ELATERIDARIUM
JAZYK
ELATERIDAE
ELATERIDAE OF THE PALEARCTIC REGION TOPlist
ELATERIDARIUM ročník 4 (2010)
Elateridarium
Titulní strana
ročník 4 (2010)


PDF
(ke stažení zde)
Přijato 01.04.2009
strany  1-32  (14.01.2010)
Brouci z podčeledi Scolytinae (Coleoptera: Curculionidae) na ovocných dřevinách: literární rešerše
Jana HORÁKOVÁ & Jakub HORÁK
Cílem této rešerše bylo uceleně zpracovat a utřídit informace o kůrovcovitých z podčeledi Scolytinae troficky vázaných na ovocné dřeviny pěstované v ČR. V našich podmínkách se jedná hlavně o čtyři druhy kůrovců. Dva druhy jsou z rodu Scolytus a patří mezi floeofágní (lýkožravý) hmyz. Jde o bělokaze švestkového (Scolytus mali) a b. ovocného (Scolytus rugulosus). Další dva jsou z rodu Xyleborus a patří mezi xylomycetofágní hmyz – živí se dřevem napadeným houbami. Jde o drtníka ovocného (Xyleborus dispar) a d. všežravého (Xyleborus saxeseni). Všechny tyto druhy napadají dřeviny z čeledi Rosaceae. Drtníci jsou však schopni napadat i jiné listnaté dřeviny. Práce se věnuje jejich bionomii, determinaci dle požerků, areálu výskytu, výživě a vztahu k symbiotickým houbám, jejich predátorům, parazitům ad. A to tak, aby celek popisoval ekologický vztah těchto kůrovců k dřevinám, a zároveň byl použitelný jako ucelený informativní podklad ke studiu těchto kůrovců.
Přijato 15.01.2010
strany  33-67  (06.02.2010)
Přehled nálezů kovaříka Agriotes gallicus Lacordaire, 1835 a krasce Anthaxia candens (Panzer, 1792), známých na území východních Čech (Česká republika)
Josef MERTLIK
Hlavní význam této práce spočívá v inventarizaci stepních biotopů a třešňovek, jenž byla uskutečněna v letech 2008-2009 na území Královéhradeckého a Pardubického kraje v oblastech nižších a středních poloh v povodí Labe. Její důležitou součástí je fotodokumentace navštívených lokalit, zachycují jejich stav v letech 2008-2009.
Přijato 21.04.2010
strany  68-73  (01.07.2010)
Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera)
„PR Údolí Únětického Potoka“
Jiří HÁVA & Jiří HÁVA jun.
Twelve species of the selected Orthoptera families of Údolí Únětického Potoka Nature Reserve collected in the
years 2007-2009 are summarized and firstly reported.
Přijato 15.07.2010
strany  74-77  (11.08.2010)
Rozšíření druhu Attagenus pantherinus (Coleoptera: Dermestidae: Attageninae) v České republice
Háva Jiří
Sumarizace všech dostupných údajů o druhu Attagenus pantherinus (Ahrens, 1814) z čeledi Dermestidae podčeledi Attageninae v České republice, které se podařilo shromáždit. V minulosti byla data o tomto druhu publikována velmi málo a často se špatnou determinací, proto bylo nutno přistoupit i k revizi materiálu. K druhu byl také přiřazen stupeň ohrožení v České republice podle kategorií IUCN.
Přijato 09.07.2010
strany  78-93  (06.09.2010)
Zhodnocení usměrněné spontánní obnovy z hlediska vodních brouků na několika vybraných jihočeských pískovnách, doplněné poznámkami k jejich dalšímu managementu
Boukal Milan
Článek se zabývá spontánními sukcesemi na sedmi jihočeských pískovnách z hlediska vodních brouků. U všech lokalit byl proveden průzkum vodních brouků, zhodnocen stav ke dni inventarizace a byly navrženy okamžité zásahy a dlouhodobé cíle managementu.
Přijato 10.09.2010
strany  94-103  (22.09.2010)
Přehled nálezů krasce lipového Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) na území východních Čech
Mertlik Josef
V tomto článku je uveden přehled nálezů krasce lipového Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777), známých z území východních Čech. Článek je doplněn o informace, týkající se závažných nedostatků při údržbě a odborné péči o lipové aleje. Mají za cíl upozornit na vážné nebezpečí, které hrozí od krasce lipovým alejím, pokud nejsou při péči o lípy respektovány jeho životní nároky.
Přijato 10.09.2010
strany  104-109  (15.10.2010)
Inventarizace vodních brouků na Strašovském rybníce s poznámkami k managementu při plánovaných revitalizacích
Boukal Milan
V této práci je předkládán inventarizační průzkum slatinné lokality Strašovský rybník, doplněný poznámkami k dalšímu managementu lokality z hlediska vodních brouků pro plánované revitalizace.
Přijato 10.10.2010
strany  110-120  (26.11.2010)
Pozorování krasce lipového Lamprodila (Lamprodila) rutilans rutilans (Fabricius, 1777) v lipové aleji na hrázi rybníka Oborníku v Zábřehu
Dušánek Václav
V tomto článku se zabývám etologiií krasce lipového Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777) v lipové aleji na hrázi rybníka Oborník v Zábřehu. Na příkladu péče o tuto alej a s přihlédnutím na obdobné problémy v dalších městech determinuji nejčastěji opakované chyby při péči o lipové aleje a podávám návrhy na její zlepšení tak, aby lépe vyhovovalo jak jejich primární funkci, tak i životním nárokům jejich krásných obyvatel.
Přijato 10.11.2010
strany  121-148  (17.12.2010)
Drabčíkovití brouci (Coleoptera: Staphylinidae) PP "Na Plachtě" v Hradci Králové
Matějíček Jan & Boháč Jaroslav
Na čtyřech studovaných biotopech PP Na Plachtě (břehy rybníků, přechodové slatinné louky a bažiny, zbytky aluviálního lesa, centrální písčitá oblast) bylo během roků 1995 - 2005 zjištěno 216 druhů drabčíků. Byla provedena analýza společenstev v jednotlivých biotopech. Jako nejcennější biotop pro společenstva drabčíků se jeví přechodové a slatinné louky a bažiny a břehy rybníků s nejvyšším počtem stenotopních vzácných a ohrožených druhů. Menší zastoupení stenotopních a ohrožených druhů bylo zjištěno ve zbytcích aluviálních lesů a v centrální písčité oblasti.
Přijato 18.11.2010
strany  149-151  (21.12.2010)
Nové údaje o rozšíření druhu Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) v Čechách.
Zýka Miroslav
Pro druh Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787) bylo z Čech publikováno minimum konkrétních údajů. Druh byl uváděn z Polabí, což je doloženo dalšími konkrétními údaji, mimo to jsou uvedeny i údaje z Pojizeří, Křivoklátska a Třeboňska. K podrobnějšímu poznání rozšíření druhu v Čechách je zapotřebí dalších údajů, proto autor žádá případné nálezce o jejich poskytnutí.