ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 5 (2011)   strany  43-54  (14.02.2011)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 324.2kB]

 

Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) dolního Pojizeří

Scarabaeoidea of the lower Jizera river region

Miroslav Zúber

Bradlec, Bezdězská 45, CZ-293 06, Kosmonosy, Czech Republic
e-mail: miroslav.zuber@seznam.cz


Abstract. A review of findings of the Scarabaeoidea in the lower Jizera river region is given. There were found 100 species = 65% of all species from Bohemia.

Key words: faunistic, Coleoptera, Scarabaeoidea, lower Jizera river region, Bohemia, Czech Republic

 

Úvod

     Z dolního Pojizeří bylo různými autory publikováno značné množství jednotlivých údajů v rámci faunistických průzkumů. Na druhé straně zde působilo a působí i několik entomologů jejichž údaje, zejména u běžných druhů, nebyly zpracovány. Cílem této práce je podat ucelený přehled o druhové bohatosti zkoumané oblasti se zaměřením na Evropsky významnou lokalitu Radouč.


Charakteristika zkoumaného území

     Dolní Pojizeří patří geologicky k České křídové tabuli. Uprostřed třetihorní éry zpevnila uloženiny někdejšího mořského zálivu čedičová a znělcová láva. Na sopečnou činnost upomínají četná návrší např. Mužský, Baba a Chlum.
     Severní část je vyšší, členitější a vlhčí s průměrnými teplotami 7,5° - 8°C a srážkami nad 600 mm. Jižní níže položená část má teplé, mírně suché podnebí s průměrnými teplotami 8° - 8,5°C a srážkami kolem 550 mm.
     Území je velice rozmanité a poskytuje vhodná stanoviště řadě druhů s nejrůznějšími nároky. Oblast se dá rozdělit do tří hlavních oblastí. První je oblast na severu kolem Bělé p. Bezdězem a Mnichova Hradiště, která má charakter podhorského lesa s dřevinami převážně jehličnatými, částečně listnatými. Druhá oblast kolem Benátek nad Jizerou a Lipníka je teplého stepního charakteru s malými smíšenými lesíky. Třetí je oblast kolem Jabkenic s lesy převážně dubovými.
     Do oblasti částečně zasahují dva bývalé vojenské výcvikové prostory a to na severu Ralsko a na jihu Milovice-Mladá. Tyto oblasti sloužily jako vojenský prostor po značně dlouhou dobu a po toto období nebyly zatíženy výraznějšími antropogenními zásahy. Představují proto jedna z nejvýznamnějších refugií bezobratlých živočichů v Čechách.
     Sledované území je na severu ohraničeno faunistickými mapovými čtverci 5454-5456 a na jihu 5754-5756. Jedná se zhruba o oblast bývalého okresu Mladá Boleslav.


Materiál a metodika

     Vlastní materiál byl získáván v rámci dlouholetého působení autora v uvedené oblasti. Sběry byly prováděny běžnými metodami a to rozebíráním trusu, vyhrabáváním nor savců, proséváním ptačích hnízd a dutin stromů, sběrem pod ležícími předměty, smýkáním, pomocí zemních pastí, sklepáváním a lovem na světlo.
     Materiál byl vypreparován a determinován, větší část materiálu je uložena v entomologické sbírce okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem, menší část v soukromé sbírce autora. U mnoha druhů bezpečně rozeznatelných v přírodě bylo pozorování pouze zaznamenáno.
     Kromě vlastního materiálu byly použity i data ze sbírek ostatních sběratelů působících v uvedené oblasti, jakož i četné literární údaje.
     V přehledu zjištěných druhů je nejdříve uvedeno zhodnocení druhu dle stupně ohrožení vycházející z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky (2005). Dále pak krátká charakteristika druhu, následují literární údaje, resp. publikované nálezy a přehled nepublikovaných nálezů od jednotlivých sběratelů. Nálezy pocházejí většinou z let 1990-2009, podrobná data (datum, počet kusů) jsou však uvedena jen u význačnějších druhů. Pokud není uvedeno jinak, je sběratel a majitel sbírky totožný.
     Nomenklatura je převzata z práce Juřeny a Týra (2008).


Přehled lokalit dle faunistických čtverců

5454 – Bělá p. Bezdězem – Vrchbělá

5455 – Dolní Krupá, Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště-Přestavlky, Mohelnice nad Jizerou

5456 – Mužský, Svijany, Skokovy

5554 – Bakov nad Jizerou-Klokočka, Bělá p. Bezdězem, , Bělá p. Bezdězem – Páterov, Dolní Cetno

5555 – Baba, Bakov nad Jizerou, Bítouchov, Bradlec, Čejetice, Dalešice, Debř, Horka, Horní Stakory, Chudoplesy, Jemníky, Josefův Důl, Kosmonosy, Malá Bělá, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav-Radouč, Podčejk, Řepov

5556 – Bechov, Dobšín, Kněžmost-Drhleny, Řitonice
5654 – Bezno, Košátky, Velké Všelisy

5655 – Dobrovice, Dražice nad Jizerou, Chlum, Jizerní Vtelno, Luštěnice, Smilovice, Vinec

5656 – Domousnice, Chudíř, Jabkenice, Pěčice, Prodašice

5754 – Benátky nad Jizerou, Kochánky, Mečeříž, Otradovice, Předměřice nad Jizerou

5755 – Jiřice, Kbel, Lipník, Milovice, Milovice-Mladá, Vlkava, Všejany

5756 – Všechlapy

Zkratky a vysvětlivky

RE – pro území ČR vymizelý (regionally ectinct in CR)
CR – kriticky ohrožený (critically endangered)
EN – ohrožený (endangered)
VU – zranitelný (vulnerable)
NT – téměř ohrožený (near threatened)
§ – druh chráněný vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb.
JN – Jiří Nežerka, Třinec
JP – Jaromír Pumr, Mladá Boleslav
JPL – Jiří Plecháč, Pecka
LM – Libor Mikulenka, Třemešná
MK – Miloš Krejčíř, Vlašim
MZ – Miroslav Zúber, Bradlec
RS – Richard Sehnal, Velenice
VT – Václav Týr, Žihle
ZbŠ – Zbyněk Šeda, Kosmonosy
ZŠ – Zdeněk Šťastný, Mladá Boleslav †
 

Přehled druhů

Scarabaeoidea Latreille, 1802
LUCANIDAE Latreille, 1804
A e s a l i n a e MacLeay, 1819
    
Aesalus scarabaeoides scarabaeoides (Panzer, 1793); vývoj ve starých pařezech či kmenech dubů, břízy, habrů, jilmů i jiných listnatých stromů. Imaga žijí velmi skrytě, jsou to tvorové krepuskulární a patrně i noční, v Čechách vzácnější.
Literární údaje: Zúber (2002): Mladá.
Jabkenice – obora, 8.4.1994 20ex., J. Mertlík lgt., v padlém dubu (J. Mertlík, pers. comm., 1 ex in coll. ZbŠ)
Syndesinae MacLeay, 1819
     Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758); vývoj v tlejících bucích, řidčeji i v jiných listnatých stromech, hojný především v podhorských a horských lesích
Literární údaje: Rejsek (1998): VVP Milovice.
Bělá p. Bezdězem – Vrchbělá v rokli na padlém buku (MZ)
L u c a n i n a e Latreille, 1804
     Lucanus (Lucanus) cervus cervus (Linnaeus, 1758); §, EN, žije ve starších nížiných a podhorských dubových a smíšených lesích, je vázaný na trouch listnatých stromů, ohrožený druh evidovaný programem NATURA 2000, ve zkoumané oblasti je hojnější v oblasti Jabkenické obory, jinde vzácně, ojediněle. Zajímavý je však i výskyt uprostřed Mladé Boleslavi na starém hřbitově.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou; Vitner (2001): VVP Milovice-Mladá.
Chudíř, Pěčice (MK); Jabkenice, Prodašice (ZbŠ); Bradlec, Bechov, Mladá Boleslav, Jabkenice (MZ); Bechov, Chlum, Jabkenice (RS); Domousnice (VT)
     Platycerus caraboides caraboides (Linnaeus, 1758); vyskytuje se v listnatých lesích od nížin do pahorkatin, vyvoj ve dřevě listnatých stromů, imaga naletují zjara na mladé listnaté stromky, kde okusují listy a pupeny.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník.
Baba, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Řepov (MK); Baba (ZbŠ); Bradlec, Horní Stakory; Chudoplesy, Kosmonosy, Lipník, Mladá (MZ); Mladá Boleslav-Radouč, Lipník (RS); Luštěnice-Smilovice (VT)
D o r c i n a e Parry, 1864
     Dorcus parallelipipedus (Linaneus, 1758); žije na každé vhodnější lokalitě, kde má dostatek starého dřeva potřebného k vývoji, přednost dává listnatým stromů, zejména dubu a buku, vyjímečně i ve dřevě borovic
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou.
Bělá p. Bezdězem (MZ); Mladá (RS)
TROGIDAE MacLeay, 1819
T r o g i n a e MacLeay, 1919
     Trox cadaverinus cadaverinus Illiger, 1802; VU, vzácný druh vyskytující se v teplejších oblastech na mršinách, ve vývržcích nebo v hnízdech dravých ptáků
Literární údaje: Rejsek (1998): Mladá; Vitner (2001): VVP Milovice-Mladá; Juřena et al. (2008): Milovice, Všechlapy.
     Trox eversmanni Krynicki, 1832; EN, lokálně se vyskytující, jen místy hojnější druh vázaný na nory savců, především ve stepních oblastech jižní Moravy. Z lokality Radouč u Mladé Boleslavi uveden R. Sehnalem jako nový pro Čechy, později potvrzeno dalšími nálezy.
Literární údaje: Sehnal (2005): Mladá Boleslav; Juřena et al. (2008): Mladá Boleslav-Radouč.
     Trox hispidus hispidus (Pontoppidan, 1763); místy hojný druh vyskytující se na písčitých suchých půdách pod vyschlými těly uhynulých živočichů, ve zbytcích srsti apod.
Literární údaje: Rejsek (1998): Mladá; Sehnal (2005): Mladá Boleslav.
Bítouchov (MZ); Mladá Boleslav-Radouč (MZ, RS, ZbŠ)
     Trox sabulosus sabulosus (Linnaeus, 1758); hojný druh na písčitých půdách pod vyschlými mršinami zvířat, pod zaschlou kůží, na kostech, popř. v norách savců.
Literární údaje: Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá; Sehnal (2005): Mladá Boleslav.
Bělá p. Bezdězem, Bradlec, Benátky n. Jizerou, Chudoplesy, Kosmonosy, Mladá (MZ); Mladá Boleslav-Radouč (RS)
     Trox scaber (Linnaeus, 1767); hojnější druh žijící převážně v hnízdech ptáků (často např. v dutých stromech), lokálně též v norách savců
Literární údaje: Rejsek (1998): Mladá, Lipník; Sehnal (2005): Mladá Boleslav.
Mladá Boleslav-Radouč (ZbŠ); Bradlec, Benátky n. Jizerou, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bělá p. Bezdězem, Mladá Boleslav-Radouč (RS)
GEOTRUPIDAE Latreille, 1802
B o l b o c e r a t i n a e Mulsant, 1842
     Odontaeus armiger (Scopoli, 1772); §, EN, vzácný druh žijící na různých biotopech, vývoj s největší pravděpodobností probíhá na podzemních houbách. Za soumraku a v noci létá nízko nad terénem, přilétá na světlo. Ve zkoumané oblasti jsou jednotlivé kusy nálézány poměrně často, v oblasti bývalého VVP Milovice-Mladá je místy i hojný.
Literární údaje: Šťastný (1992): Lipník; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá, Lipník, Všejany; Vitner (2001): VVP Milovice-Mladá.
Mladá Boleslav (MK); Bradlec, Kosmonosy, Lipník, Mladá, Mladá Boleslav (MZ); Bezno, Drhleny, Lipník (RS); Lipník (JP, JPL); Lipník, Mladá, Otradovice (VT)
G e o t r u p i n a e Latreille, 1802
     Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791); všude běžný lesní druh, žijící nejen na exkrementech různých zvířat, ale i na nejrůznějších tlejících vegetábiliích (často např. na tlejících houbách).
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav (Geotrupes silvaticus); Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá.
Dobšín, Jabkenice, Kosmonosy, Mladá Boleslav, Vinec (ZbŠ); Bakov n. Jizerou, Bradlec, Bělá p. Bezdězem, Chudoplesy, Jemníky, Lipník, Mladá (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Drhleny, Jabkenice, Mladá, Mladá Boleslav-Radouč (RS); Dolní Cetno, Luštěnice, Podčejk (VT)
      Geotrupes (Geotrupes) mutator (Marsham, 1802); RE, v Čechách a na Moravě v polovině 60. let minulého století pravděpodobně zcela vymizel.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n.Jizerou; Týr (1997): Řitonice; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou.
     Geotrupes (Geotrupes) spiniger (Marsham, 1802); v současnosti v Čechách místy hojný druh v posledních asi 20 letech se značně zvýšenou gradací početnosti populací a s trendem šíření v oblastech, kde byl předtím vzácný nebo vymizelý. Osídluje zejména nížinné oblasti. Je vázaný především na trus velkých býložravců.
Literární údaje: Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou.
Bradlec, Bělá p. Bezdězem (MZ); Bělá p. Bezdězem, Mladá Boleslav-Radouč (RS)
     Geotrupes (Geotrupes) stercorarius (Linnaeus, 1758); v současnosti v Čechách vzácný, jen lokálně hojnější druh žije podobně jako předchozí, ale častější je spíše v horských a podhorských oblastech.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Juřena et al. (2008): Mladá Boleslav, Mladá Boleslav-Radouč, Přestavlky nr. Mnichovo Hradiště.
Mladá Boleslav (MZ); Bělá p. Bezdězem (RS)
     Trypocopris (Trypocopris) vernalis vernalis (Linnaeus, 1758); lokálně hojný druh nejrůznějších biotopů, žije podobně jako předchozí druh
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav (Geotrupes silvaticus); Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá.
Bechov, Domousnice, Ouč (MK); Kosmonosy, Mladá Boleslav, Jabkenice, Dobšín (ZbŠ); Bradlec, Bělá p. Bezdězem, Chudoplesy, Kosmonosy, Lipník, Mladá (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Jabkenice, Mladá, Mladá Boleslav (RS)
OCHODAEDIDAE Mulsant et Rey, 1871
O c h o d a e i n a e Mulsant et Rey, 1871
     Ochodaeus chrysomeloides (Schrank, 1781); CR, druh striktně vázaný na zachovalé stepní a lesostepní biotopy v nejteplejších oblastech, v ČR se vyskytuje hlavně na stepních lokalitách jižní Moravy, bývalý VVP Milovice-Mladá je jednou z mála známých lokalit výskytu tohoto druhu v Čechách (recentní nálezy jsou však v rámci Čech známy jen odtud).
Literární údaje: Horion (1958): Jungbunzlau (= Mladá Boleslav); Vitner & Král (1993): Milovice-Mladá; Rejsek (1998): Milovice, Mladá; Vitner (2001): VVP Milovice-Mladá; Zúber (2002): Mladá; Juřena et al. (2008): Milovice, Mladá.
SCARABAEIDAE Latreille, 1802
A e g i a l i i n a e Laporte, 1840
     Psammoporus mimicus Pittino, 2006; EN, velmi vzácný druh žijící saprofágně na neregulovaných březích vod, kolem horního toku Jizery lokálně hojnější (např. v okolí Železného Brodu).
Literární údaje: Juřena et al. (2000): Mohelnice n. Jizerou, 22.3.1981, 1 ex., L. Mencl lgt. det. et coll. (Aegialia sabuleti).
A p h o d i i n a e Leach, 1815
     Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767); VU, velmi vzácný druh, psamobiont, v Čechách recentně na několika místech Českého středohoří a v Polabí (Sadská, Proboštská jezera)
Literární údaje: Juřena et al. (2008): Mladá Boleslav-Radouč.
     Psammodius asper (Fabricius, 1775); CR, v ČR silně ohrožený psamobiont, v Čechách jen několik lokalit s recentním výskytem převážně v Polabí (např. Sadská, Proboštská jezera)
Literární údaje: Král, Vitner (1996): Milovice-Mladá; Rejsek (1998): VVP Milovice-Mladá.
     Diastictus vulneratus (Sturm, 1805); EN, vzácný druh suchých biotopů stepního charakteru, v Čechách známo jen několik lokalit s jeho výskytem
Literární údaje: Juřena et al. (2008) : Mladá Boleslav-Radouč.
     Pleurophorus caesus (Creutzer in Panzer, 1796); NT, podle Tesaře dříve všude běžný druh, dnes v Čechách takřka vyhynulý.
Literární údaje: Juřena et al. (2008): Bezno.
     Oxyomus sylvestris (Scopoli, 1763); všeobecně rozšířený hojný druh žijící v hnoji, kompostech, exkrementech, pod vlhkým listím, někdy i v hnízdech savců a ptáků
Literární údaje: Rejsek (1998): Dražice n. Jizerou; Novák (2004): Jiřice, Milovice.
Josefův Důl, Mladá Boleslav-Radouč, Řepov (MK); Vinec (ZbŠ); Bradlec, Horní Stakory, Josefův Důl (MZ); Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758); hojný koprofágní druh.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice, Jiřice.
Bradlec (MZ); Velké Všelisy (RS)
     Aphodius (Teuchestes) fossor (Linnaeus, 1758); hojný druh v exkrementech větších býložravců
Literární údaje: Rejsek (1998): Jiřice, Lipník, Mladá.
Velké Všelisy (RS)
     Aphodius (Colobopterus) erraticus (Linnaeus, 1758); velmi hojný polyfágní druh zejména v exkrementech velkých býložravců.
Literární údaje: Rejsek (1998): Jiřice, Milovice, Mladá.
Velké Všelisy (RS)
     Aphodius (Eupleurus) subterraneus (Linnaeus, 1758); lokálně hojný druh na různých exkremetech
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Jiřice, Mladá.
Bradlec, Mladá, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Velké Všelisy (RS); Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Plagiogonus) arenarius (Olivier, 1789); místy hojný druh převážně na suchých, písčitých a sprašových lokalitách v exkrementech různých savců a v jejich hnízdech.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice (A. putridus).
     Aphodius (Coprimorpus) scrutator (Herbst, 1789); dříve velmi vzácný, dnes značne se šířící druh vyskytující se na exkrementech velkých býložravců.
Literární údaje: Týr (1999): Velké Všelisy.
     Aphodius (Calamosternus) granarius (Linnaeus, 1767); všeobecně rozšířený a velmi hojný druh na exkrementech, v hnoji, v kompostech
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Dražice n. Jizerou, Lipník, Milovice, Mladá.
Chudoplesy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Trichonotulus) scrofa (Fabricius, 1787); EN, v Čechách velmi vzácný a velmi lokálně se vyskytující druh převážně stepních biotopů; nejčastěji v trusu ovcí, též v norách savců.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice.
     Aphodius (Volinus) sticticus (Panzer, 1798); hojný druh na různých exkrementech, hlavně na lesních biotopech.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Milovice.
Mladá (JPL); Dolní Krupá (VT); Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Euorodalus) coenosus (Panzer, 1798); VU, v Čechách vzácný, ubývající druh, v současnosti známý hlavně z Polabské nížiny na různých exkrementech.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice; Juřena et al. (2008): Kosmonosy-Baba, Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá, Milovice.
     Aphodius (Esymus) pusillus (Herbst, 1789); místy hojný druh pod exkrementy různých savců
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice
Bezno (RS)
     Aphodius (Phlacronothus) biguttatus (Germar, 1824); místy hojný druh na nejrůznějších exkrementech.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice.
     Aphodius (Parammoecius) corvinus Erichson, 1848; nehojný lesní koprofág
Literární údaje: Rejsek (1998): VVP Milovice.
Dolní Krupá (VT-Průša)
     Aphodius (Chilothorax) pictus Sturm, 1805; NT, starší nálezy v Čechách velmi vzácného druhu.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice.
     Aphodius (Chilothorax) paykulli Bedel, 1907; lesní druh s nedostatečně známým rozšířením, ve zkoumané oblasti nalezen pouze jednou v lesíku na Radouči
Literární údaje: Juřena et al. (2008) : Mladá Boleslav-Radouč.
     Aphodius (Chilothorax) distinctus distinctus (O.F. Müller, 1776); velmi hojný druh žijící na nejrůznějším trusu i na tlejících vegetábiliích.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá, Všejany.
Bradlec, Debř, Chudoplesy (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Jabkenice, Lipník (RS); Luštěnice, Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Melinopterus) sphacelatus (Panzer, 1798); nehojný druh na různých exkrementech
Literární údaje: Týr (1997): Luštěnice; Juřena et al. (2008): Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá, Klokočka, Žďár-Skokovy.
     Aphodius (Melinopterus) prodromus (Brahm, 1790); jeden z nejhojnějších všeobecně rozšířených koprofágních druhů.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá.
Bradlec, Dalešice, Chudoplesy, Mladá, Mladá Boleslav (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Chlum, Jabkenice, Mladá Boleslav-Radouč (RS); Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá (JPL); Dolní Cetno, Luštěnice-Smilovice, Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Limarus) zenkeri Germar, 1813; vzácný druh s podobným výskytem jako předchozí, na některých lokalitách zaznamenán společný výskyt.
Bělá p. Bezdězem, Páterov – exkrementy srn (RS)
     Aphodius (Limarus) maculatus Sturm, 1800; v Čechách velmi lokální a většinou vzácný lesní druh žijící na nejrůznějších exkrementech.
Bělá p. Bezdězem, Páterov – exkrementy srn (RS)
     Aphodius (Acrossus) rufipes (Linnaeus, 1758); hojný druh na exkrementech nejrůznějších savců.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník.
Bělá p. Bezdězem, Bradlec, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bělá p. Bezdězem (VT-Průša, Doležal)
     Aphodius (Acrossus) luridus (Fabricius, 1775); všeobecně rozšířený a hojný druh na různých exkrementech; spíše na nížinných lokalitách.
Milovice (RS)
     Aphodius (Acrossus) depressus (Kugelann, 1792); všeobecně rozšířený druh na různých exkrementech
Velké Všelisy (RS); Svijany (VT)
     Aphodius (Planolinus) fasciatus (Olivier, 1789); místy hojný lesní koprofág
Literární údaje: Rejsek (1998): VVP Milovice (A.uliginosus).
Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá (JPL)
     Aphodius (Aphodius) foetidus (Herbst, 1783): EN, velmi vzácný mizející druh, žijící pravděpodobně převážně saprofágně
Literární údaje: Juřena et al. (2008): Mladá Boleslav.
     Aphodius (Aphodius) fimetarius (Linnaeus, 1758); běžný koprofágní druh.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Jiřice, Kbel, Mladá.
Bakov n. Jizerou, Bradlec, Debř, Chudoplesy, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Chlum, Jabkenice, Lipník (RS); Dolní Cetno, Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Rhodaphodius) foetens (Fabricius, 1787); NT, starší nálezy v Čechách poměrně vzácného, jen loklálně hojnějšího druhu
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Milovice.
     Aphodius (Bodiloides) ictericus ictericus (Laicharting, 1781); EN, v Čechách vzácný a lokální druh
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice.
     Aphodius (Agoliinus) nemoralis Erichson, 1848; vzácnější lesní koprofág
Literární údaje: Rejsek (1998): Kbel, Lipník.
Bělá p. Bezdězem-Vchbělá, Dolní Krupá, Mnichovo Hradiště (VT)
     Aphodius (Agrilinus) ater (De Geer, 1774); místy hojný, převážně lesní druh
Bradlec (MZ); Dolní Krupá, Mužský, Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá (VT)
     Aphodius (Bodilopsis) sordidus sordidus (Fabricius, 1775); dříve v Čechách velmi vzácný, znovu se objevuje v posledních letech
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Lipník, Milovice; Juřena et al. (2008): Čejetice.
     Aphodius (Bodilopsis) rufus (Moll, 1782); hojný všeobecně rozšířený druh
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Jiřice, Lipník, Milovice.
Bradlec, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bělá p. Bezdězem (VT)
S c a r a b a e i n a e Lacordaire, 1856
     Onthophagus (Onthophagus) taurus (Schreber, 1759); CR, starší nálezy teplomilnějšího druhu vázaného na původní pastviny dobytka a koní.
Literární údaje: Rejsek (1998): Mladá; Juřena et al. (2008): Milovice.
     Onthophagus (Palaeonthophagus) coenobita (Herbst, 1783); hojný druh na exkrementech i na mrtvolkách různých zvířat
Literární údaje: Rejsek (1998): Jiřice, Mladá, Lipník.
Bradlec, Bělá p. Bezdězem, Chudoplesy, Kosmonosy, Lipník, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bělá p. Bezdězem, Mladá Boleslav-Radouč (RS)
     Onthophagus (Palaeonthophagus) fracticornis (Preyssler, 1790); jeden z nejhojnějších druhů tohoto rodu žijící na různých exkrementech
Literární údaje: Rejsek (1998): Mladá.
Bradlec, Bělá p. Bezdězem, Chudoplesy, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bělá p. Bezdězem, Mladá Boleslav-Radouč (RS); Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá (JPL)
     Onthophagus (Palaeonthophagus) joannae Goljan, 1953; velmi hojný druh vázaný na nejrůznější trus.
Literární údaje: Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Milovice, Mladá.
Bradlec, Bělá p. Bezdězem, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Mladá, Mladá Boleslav-Radouč (RS)
     Onthophagus (Palaeonthophagus) nuchicornis (Linnaeus, 1758); jen lokálně hojný druh na různých exkrementech.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice, Mladá.
Mladá Boleslav-Radouč, každoročně od května až do září velmi hojný na exkrementech psů a syslů (MK, ML, MZ, RS, ZbŠ); Mladá (ML)
     Onthophagus (Palaeonthophagus) ovatus (Linnaeus, 1758); velmi hojný druh žijící na trusu v norách savců, na různých tlejících materiálech, houbách, i na mrtvolkách zvířat.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Lipník, Milovice, Mladá.
Mladá Boleslav-Radouč (ZbŠ); Bradlec, Chudoplesy, Dalešice, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bělá p. Bezdězem, Chlum, Jabkenice, Mladá Boleslav-Radouč (RS); Bělá p. Bezdězem -Vrchbělá (JPL)
     Onthophagus (Palaeonthophagus) semicornis (Panzer, 1798); NT, v Čechách vzácný, nidikolní druh
Literární údaje: Rejsek (1998): Vitner (2001): VVP Milovice-Mladá; Mladá; Sehnal (2005): Mladá Boleslav.
Mladá Boleslav-Radouč, stálý výskyt na lokalitě Radouč v norách Spermophilus citellus a                Oryctolagus cuniculus, IV-V, každý rok více ex., občas v ústí nor, většinou však hlouběji v norách ve stinné části. Např. 19. 4. 2002, 18. 4. 2001, 20. 4. 2003, 30. 3. 2003, 17. 4. 2004, 23. 4. 2006 (MZ, RS, ZbŠ); Lipník 12. 5. 1996 2 ex., Mladá, 1. 5. 2006 2ex. (MZ)
      Onthophagus (Palaeonthophagus) similis (Scriba, 1790); nehojný druh na různých exkrementech
Literární údaje: Rejsek (1998): Jiřice, Milovice, Mladá.
Bělá p. Bezdězem (MZ); Bělá p. Bezdězem-Vrchbělá (JPL); Mnichovo Hradiště (VT)
      Onthophagus (Palaeonthophagus) verticicornis (Laicharting, 1781); VU, místy hojný druh žijící na různých exkrementech
Literární údaje: Rejsek (1998): Lipník.
Bradlec, Chudoplesy (MZ); Bělá p. Bezdězem, Chlum, Jabkenice, Mladá Boleslav-Radouč (RS)
      Onthophagus (Palaeonthophagus) vitulus (Fabricius, 1777); EN, v Čechách vzácný ohrožený, mizející nidikolní druh, na lokalitě Radouč u Mladé Boleslavi však poměrně hojně v norách Spermophilus citellus a Oryctolagus cuniculus
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Milovice; Vitner (2001): VVP Milovice-Mladá; Juřena et al (2008): Mladá Boleslav-Radouč, Mladá Boleslav-letiště.
Mladá Boleslav-Radouč, stálý výskyt na lokalitě Radouč, IV – IX, většinou v ústí nor, každoročně pozorovány desítky ex., mnohdy i 10 ex. v jedné noře; v teplých dnech lezou v ústí nor, za chladného počasí jsou zahrabáni v písku, např. 4.6.1999, 25.6.1999, 2.5.2001, 8.5.2001, 14.4.2003, 20.4.2003, 23.4.2003, 30.4.2003, 9.5.2004, 14.5.2004, 16.6.2005, 23.4.2006, 30.4.2006, 10.6.2006, 11.6.2006 (JN, MK, ML, MZ, RS, ZbŠ, ZŠ)
M e l o l o n t h i n a e Samouelle, 1819
     Rhizotrogus aestivus (Olivier, 1789); všude hojný podvečerní a soumračný druh, larvy se živí kořínky trav
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Šťastný (1992): Lipník; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá.
Řepov (MK); Bradlec, Chudoplesy, Kosmonosy, Lipník, Mladá, Mladá Boleslav (MZ); Benátky n. Jizerou (VT)
     Amphimallon ruficorne (Fabricius, 1775); CR, velmi lokální druh, v ČR pouze starý nález z Prahy a v poslední době jeden nález u Kralup nad Vltavou. V bývalém VVP Milovice-Mladá pravidelný každoroční výskyt, kde je možno v některých letech za příhodných klimatických a meteorologických podmínek pozorovat i stovky kusů při rojení. Larvy se živí kořínky trav, imaga létají v ranních hodinách, převážně za slunných a bezvětrných dnů od poloviny května do začátku července. První kusy se objevují brzy po východu slunce a poslední jedince lze zastihnout cca do 10:00 CET.
Literární údaje: Šťastný (1992): Lipník Vitner & Král (1993): Lipník, Milovice-Mladá; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou – Lipník, Lipník, Milovice-Mladá; Zúber (2002): Mladá (pozn.: ve všech případech se jedná o shodnou lokalitu v prostoru křižovatky Mladá).
Mladá např. 6.6.1993, 4.6.1995, 14.6.1995, 18.6.1995, 5.6.1999, 6.6.1999, 20.6.1999, 21.5.2000,27.5.2000, 11.6.2000, 27.6.2000, 10.6.2001, 14.6.2001, 20.6.2001, 12.6.2002, 15.6.2002, 16.6.2002, 17.6.2002, 7.6.2003, 11.6.2003, 14.6.2003, 18.6.2004, 20.6.2004, 16.5.2006, 10.6.2006 vždy více ex. (JN, JP, JPL, LM, MZ, RS, VT, ZbŠ, ZŠ)
     Amphimallon solstitiale solstitiale (Linnaeus, 1758); všude velmi hojný soumračný druh, larvy se živí kořínky trav, v letních měsících často masový výskyt
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá.
Mladá Boleslav (MK); Bakov n. Jizerou, Bradlec, Dobrovice, Kosmonosy, Luštěnice, Mladá Boleslav (MZ); Bezno, Mečeříž, Mladá Boleslav (RS); Milovice (VT)
     Polyphylla (Polyphylla) fullo fullo (Linnaeus, 1758); §, EN, vzácný druh převážně písčitých biotopů, avšak s možností výskytu i na vápenci v krasových oblastech, výskyt je velmi lokální a značně periodický.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou; Juřena et al. (2008): Lipník,
Bělá p. Bezdězem, Milovice.
Mladá, 29.5.2003, 1 ex. v letu (RS)
     Melolontha (Melolontha) hippocastani hippocastani Fabricius, 1801; v „chroustích“ letech velmi hojný druh zejména v oblasti bývalého VVP Milovice-Mladá, kde společně s následujícím druhem způsobuje až holožír především na bříze, dubech ale také na modřínu.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Šťastný (1992): Lipník, Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá.
Jabkenice (MK); Lipník, Mladá Boleslav (ZbŠ); Benátky n. Jizerou, Bělá p. Bezdězem, Lipník, Mladá (MZ); Mladá (RS); Lipník (JN, JPL, LM)
     Melolontha (Melolontha) melolontha (Linnaeus, 1758); v „chroustích“ letech velmi hojný druh zejména v oblasti bývalého VVP Milovice-Mladá, kde společně s předchozím druhem způsobuje až holožír především na dubech, topolech, osikách, jívách a dalších listnatých stromech
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá.
Benátky n. Jizerou, Bradlec, Kosmonosy, Lipník, Mladá, Vlkava (MZ); Benátky n. Jizerou, Jizerní Vtelno, Mladá (RS); Lipník (JN)
Hoplia (Decamera) philanthus philanthus (Fuessly, 1775); v Čechách vzácný jen lokálně hojnější druh, starší nález z okolí Benátek
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou ; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou (H. farinosa).
     Hoplia (Decamera) praticola Duftschmid, 1805; EN, v Čechách vzácný teplomilnější druh, nalezen zatím pouze jednou v Jabkenické oboře
Jabkenice 25.6.1995, 2 ex. (ZbŠ)
Hoplia (Hoplia) hungarica Burmeister, 1844; CR; v ČR kriticky ohrožený obligátní psamobiont, vázán na neregulované břehy vodních toků, zachovalé písčité říční náplavy a váté písky., v Čechách zatím pouze v Polabí (Proboštská jezera, Sadská, Kralupy n. Vltavou) odkud se pravděpodobně šíří proti proudu Jizery.
Literární údaje: Juřena et al. (2008): Předměřice n. Jizerou, Kochánky nr. Benátky n. Jizerou – niva Jizery.
S e r i c i n a e Kirby,1837
     Serica (Serica) brunnea (Linnaeus, 1758); hojný, krepuskulární, podvečerní a soumračný druh, larvy se živí jemnými kořínky různých rostlin.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Milovice.
Chudíř, Mladá Boleslav (MK); Vinec (ZbŠ); Bělá p. Bezdězem, Chudoplesy, Josefův Důl, Kosmonosy, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Drhleny (RS); Bělá p. Bezdězem, Lipník (VT)
     Maladera (Maladera) holosericea (Scopoli, 1772); lokální většinou vzácnější, jen místy hojný druh s večerní aktivitou, výskyt na zachovalých písčitých popř. sprašových biotopech (často však nalézaný za časných ranních hodin lezoucí po zemi). Obývá především písčité plochy, úhory, písčité říční terasy, vývoj probíhá na koříncích trav. Ve sledované oblasti dvě hlavní lokality výskytu, kde je druh poměrně hojný, a to bývalý VVP Milovice-Mladá a Mladá Boleslav-Radouč, nalezen však mj. např. i v městské zástavbě a v areálu automobilky Škoda na trávnících a cestičkách.
Literární údaje: Šťastný (1992): Lipník, Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá, Všejany.
Mladá Boleslav-Radouč (MK, ZbŠ); Bradlec, Lipník, Mladá, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Mladá, Mladá Boleslav-Radouč (RS)
     Omaloplia (Omaloplia) nigromarginata (Herbst, 1786); VU, hojnější druh s denní aktivitou, výskyt na teplejších písčitých a polopísčitých lokalitách, živí se jemnými kořínky trav.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou (Homaloplia ruricola); Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá; Novák (2004): Košátky, Lipník.
Mladá Boleslav-Radouč (MK); Malá Bělá (ZbŠ); Bakov n. Jizerou, Dalešice, Kosmonosy, Lipník, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá Boleslav (RS); Dolní Cetno (VT)
R u t e l i n a e MacLeay, 1819
     Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758); všude velmi hojný až obecný druh, v zahradách, sadech, na okrajích lesů atd.; larvy se živí kořínky trav, imaga rozežírají květy, hlavně růží ale i ovocných stromů a listí dubů, bříz apod.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá.
Mladá Boleslav-Radouč (MK); Kosmonosy, Mladá Boleslav (ZbŠ); Bakov n. Jizerou, Bělá p. Bezdězem, Bradlec, Chudoplesy, Kosmonosy, Klokočka, Lipník, Mladá, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Bezno, Jabkenice, Mladá Boleslav-Radouč (RS); Mladá (JN, JPL); Mnichovo Hradiště (VT)
     Anomala dubia (Scopoli, 1763); NT, vzácnější druh, sporadicky se objevující na písčitých a písčitohlinitých územích, larvy se živí kořínky trav; imaga čile létají zejména za teplých dnů
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou.
Bělá p. Bezdězem, Bítouchov, Klokočka, Mladá Boleslav-Radouč (MZ); Mužský (VT-Schless)
     Anisoplia (Anisoplia) villosa (Goeze, 1777); VU, v Čechách se tento druh vyskytuje jen v několika málo oblastech, kde bývá místy hojný, zvláště v dosahu písků středního Labe.
Literární údaje: Rejsek (1998): Milovice.
Mladá Boleslav-Radouč (JN, JPL, LM, MK, MZ, RS, VT, ZbŠ, ZŠ)
Každoročně velmi hojně v květnu a červnu na písčité lokalitě Radouč u Mladé Boleslavi, kde se v některých letech vyskytuje masově (např. v roce 1999 pozorovány po celém prostoru Radouče tisíce kusů, často po 10-20 kusech na jednom stéblu).
D y n a s t i n a e MacLeay, 1819
     Oryctes (Oryctes) nasicornis ondrejanus Minck, 1916; §, EN, skrytě žijící druh původně vázaný na tlející pařezy a dutiny starých stromů, v současnosti osídlující spíše druhotné stanoviště vzniklé v důsledku činosti člověka (vyskytuje se např. v hromadách pilin, kompostech, tlející slámě či trávě, velmi často v zahradnictvích); přehlížen bývá pro svůj skrytý soumračný a večerní výskyt, často též přilétne na světlo.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Milovice.
Mladá Boleslav (ZbŠ); Bradlec, Debř, Kosmonosy, Mladá Boleslav (MZ); Bezno, Chlum, Jabkenice, Velké Všelisy (RS); Bělá p. Bezdězem (VT-Kylies); Dolní Cetno (VT)
C e t o n i i n a e Leach, 1815
     Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758); všude hojný druh vyvíjející se v tlejících kořenech, pařezech a stromech, kde je možné najít i samičky, samečci naletují na květy keřů nebo různých okoličnatých rostlin.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá.
Kosmonosy, Mladá Boleslav, Vinec (ZbŠ); Baba, Mečeříž (MK); Bradlec, Kosmonosy, Lipník (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Jabkenice, Mladá Boleslav (RS)
     Osmoderma barnabita Motschulsky, 1845; §, EN, vzácný druh evidovaný programem NATURA 2000, pro skrytý způsob života však bývá přehlížen, je vázán na dutiny starých stromů, kde se vyvíjí a kde lze nalézt i imaga
Literární údaje: Podaný (1974). Benátky n. Jizerou; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou (O.eremita).
Klokočka VI. 1985 (RS); Klokočka V.1989, ve staré lípě u cesty, 1 ex. (MZ); Jabkenice, 8.4.1994 (VT)
     Gnorimus nobilis nobilis (Linnaeus, 1758); §, VU, místy hojný druh, zejména v podhorských a horských lesích, v nížinách jen místy a vzácně, vývoj v tlejícím starém dřevě, imaga sedají na květy.
Klokočka, 4.7.1985, 2 ex.; v letech 1995 - 96 vypěstováno několik ex. z larev, z trouchu starého dubu (MZ)
     Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758); §, NT, místy hojný druh vyvíjející se v trouchnivém dřevě, imaga na květech
Klokočka, 4.7.1985, 4 ex.; v letech 1995-96 vypěstováno několik ex. společně s Gnorimus nobilis (MZ)
     Tropinota (Epicometis) hirta hirta (Poda von Neuhaus, 1761); §, EN, v ČR dříve hojnější, dnes vzácný ohrožený druh vyskytující se časně zjara hlavně na květech pampelišek. V oblasti bývalého VVP Milovice-Mladá a na Radouči u Mladé Boleslavi pravděpodobně nejsilnější populace v Čechách.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Šťastný (1992): Lipník; Vitner & Král (1993): VVP Milovice; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá; Novák 2004): Milovice-Mladá; Juřena et al (2008): Milovice, Mladá, Mladá Boleslav-Radouč.
Mladá Boleslav-Radouč (ZbŠ); Lipník, Mladá, Mladá Boleslav-Radouč (MK, MZ, RS)
Pravidelně každoročně v oblasti bývalého VVP Milovice-Mladá (Např. 26.4.1992, 26.5.1992, 2.6.1992, 21.5.1995, 1.5.2002, 1.5.2004, 1.5.2005) a na lokalitě Radouč u Mladé Boleslavi (Např. 20.4.2000, 8.5.2001, 30.4.2003, 9.5.2004, 30.4.2006, 10.6.2006) velmi silné populace. V posledních letech se populace v bývalém VVP zmenšila, naopak na Radouči je trvale zjara zaznamenáván velmi hojný výskyt desítek až stovek jedinců.
     Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761); §; donedávna v Čechách nebyly známy žádné recentní údaje, dnes však je jeho populace na vzestupu a šíří se po celé republice, je znám již z velkého množství lokalit prakticky po celé republice, často v počtu stovek kusů.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Juřena et al. (2008): Milovice, Mladá Boleslav-Radouč.
Mladá Boleslav-Radouč 22.6.2003, 1 ex. (MK); Jabkenice 13.5.2007, 3ex., pozorovány desítky dalších (ZbŠ); Bradlec, Chudoplesy 15.6.2008, 4 ex., pozorovány další desítky ex. na mezích u řepkového pole na okolících (MZ)
     Cetonia (Cetonia) aurata aurata (Linnaeus, 1758); všude velmi hojný druh vyvíjejíci se v drti stromů a pařezů, kompostech apod., imaga na květech šípků, kaliny, bezu, bodlácích, okolících atd., též na kmenech a pařezech ronících šťávu
Literární údaje: Podaný (1974): Baba, Benátky n. Jizerou, Mladá Boleslav; Šťastný (1992): Lipník; Rejsek (1998). Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá.
Bechov, Mladá Boleslav (MK); Bakov n. Jizerou, Benátky n. Jizerou, Bradlec, Horní Stakory, Chudoplesy, Dalešice, Klokočka, Lipník, Mladá, Mladá Boleslav (MZ); Bezno, Bělá p. Bezdězem, Jabkenice, Mladá Boleslav, Velké Všelisy (RS); Mladá (LM)
     Protaetia (Cetonischema) aeruginosa (Drury, 1770); §, EN, v Čechách vzácný druh vázaný na trouch listnatých stromů, imaga létají vysoko v korunách stromů nabo naletují na šťávu vytékající z poraněných stromů.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou (Slepeč, Okrouhlík); Šťastný (1992): Lipník; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Lipník, Luštěnice; Juřena et al. (2008): Jabkenice, Vinec, Vrch Baba u Kosmonos, Kosmonosy.
Mladá (RS)
     Protaetia (Liocola) marmorata marmorata (Fabricius, 1792); v Čechách lokální, místy však i hojný druh vázaný na trouch listnatých stromů, imaga na květech svídy, bezu apod., též na šťávě vytékající z poraněných stromů
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou (Liocola marmorata); Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou.
Mladá Boleslav (MK); Bakov n. Jizerou; Bradlec, Dalešice, Dražice n. Jizerou, Kosmonosy, Lipník, (MZ); Bezno (RS); Benátky n. Jizerou (VT)
     Protaetia (Potosia) cuprea metallica (Herbst, 1782); všude hojný druh se zajímavých vývojem – larvy se vyvíjejí v mraveništích lesních mravenců rodu Formica, imaga podobně jako ostatní zlatohlávci na květech a šťávě stromů
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou, Debř; Šťastný (1992): Lipník; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá.
Baba, Jabkenice, Řepov (MK); Dobšín, Kosmonosy, Lipník (ZbŠ); Benátky n. Jizerou, Bradlec, Horní Stakory, Chudoplesy (ex. larva ze zimních sběrů u Formica sp.), Kosmonosy, Lipník, Mladá (MZ); Bezno, Jabkenice, Mladá Boleslav-Radouč (RS); Horka u Mnichova Hradiště (VT)
      Protaetia (Potosia) cuprea obscura (Andersch, 1797); méně hojný poddruh, vyskytuje se zejména v teplejší jižní části.
Literární údaje: Podaný (1974): Benátky n. Jizerou; Šťastný (1992): Lipník; Rejsek (1998): Benátky n. Jizerou, Mladá.
Benátky n. Jizerou, Lipník, Mladá (MZ)
 

Přehled druhů zjištěných na Evropsky významné lokalitě Radouč v rámci soustavy NATURA 2000

     Nejbohatší lokalitou na listorohé brouky je Radouč, písčitá terasa stepního charakteru v těsné blízkosti Mladé Boleslavi s výskytem sysla obecného (Spermophilus citellus) a králíka divokého (Oryctolagus cuniculus) na jejichž nory jsou vázáni vzácní koprofágní brouci např. Trox eversmanni, Onthophagus vitulus, Onthophagus semicornis a další, z nichž Trox eversmanni se zde vyskytuje jako na jediné lokalitě v Čechách. Dále zde žije množství psamofilních a psamobiontních druhů jako Anisoplia villosa, Diastictus vulneratus, Rhyssemus germanus, Tropinota hirta hirta a další.
     Terasa patří do ochranného pásma Evropsky významné lokality Radouč, strmého boku údolí Jizery s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména pak devaterky poléhavé jako na jediné lokalitě v Čechách. Žije zde i značné množství vzácných druhů z ostatních čeledí brouků, zejména z čeledí Carabidae (např. Masoreus wetterhalli), Chrysomelidae (např. Timarcha goettingensis, Chrysolina carnifex, Chrysolina analis), Cerambycidae (např. Phytoecia icterica) či Buprestidae (např. Poecilonota dives). Většinou se jedná o xerotermní na písčité či stepní lokality vázané druhy. Rovněž se zde vyskytuje vzácný druh ohroženého norového pavouka a to stepník rudý (Eresus kollari) jako na jediné izolované lokalitě v Pojizeří, či významný xerotermní měkkýš Pupilla triplicata.
     Listorohých brouků zde bylo dosud nalezeno 42 druhů, z nichž 6 je ohrožených (EN), 4 zranitelní (VU) a 2 téměr ohroženi (NT) dle Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Čtyři druhy (Odontaeus armiger, Oxythyrea funesta, Oryctes nasicornis ondrejanus, Tropinota hirta hirta) jsou chráněny vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb.
     Jedná se o tyto druhy: Platycerus caraboides, Trox eversmanni (EN), T. hispidus hispidus, T. sabulosus, T. scaber, Odontaeus armiger (EN), Anoplotrupes stercorosus, Geotrupes spiniger, G. stercorarius, Trypocopris vernalis vernalis, Rhyssemus germanus (VU), Diastictus vulneratus (EN), Oxyomus silvestris, Aphodius subterraneus, A. paykulli, A. distinctus distinctus, A. prodromus, A. rufipes, A. granarius, A. fimetarius, A. rufus, Onthophagus cenobita, O. fracticornis, O. joannae, O. nuchicornis, O. ovatus, O. semicornis (NT), O. verticicornis (VU), O.vitulus (EN), Rhizotrogus aestivus, Amphimallon solstitale solstitiale, Serica brunnea, Maladera holosericea, Omaloplia nigromarginata (VU), Phyllopetrha horticola, Anomala dubia (NT), Anisoplia villosa (VU), Oryctes nasicornis ondrejanus (EN, §) Tropinota hirta hirta (EN, §), Oxythyrea funesta (§), Cetonia aurata, Protaetia cuprea metallica.


Závěr

     V dolním Pojizeří byl prokázán výskyt 100 druhů listorohých brouků, což je 65 % z udávaného počtu 153 druhů v Čechách. Z toho je celkem 34 druhů uvedeno v červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Jeden druh jako vymizelý (Geotrupes mutator), 6 druhů kriticky ohrožených (Amphimallon ruficorne, Hoplia hungarica, Ochodaeus chrysomeloides, Onthophagus taurus, Osmoderma barnabita, Psammodius asper), 14 druhů ohrožených (Aphodius foetidus, Aphodius ictericus, Aphodius scrofa, Diastictus vulneratus, Hoplia praticola, Lucanus cervus, Odontaeus armiger, Onthophagus vitulus, Oryctes nasicornis, Polyphylla fullo, Protaetia aeruginosa, Psammoporus mimicus, Tropinota hirta, Trox eversmanni), 7 druhů zranitelných (Anisoplia villosa, Aphodius coenosus, Gnorimus nobilis, Omaloplia nigromarginata, Onthophagus verticicornis, Rhyssemus germanus, Trox cadaverinus) a 6 druhů téměř ohrožených (Anomala dubia, Aphodius foetens, Aphodius pictus, Onthophagus semicornis, Pleurophorus caesus, Trichius fasciatus). Deset druhů (Gnorimus nobilis, Lucanus cervus, Odontaeus armiger, Oryctes nasicornis, Osmoderma barnabita, Oxythyrea funesta, Polyphylla fullo, Protaetia aeruginosa, Trichius fasciatus, Tropinota hirta) je chráněno vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb.
     Výskyt těchto druhů i celková druhová četnost poukazuje na jedinečnost a bohatost přírody dolního Pojizeří.


Conclusion

     In the lower Jizera river region the occurrence of 100 species of Scarabaoeidea was proven. This counts for 65% of the reported number of 153 species in the Czech Republic. Among these 34 species are listed in the Red List of endangered species of the Czech Republic. One species is reported as extinct (Geotrupes mutator), 6 species are critically endangered (Amphimallon ruficorne, Hoplia hungarica, Ochodaeus chrysomeloides, Onthophagus taurus, Osmoderma barnabita, Psammodius asper), 14 species are endangered (Aphodius foetidus, Aphodius ictericus, Aphodius scrofa, Diastictus vulneratus, Hoplia praticola, Lucanus cervus, Odontaeus armiger, Onthophagus vitulus, Oryctes nasicornis, Polyphylla fullo, Protaetia aeruginosa, Psammoporus mimicus, Tropinota hirta, Trox eversmanni), 7 species are vulnerable (Anisoplia villosa, Aphodius coenosus, Gnorimus nobilis, Omaloplia nigromarginata, Onthophagus verticicornis, Rhyssemus germanus, Trox cadaverinus) and 6 species are almost endangered (Anomala dubia, Aphodius foetens, Aphodius pictus, Onthophagus semicornis, Pleurophorus caesus, Trichius fasciatus). Ten species (Gnorimus nobilis, Lucanus cervus, Odontaeus armiger, Oryctes nasicornis, Osmoderma barnabita, Oxythyrea funesta, Polyphylla fullo, Protaetia aeruginosa, Trichius fasciatus, Tropinota hirta) are protected by the edict of the Ministry of Environment No. 395/1992 Sb.
     Occurrence of these species as well as the total species number adverts to uniqueness and abundance of the nature of lower Jizera river region.


Poděkování

     Poděkování patří všem sběratelům a majitelům sbírek za poskytnutí svých údajů. Dále Václavu Týrovi (Žihle) za poskytnutí údajů z jeho kartotéky a Danielu Juřenovi (Prostějov) za připomínky k rukopisu. Za překlad do angličtiny děkuji Kláře Mázikové (Český Brod).

Chroustek Amphimalon ruficorne (foto R. Sehnal)

 

Literatura

HORION A. 1958:Faunistic der Mitteleuroäischen Käfer 6 – Lamellicornia. A. Feyel verlag, Uberlingen-Bodensee, 343 pp.

JUŘENA D., BEZDĚK A. & TÝR V. 2000: Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabeoidea) na území Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana, 36: 233-257

JUŘENA D., TÝR V. 2008: Seznam listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea s. l.) České republiky a Slovenska. (Checklist of Scarabaeoidea (Coleoptera) of the Czech Republic and Slovakia). Klapalekiana, 44 (Suppl.): 3-15 (in Czech, English summary).

JUŘENA D., TÝR V. & BEZDĚK A. 2008: Příspěvek k faunistickému výzkumu listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea s. l.) na území České republiky a Slovenska. (Contribution to the faunistic research of Scarabaeoidea s. l. (Coleoptera) in the territory of the Czech Republic and Slovakia). Klapalekiana, 44 (Suppl.): 17-176 (in Czech, English summary).

KRÁL D. 1993: Scarabaeoidea, pp. 66‑71. In: JELÍNEK J. (ed.): Check‑list of Czechoslovak Insects IV. (Coleoptera). Seznam československých brouků. Fol. Heyrovskyana, Suppl. 1: 3‑172 (in English and Czech).

KRÁL D. 2005: Scarabaeoidea (listorozí), pp. 452-455. In FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. (In Czech and English).

KRÁL D. & VITNER J. 1996: Distribution of Psammodius species in Bohemia, Moravia and Slovakia (Coleoptera: Scarabaeidae). Klapalekiana, 32: 59-70.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2006: Catalogue of Palearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea. Apollo Books, Stenstrup, 690 pp.

NĚMEC J. (ed.) 1996: Chráněná území ČR I – střední Čechy. Consult Praha, Český svaz ochránců přírody, základní organizace Envitypo, 320 pp.

NĚMEC J. (ed.) 2000: Příroda Mladoboleslavska. Consult Praha, Český svaz ochránců přírody, základní organizace Envitypo, 211 pp.

NOVÁK V. 2004: Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) ve Středním Polabí. Interesting findings of Beetles (Coleoptera) in the Central Labe River Region. Studie a zprávy oblastního muzea Praha-východ. 15: 55-100 (in Czech, English summary)

PODANÝ Č. 1974: Lamellicornia okresu Mladá Boleslav (Coleoptera). Labores muzei in Benátky nad Jizerou, 10: 42-45.

REJSEK J. 1998: Listorozí brouci (Coleoptera: Scarabaeoidea) bývalého vojenského výcvikového prostoru Milovice-Mladá. Vlast. Zpr. Polabí, 32: 203-220.

SEHNAL R. 2005: Faunistic Records from the Czech Republic – 179. Klapalekiana, 41: 52

ŠŤASTNÝ Z. 1992: Závěrečná zpráva o sběru brouků v bývalém vojenském prostoru sovětské armády Milovice-Lipník. Rukopis.

TÝR V. 1997: Příspěvek k faunistice brouků nadčeledi Scarabaeoidea (Coleoptera) Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana, 33: 239-247

TÝR V. 1999: Rozšíření druhu Aphodius (Caprimorphus) scrutator (Coleoptera: Scarabaeidae) v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Klapalekiana, 35: 145-156

VITNER J.. & KRÁL D. 1993: Faunistické síťové mapování listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) Čech, Moravy a Slovenska – výběr výsledků získaných v létech 1991-1993. Klapalekiana, 29: 153-162

VITNER J., VRABEC V. & MATOUŠ J. 2001: Předběžný soupis druhů členovců (Arthropoda: Crustacea, Araneidea, Insecta) významných z hlediska územní ochrany bývalého VVP Mladá. Příroda, Praha, 8: 64-74

ZÚBER M. 2001: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) dolního Pojizeří s určovacím klíčem a přehledem druhů České republiky. Studie a zprávy okresního muzea Praha- východ, 14 : 202 - 211

ZÚBER M. 2002: Nález roháčka Aesalus scarabaeoides (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae) v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice-Mladá, Vlast. Zpr. Polabí, 36: 244-245

TOPlist