELATERIDARIUM

Zde naleznete průběžně aktualizovaný přehled materiálu, který je u autora (J. Mertlik) na determinaci (červeně). Druhý v pořadí je uveden přehled determinovaného materiálu (černě). Třetí v pořadí jsou uvedeny historie determinací, tj. určený a vrácený materiál (modře). POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 25.4.2024

01.01.2021 | Josef Mertlik - Determinátor | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR |

Předkládaná práce shrnuje další poznatky o fauně brouků Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Křivoklátsko, které autorský tým získal terénním průzkumem v období let 2018 a 2019 a doplnil o několik dat získaných v letech předešlých. Práce navazuje na úplný katalog brouků Křivoklátska vydaný v roce 2016 (JANUŠ 2016) a na nové poznatky z let 2016 a 2017 (JANUŠ et al. 2018). Data prezentovaná v tomto příspěvku rozšiřují seznam brouků Křivoklátska o nově zde zjištěné druhy a představují nové nálezy význačnějších druhů, které byly z oblasti již dříve známé. Autoři také odkazují na několik nově vydaných prací, které zmiňují nové nebo zajímavé nálezy ze zkoumaného území. Upozorňují rovněž na několik starších literárních prací, které nebyly zahrnuty v souhrnu o křivoklátských broucích z roku 2016 ani v jeho pokračování z roku 2018, protože v té době ještě nebyly autorům známé. Text je významně rozšířen o poznatky badatelů stojících mimo náš autorský kolektiv, takže se naplňuje snaha, aby byl tento projekt platformou, která komplexně shrnuje výsledky výzkumů řádu Coleoptera výjimečného přírodního území Křivoklátska.
02.12.2020 | Jiří Januš 1, Pavel Moravec 2, Karel Rébl 3 & Miroslav Zýka 4 | ELATERIDARIUM

V předkládané práci autor uvádí 23 nově zjištěných druhů patřících do řádu Coleoptera, 12 druhů řádu Diptera, 1 druh řádu Raphidioptera, 1 druh řádu Neuroptera, 2 druhy řádu Blattaria, 7 druhů řádu Hemiptera a 2 druhy řádu Heteroptera pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území a publikované dodatky (např. Háva & Háva 2017, 2018, Háva 2019a, b, c, d).
11.11.2020 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM

První nálezy tesaříka Calamobius filum (Rossi, 1790) v Čechách uveřejnili Dongres & Cihlář (2010). V tomto článku jsou uvedeny další nálezy C. filum z let 2009 až 2015 z okolí Příbrami, včetně poznámek k jeho biologii a biotopech.
27.10.2020 | Ondřej SEDLÁČEK 1, 2, †Stanislav URBAN & David SOMMER 3, 4 | ELATERIDARIUM

Čeleď Dermestidae (kožojedovití) (Coleoptera) v současné době zahrnuje celkem 1690 validních druhů a poddruhů v celosvětovém měřítku (Háva 2020). Čeleď je na území České a Slovenské republiky recentně studována, kromě souborné práce včetně určovacích klíčů publikované Hávou (2011), byla publikována i řada faunistických prací. V této práci autor předkládá nově zjištěné poznatky o faunistice 30 druhů z této čeledi z území České a Slovenské republiky.
26.03.2020 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM

Práce předkládá poznatky o třech druzích rodu Thorictus, recentně nalezených v Íránu s popisem lokalit. Druhy Thorictus irakensis John, 1963 a Thorictus orientalis orientalis Peyron, 1857 jsou nově uvedené pro Írán a pro druh Thorictus lederi Reitter, 1881 jsou uvedeny nové lokality.
21.03.2020 | Jiří Háva (1, 2) & Martin Švarc (3) | ELATERIDARIUM

V tomto článku uvádíme všechny publikované nálezy druhu Rhacopus sahlbergi z území Česka a Slovenska a připojujeme k nim údaje o nálezech nových, doposud nepublikovaných. Nález ze středních Čech je prvním nálezem tohoto druhu pro území Čech.
26.02.2020 | Michal Kavka & Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je publikováno 147 druhů brouků (Coleoptera) ze 45 čeledí, kteří byli nalezeni v extravilánu Chrudimi (východní Čechy). V letech 1992-2019 to byli např. Ochina latreillei, Lignyodes bischoffi, Dorytomus minutus, Macronychus quadrituberculatus, Dactylosternum abdominale, Haptoncus ocularis, Pleurophorus caesus, Prionocyphon serricornis, Cynaeus angustus and Latheticus oryzae.
24.02.2020 | Vladimír Hron | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových východočeských nálezů druhů z čeledií Geotrupidae (7 druhů), Scarabaeidae (75 druhů) a Trogidae (5 druhů). Tři druhy z čeledi Scarabaeidae byly vyjmuty z fauny východních Čech: Agrilinus constans, Melinopterus punctatosulcatus punctatosulcatus a Planolinoides borealis.
04.02.2020 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V tomto článku je přehled východočeských nálezů Emus hirtus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Scarabaeidae). Cílená inventarizace jeho lokalit byla uskutečněna roce 2019.
09.01.2020 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V tomto článku autor uvádí výskyt 19 druhů nadčeledi Scarabaeoidea (Coleoptera) na území severozápadního Slovenska: Geotrupes spiniger, Oxyomus sylvestris, Calamosternus granarius, Esymus pusillus, Parammoecius corvinus, Melinopterus consputus, M. prodromus, M. sphacelatus, Acrossus luridus, A. depressus, Planolinus fasciatus, Aphodius pedellus, Agrilinus ater, Onthophagus coenobita, O. fracticornis, O. joannae, O. ovatus, O. vacca a O. verticicornis.
07.01.2020 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V předkládané práci autor uvádí 14 nově zjištěných druhů patřících do řádu Coleoptera, 10 nově zjištěných druhů z řádu Diptera a jeden druh z čeledi Mantidae pro území „Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka“, „Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí“ a jejich okolí. Tato práce navazuje na již publikované práce zabývající se studiem hmyzu na tomto území a publikované dodatky (např. Háva 2015, Háva & Háva 2017, 2018, Háva 2019a, b, c).
16.12.2019 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříků Ectamenogonus montandoni Buysson, 1889, Megapenthes lugens W. Redtenbacher, 1842 and Procraerus tibialis Lacordaire, 1835 na území Česka a Slovenska. Jsou zde fotografie imag a larev, podrobný popis jejich biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jejich ochrany. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 327 fotografií biotopů výše uvedených druhů. Elater melanotoides Reitter, 1891, umístěný v rodu Ectamenogonus podle Cate (2007), je zde přeřazen do rodu Brachygonus jako B. melanotoides (Reitter, 1891), comb. nov.
03.04.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden přehled nálezů kovaříka Ischnodes sanguinicollis (Panzer, 1793). Jsou zde fotografie imag a larvy, podrobný popis jeho biotopů, doplněný o fotodokumentaci lokalit a stručné poznámky k možnostem jeho ochrany. Ischnodes sanguinicollis je zde poprvé uveden pro území Černé Hory. Volnou součástí článku je internetová fotogalerie, která k datu vydání článku obsahuje 477 fotografií biotopů I. sanguinicollis.

01.03.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

V tomto článku je uveden podrobný přehled publikovaných a nových východočeských nálezů šesti expanzivních druhů z nadčeledi Scarabaeoidea: Geotrupes spiniger (Marsham, 1802), Coprimorphus scrutator (Herbst, 1789), Acrossus luridus (Fabricius, 1775), Melinopterus sphacelatus (Panzer, 1798), Nimbus contaminatus (Herbst, 1783) a Rhodaphodius foetens (Fabricius, 1787).
04.02.2019 | Josef Mertlik | ELATERIDARIUM

V tomto článku jsou uvedeny první nálezy kovaříka Adrastus circassicus pro území Slovenska. Je zde podrobný popis biotopu tohoto druhu a fotodokumentace lokality.
11.01.2019 | Josef Mertlik | FAUNISTICKÉ MAPOVÁNÍ ČR a SR | ELATERIDARIUM

Práce předkládá seznam 1357 zjištěných druhů ze 77 čeledí z území Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka a navazující Přírodní Rezervace Roztocký Háj-Tiché údolí, podle červeného seznamu je 6 druhů v kategorii kriticky ohrožený, 18 druhů v kategorii ohrožený a 21 druhů v kategorii zranitelný. Jak patrno žije zde celá řada bioindikačně významných druhů, které dokládají zachovalost přírodního prostředí těchto území.
10.01.2019 | Jiří Háva | ELATERIDARIUM
JAZYK
NOVINKA
Physodactilinae
Toxognathus fleutiauxi
Toxognathus
fleutiauxi

29.04.2024
• historie »
FOTO V PŘÍRODĚ

Ampedus
scrofa

Danosoma
fasciatum

Drasterius
bimaculatus
FOTOGALERIE
pindlerv Mln, 29.5.2024
Špindlerův Mlýn, 29.5.2024
CELKEM
1442DRUHY
783TYPY
980FOTO V PŘÍRODĚ
27572LOKALITY
30662CELKEM FOTO
SPONZOŘI
GASTRO KOŘENÍ MARTIN SAMEK
ELATERIDAE
PŘIHLÁŠENÍ