ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 09.02.2012
ELATERIDARIUM ročník 6 (2012)   strany  29-53  (27.02.2012)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 256.7kB]

 

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Dodatek I.


Results of the faunistic survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Appendix I.

Pavel Moravec1) & Karel Rébl2)

1)Jezuitská 6, CZ-412 01 Litoměřice, pavel.moravec@nature.cz
2)Žižkovo náměstí 976, CZ-271 01 Nové Strašecí, k.rebl@seznam.cz


Abstract. We report results of the ongoing survey of beetles (Coleoptera) in the Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic, central Bohemia). We have extended the original list of beetles from this area by 184 species and subspecies and six families. Four species are new for the Czech Republic and have been already published; one species new for Bohemia is presented in this study. At present, altogether 2585 species and subspecies belonging to 90 families are known from the Křivoklátsko area. Relationships of endangered and relict species and their biotopes of Křivoklátsko are briefly discussed.

Key words: Coleoptera, faunistic survey, Křivoklátsko Protected Landscape Area and Biosphere Reserve, Czech Republic
 

ÚVOD

     Předkládaná práce přímo navazuje na průkopnickou práci Rébla (2010), ve které autor shrnuje především výsledky vlastních sběrů v Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervaci Křivoklátsko (dále jen „Křivoklátsko“). V tomto dodatku jsou prezentovány zejména dlouholeté sběry prvního autora (1968-2008), dále sběry několika dalších sběratelů (viz Materiál a metodika), doplněné o výsledky sběrů metodou kmenových nárazových pastí v Lánské oboře realizovaných v letech 2009-2010 (viz Horák & Rébl 2009, 2010). Jestliže se Křivoklátsko zásluhou druhého autora před nedávnem dostalo na čelnou pozici v druhovém bohatství brouků v rámci všech velkoplošných chráněných území České republiky, tak tímto dodatkem si své vedoucí postavení nejspíš ještě upevní. Avšak ani tento stav se nezdá být konečným, protože již v průběhu sepisování této práce bylo zřejmé, že s pokračujícím výzkumem Lánské obory v roce 2011 a s postupnou determinací početných starších sběrů prvního autora vznikne v brzké budoucnosti potřeba sepsání dalšího dodatku.

 

MATERIÁL A METODIKA

     Jelikož hlavním cílem práce je od samého počátku podchycení druhového spektra brouků v daném území a nikoliv rozšíření jednotlivých druhů, bylo upřednostněno zařazení druhů dosud neuvedených v původní práci Rébla (2010). Dosud ale není komplexně zpracovaná faunistická literatura týkající se brouků sledovaného území, a tak je velmi pravděpodobné, že některé druhy, uváděné v této práci jako v území nově nalezené, jsou ve skutečnosti z Křivoklátska již známé. Pokud se podařilo zjistit zdroj informace o jejich výskytu na Křivoklátsku, tak je tato skutečnost formou citace uvedena v poznámce u příslušného druhu. Do dodatku nakonec byly zařazeny také druhy, které ve svém seznamu Rébl (2010) sice již uvádí, avšak na základě nejvýše dvou nálezů nebo bez podrobnějších nálezových okolností, a dále druhy bionomicky nebo faunisticky významné, uváděné v seznamu Rébla (2010) pouze z jedné lokality, byť ve více nálezech. Opakované nálezy tak potvrzují stálý výskyt těchto druhů ve sledovaném území.

     Data o svých sběrech a komentáře k některým druhům nám laskavě poskytli tito sběratelé:
Stanislav Benedikt (sbenedikt@seznam.cz), Libor Dvořák (lib.dvorak@seznam.cz.), Václav Hanzlík (Cerambyx@seznam.cz), Josef Jelínek (jj.nitidula@seznam.cz), Miloš Krejčíř (m.krejcir@pamsoft.cz), Pavel Průdek (pavelprudek@seznam.cz), Milan Putz (milan.putz@seznam.cz), Vladimír Skoupý (skoupy@atlas.cz), Adam Šíma (adam.sima@seznam.cz), Jaroslav Šťastný (stastnyj@jergym.cz) a Miroslav Zýka (oryctes@seznam.cz).

     Použitá klasifikace a nomenklatura vychází důsledně z Palearktického katalogu brouků (Löbl & Smetana 2003-2010). Jelikož dosud není vydávání tohoto katalogu ukončeno, byla pro jednotlivé skupiny nadčeledi nosatcovitých brouků (Curculionoidea) použita nejmodernější klasifikace a nomenklatura podle Benedikta et al. (2010), avšak kromě kůrovců (Curculionidae: Scolytinae), kteří jsou uvedeni ve znění Fauna Europaea (viz Knížek 2004). Pokud se nomenklatura použitá v práci Jelínka (1993) od moderní nomenklatury liší, tak je pro snadnější orientaci vždy za validním jménem toto synonymum uvedeno v hranatých závorkách.
     Taxony všech úrovní (čeleď, rod, druh) jsou řazeny abecedně. Na příslušnost k tradičním čeledím (dnes podčeledím, např. Pselaphinae v rámci čeledi Staphylinidae) nebyl při řazení taxonů brán zřetel s jedinou výjimkou podčeledi Scolytinae, která byla v rámci čeledi Curculionidae ponechána odděleně kvůli použití jiného zdroje nomenklatury.

     Způsob velmi přesné lokalizace sběrů z Lánské obory byl v nezměněné podobě převzat z Rébla (2010). Ostatní lokality byly do polí síťového mapování řazeny dle znalostí a možností jednotlivých sběratelů, a to většinou od úrovně základního pole (např. 5449: Žloukovice) po úroveň tzv. subkvadrátů (např. 6048b: Skryje) a zcela výjimečně tzv. elementárních polí (např. 5950a1: Žilina).
     Struktura zápisu nálezu sestává z kódu mapového pole a názvu obce nebo znění pomístního jména (název kopce, chráněného území apod.). Následují časové údaje a údaje o počtu exemplářů, detailnější popis biotopu, bionomie nebo metody sběru a zápis je zakončen jménem sběratele, determinátora nebo revidujícího autora. Pokud není uvedeno jinak, je dotyčný exemplář vždy uložen ve sbírce příslušného sběratele. Pokud bylo potřebné uvést další poznatky nebo podrobnosti o příslušném druhu, je k zápisu připojena poznámka.

     Za jménem druhu jsou uvedeny formou zkratek informace v pořadí:
1/ kategorie ohrožení dle Červeného seznamu (Farkač et al. 2005); data jsou k dispozici pro všechny čeledi kromě zde uvedených Clambidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Latridiidae a Throscidae.
2/ bioindikační status (ekologická valence); příslušná skupina uvedena pouze u druhů čeledí Carabidae, Staphylinidae, Cerambycidae, u skupiny čeledí vodních brouků (Dytiscidae, Gyrinidae, Helophoridae) a u nadčeledi Curculionoidea (nosatcovití brouci mimo kůrovců (Curculionidae: Scolytinae)).
3/ PK – druh je již uveden v Rébl (2010) a jedná se tak o potvrzení výskytu na Křivoklátsku.
4/ NB – druh v seznamu Jelínek (1993) neuvedený z Čech, příp. uvedený z Čech jako pochybný či nedoložený (?B), nebo v seznamu zcela chybí.

     Zařazení druhů a poddruhů podle stupně ohrožení do kategorií IUCN vycházelo z Červeného seznamu ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Farkač et al. 2005; dále jen „Červený seznam ČR“). Pokud od této doby došlo ke změně v zařazení a autorům tohoto dodatku to bylo známo, je tato skutečnost uvedena v poznámce u příslušného druhu. Jednotlivé druhy a poddruhy jsou zařazeny do těchto kategorií:

 • Kategorie CR (kriticky ohrožený). Taxon, který čelí krajně velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie EN (ohrožený). Taxon, který čelí velmi velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie VU (zranitelný). Taxon, který čelí velkému nebezpečí vyhynutí (vyhubení) ve volné přírodě.
 • Kategorie NT (téměř ohrožený). Taxon, který výše uvedená kritéria téměř splňuje nebo je pravděpodobně v blízké budoucnosti splní.

U čeledi střevlíkovitých (Carabidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Hůrka et al. (1996) a Veselý (2002):

 • Skupina R zahrnuje druhy s nejužší ekologickou valencí, mající v současnosti namnoze charakter reliktů. Jedná se většinou o vzácné a ohrožené druhy přirozených, nepříliš poškozených ekosystémů.
 • Skupina A zahrnuje adaptabilní druhy, které osídlují více nebo méně přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty. Vyskytují se i na druhotných, dobře regenerovaných biotopech, zvláště v blízkosti původních ploch.
 • Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které nemají často žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy nestabilních, měnících se biotopů, stejně jako druhy, obývající silně antropogenně ovlivněnou a poškozenou krajinu.

     U čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) jsou jednotlivé druhy a poddruhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Boháč et al. (2007):

 • Skupina R1 (relikty I. řádu) zahrnuje druhy biotopů nejméně ovlivněných činností člověka. Jedná se především o druhy s arktoalpinním, boreoalpinním a boreomontánním rozšířením, dále druhy charakteristické pro rašeliniště (tyrfobionti a tyrfofilové), druhy vyskytující se jen v původních lesních porostech apod.
 • Skupina R2 (relikty II. řádu) zahrnuje druhy stanovišť středně ovlivněných činností člověka, většinou druhy kulturních lesů, ale i druhy neregulovaných a původnějších břehů toků.
 • Skupina E (expanzivní) zahrnuje druhy odlesněných stanovišť silně ovlivněných činností člověka.

     U čeledi tesaříkovitých (Cerambycidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny do skupin podle Rejzek & Rébl (1999). Zařazení vycházelo z faunistické a ekologické významnosti ve vztahu k CHKO:

 • Skupina I zahrnuje druhy, které nejsou z hlediska faunistického nebo ekologického významné.
 • Skupina II zahrnuje druhy, které jsou charakteristické pro CHKO a druhy faunisticky a ekologicky významné.
 • Skupina III zahrnuje druhy, které jsou z faunistického hlediska významné a vzácné. Sem patří ty druhy, které lze nalézt pouze v reliktních lesních společenstvech nebo je jejich výskyt vázán na vysoce zachovalý habitat.
 • Skupina IV zahrnuje problematické druhy, jejichž výskyt v CHKO je uváděn na základě nedostatečně spolehlivých údajů a/nebo tyto druhy byly zaznamenané v minulosti a nová data o jejich výskytu nejsou k dispozici.

     U čeledí vodních brouků (týká se čeledí Dytiscidae, Gyrinidae a Helophoridae) jsou jednotlivé druhy podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu zařazeny do skupin podle Boukal et al. (2007):

 • Skupina R zahrnuje tzv. reliktní druhy s nejužší ekologickou valencí. Jedná se o většinou vzácné až velmi vzácné druhy obývající výhradně přirozené biotopy, které jsou v podmínkách střední Evropy ohrožovány lidskými zásahy. Tyto biotopy zahrnují zejména rašeliniště, prameniště (helokreny), mokřady, oligotrofní nádrže, periodicky zaplavované tůně v říčních nivách a neregulované úseky větších potoků a řek.
 • Skupina A zahrnuje tzv. adaptabilní druhy s širší ekologickou valencí. Osidlují přirozené nebo přirozenému stavu blízké habitaty, které nejsou v podmínkách střední Evropy silně ohroženy. Jedná se např. přirozenou vegetací zarostlé tůně a kanály, staré oligotrofní pískovny a cihelny, nebo mírně narušené nebo regulované úseky vodní toků.
 • Skupina E zahrnuje eurytopní druhy, které mají zpravidla pouze omezené nároky na charakter a kvalitu prostředí, a druhy, které mají s ohledem na kvalitu biotopu nízkou výpovědní hodnotu. Patří sem zejména druhy vyskytující se pravidelně na člověkem silně ovlivněných stanovištích, ale zařazujeme sem také druhy obývající různá nestabilní a proměnlivá stanoviště (s výjimkou přirozených říčních niv, zařazených do kategorie R) a expanzivní druhy. Jsou to většinou jediné druhy, které lze nalézt v kalužích, všech typech nádrží s uměle zpevněnými břehy, intenzivně obhospodařovaných rybnících, silně eutrofizovaných tůních v zemědělské krajině nebo silně regulovaných nebo znečištěných vodních tocích.

     U nadčeledi nosatcovitých brouků (Curculionoidea: týká se čeledí Apionidae, Curculionidae bez Scolytinae, Dryophthoridae a Rhynchitidae) jsou jednotlivé druhy zařazeny podle jejich ekologické valence a vázanosti k habitatu do skupin podle Benedikt et al. (2010):

 • Skupina R zahrnuje reliktní taxony s nejužší ekologickou valencí vázané na převážně přirozená stanoviště, vzácné a ohrožené taxony málo změněných ekosystémů.
 • Skupina A zahrnuje adaptabilní taxony osidlující více nebo méně přirozená stanoviště se schopností adaptovat se i na druhotné dobře regenerované biotopy, zvláště v blízkosti původních ploch.
 • Skupina E zahrnuje expanzivní taxony, eurytopní druhy s nízkými nároky na přirozenost a stabilitu stanovišť.

Další použité zkratky:
NPR – národní přírodní rezervace
PR – přírodní rezervace
L / P – levý / pravý
 

PŘEHLED DRUHŮ

ANTHICIDAE

Anthicus schmidtii Rosenhauer, 1847 – NB
6048b: Skryje, vrch Vosník, 2.VIII.2008, 1 ex., prosev, Zýka M. lgt., Kejval Z. det.
Poznámka: v seznamu Jelínek (1993) je druh uveden jen jako pochybný pro Moravu; jeho výskyt v Čechách (České republice) poprvé ohlásili až Kejval & Mikát (2006).

APIONIDAE [= Curculionidae: Apioninae]

Cyanapion [= Apion] gyllenhalii (Kirby, 1808) – skupina A
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Odvárka O. det.; 5949: Nižbor, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., potok Vůznice mezi silnicí a Berounkou, Moravec P. lgt., Odvárka O. det.
Protapion [= Apion] varipes (Germar, 1817) – kategorie NT / skupina R / NB
5949: Žloukovice, VIII.1971, 2 ex., Moravec P. lgt., Schön K. det., 28.X.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Schön K. det.
Poznámka: v České republice rozšířený druh, který v důsledku tiskové chyby vypadl ze seznamu Jelínek (1993) (S. Benedikt, os. sdělení, Benedikt et al. 2010).

BOSTRICHIDAE

Lyctus pubescens Panzer, 1792
6048b: Skryje, břeh Berounky pod vrchem Mileč, 8.VIII.2009, 15 ex., složené vrbové dříví, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Zýka (2010a).
 

BUPRESTIDAE

Dicerca berolinensis (Herbst, 1779) – kategorie VU
6048d: Skryje, Sirská hora, 13.VI.2009, 1 ex., lezoucí po osluněném buku, Zýka M. lgt. et det.; 6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 11.VI.2010, 1 ex., na kmeni starého habru, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: nález z vrchu Mileč již publikován v práci Zýka (2010a).

CANTHARIDAE

Cantharis decipiens Baudi di Selve, 1872
5949c: Roztoky u Křivoklátu, 22.VI.2010, 1 ex., Hanzlík V. lgt., Dvořák L. det. et coll.
Poznámka: vzácný lesostepní druh. Z Čech publikován jen z Českého krasu (Špryňar et al. 2003) a z východního Polabí (Hamet 2009) (L. Dvořák, os. sdělení).
Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978 – PK / NB
5949: Branov, 22.VI.2010, 1 ex., okraj lesa, Hanzlík V. lgt., Dvořák L. det. et coll., Švihla V. revid.
Poznámka: vzácný lesostepní druh neuvedený v seznamu Jelínek (1993). Z Čech publikován poprvé Špryňarem & Švihlou (2003) z okolí České Třebové (L. Dvořák, os. sdělení).

CARABIDAE

Abax carinatus (Duftschmid, 1812) – skupina A / PK
5950a1: Žilina, 13.VI.1982, 1 ex., zahrada, Skoupý V. lgt. et det.
Acupalpus luteatus (Duftschmid, 1812) – kategorie VU / skupina A / PK
5949b: Žilina, 15.VIII.1985, 1 ex., na světlo, Skoupý V. lgt., Pulpán J. det.
Poznámka: nález již publikován v práci Skoupý (1991).
Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – skupina E
5949b: Žilina, 14.VII.1985, 1 ex., na světlo, Skoupý V. lgt. et det., 16.VI.1986, 1 ex., na světlo, Skoupý V. lgt. et det., 15.VI.1986, 1 ex., na světlo, Skoupý V. lgt. et det., 16.VII.1987, 1 ex., na světlo, Skoupý V. lgt. et det.; 6048: Skryje, 15.VII.2009, 2 ex., světelný lapač, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nálezy ze Žiliny již publikovány v práci Skoupý (1991).
Amara montivaga Sturm, 1825 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 12-16.VIII.1990, 11 ex., niva Berounky u železničního mostu, Moravec P. lgt. et det., 18-19.VIII.1991, 6 ex., niva Berounky u železničního mostu, Moravec P. lgt. et det.; 5950a1: Žilina, 22.VIII.1982, 1 ex., zahrada, Skoupý V. lgt. et det.; 5947: Šípy, 6.VII.1966, 1 ex., louka, Skoupý V. lgt. et det.
Amara municipalis (Duftschmid, 1812) – skupina E
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 1 ex. (samec), L břeh Berounky, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt. et det.; 6050a1: Stradonice, 2.IV.1986, 1 ex., Skoupý V. lgt. et det.
Amara nitida Sturm, 1825 – skupina A
5949b: Žilina, 22.VIII.1982, 8 ex., Skoupý V. lgt. et det., 15.IX.1982, 1 ex., Skoupý V. lgt. et det., 10.V.1985, 1 ex., zahrada, Skoupý V. lgt. et det.; 5949: Zbečno, 19.III.1986, 1ex., prosev na louce v nivě Klíčavy, Skoupý V. lgt. et det.; 5947: Šípy, 6.VII.1966, 1 ex., louka, Skoupý V. lgt. et det.
Poznámka: nálezy z roku 1982 již publikovány v práci Skoupý (1986).
Asaphidion flavipes (Linnaeus, 1761) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 24-27.VI.1979, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Badister meridionalis Puel, 1925 – skupina A / PK
5950a1: Žilina, 17.VII.1987, 1 ex., zahrada na světlo, Skoupý V. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Skoupý (1991).
Bembidion atrocaeruleum (Stephens, 1828) – skupina R
6048: Týřovice, potok, 30.V.1962, 4 ex., Hůrka K. lgt., Rébl K. det., coll. Hůrka K. (Národní muzeum Praha) et Rébl K.
Poznámka: na Křivoklátsku recentně nepotvrzený, nejspíš vyhynulý, ripikolní druh. Z dolního toku Berounky jej sice uvádí Veselý (2002), ale poslední tamější nálezy pocházejí z roku 1992.
Bembidion quadripustulatum Audinet-Serville, 1821 – skupina A / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu v letu za soumraku, Moravec P. lgt. et det.
Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806) – skupina A
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt. et det.
Bradycellus csikii Laczó, 1912 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 2 ex., L břeh Berounky, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt. et det.
Brachinus crepitans (Linnaeus, 1758) – skupina E
6050a1: Stradonice, 29.III.1986, 1 ex., louka, Skoupý V. lgt. et det.; 5950a1: Žilina, 22.VIII.1982, 1 ex., zahrada, Skoupý V. lgt. et det.
Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) – skupina A / PK
5950a1: Žilina, 23.VIII.1982, 1 ex., jehličnatý les, Skoupý V. lgt. et det.
Carabus glabratus Paykull, 1790 – skupina A / PK
5949: Žloukovice, VII.1970, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., 10-20.VII.1994, 1 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt. et det.
Carabus irregularis irregularis Fabricius, 1792 – kategorie NT / skupina R / PK
5949: Zbečno, 10.XI.1995, 3 ex., pod kůrou pařezu, Skoupý V. lgt. et det.; 6049: Branov, 16.X.1999, 16 ex., pod kůrou padlých stromů, Skoupý V. lgt. et det.; 6048: Skryje env., Úpořský potok, 8.X.1983, 1 ex., v pařezu, Moravec P. lgt. et det.
Dicheirotrichus rufithorax (C.R. Sahlberg, 1827) – skupina E
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 7 ex., L břeh Berounky, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt. et det.
Dromius kuntzei Polentz, 1939 – skupina A / PK
5950: Poteplí, 10.I.1983, 1 ex., pod kůrou Abies alba, Skoupý V. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v pracech Skoupý & Rébl (1984) a Skoupý (1986).
Dyschirius tristis Stephens, 1827 – skupina A
5949: Žloukovice, 11.VII.1970, 1 ex., břeh Berounky, Moravec P. lgt. et det.
Harpalus [= Pseudoophonus] calceatus (Duftschmid, 1812) – skupina A / PK
5949b: Žilina, 16.VII.1987, 1 ex., na světlo, Skoupý V. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Skoupý (1991).
Harpalus froelichii Sturm, 1818 – skupina A / PK
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., na světlo, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Veselý et al. (2002).
Chlaenius nitidulus (Schrank, 1781) – skupina A / PK
5949: Žloukovice, 11-14.VIII.2008, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, Moravec P. lgt. et det.
Lionychus quadrillum (Duftschmid, 1812) – skupina A
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, více ex., L břeh Berounky pod obcí, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt. et det.
Notiophilus aestuans [= pusillus G.R. Waterh.] Dejean, 1826 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Notiophilus aquaticus (Linnaeus, 1758) – skupina A / PK
5949: Žloukovice, 24-29.VIII.1992, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Ophonus laticollis [= nitidulus Steph.] Mannerheim, 1825 – skupina A / PK
5949: Žloukovice, VIII.1972, 3 ex., Moravec P. lgt. et det.
Perigona nigriceps (Dejean, 1831) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 7 ex., v hromadě pilin v lese, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Veselý et al. (2002).
Perileptus areolatus (Creutzer, 1799) – kategorie NT / skupina R
5949: Žloukovice, 23.VI.1977, 5 ex., L břeh Berounky, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 11-14.V.1993, 2 ex., L břeh Berounky pod obcí, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 10-20.VII.1994, 1 ex., L břeh Berounky, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 12-13.VIII.2005, 2 ex., L břeh Berounky, štěrkopísčitý břeh Berounky, Moravec P. lgt. et det.; 5949: Branov env., 9.VIII.2005, 4 ex., P břeh Berounky, Moravec P. lgt. et det.; 6048: Skryje env., 11.VIII.2005, 5 ex., náplav Berounky při vyústění Úpořského potoka, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: nálezy z roku 2005 již publikovány v práci Veselý et al. (2009).
Pterostichus melas (Creutzer, 1799) – skupina A
5949: Žloukovice, 29.VIII.1996, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, zahrada, Moravec P. lgt. et det.
Tachys [= Paratachys] micros (Fischer von Waldheim, 1828) – skupina R
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, ve štěrkopísku u řeky, Moravec P. lgt. et det., 1-11.VII.1998, 1 ex., L břeh Berounky, ve štěrkopísku u řeky, Moravec P. lgt. et det., 12-13.VIII.2005, 1 ex., L břeh Berounky, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: nálezy z let 1995 a 1998 již publikovány v práci Veselý et al. (2002).
Tachyura [= Elaphropus] diabrachys (Kolenati, 1845) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 3 ex., L břeh Berounky, ve štěrkopísku u řeky, Moravec P. lgt. et det., 15-23.VII.1995, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, ve štěrkopísku u řeky, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: zařazení do skupiny dle Veselý (2002).
Tachyura [= Elaphropus] quadrisignata (Duftschmid, 1812) – skupina A / PK
5949: Žloukovice, 18.IV.1983, 3 ex., Urbanec J. lgt., Skoupý V. det., 10-20.VII.1994, 2 ex., L břeh Berounky, ve štěrkopísku u řeky, Moravec P. lgt. et det., 15-23.VII.1995, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, ve štěrkopísku u řeky, Moravec P. lgt. et det.

CERAMBYCIDAE

Clytus rhamni [= rhamni temesiensis Germ.] Germar, 1817 – skupina II
6048c: Lhotka, 30.VI.1981, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).
Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – skupina II / PK
6048c: Lhotka, 5.VII.1985, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det., 20.VI.2009, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Gaurotes [= Carilia] virginea (Linnaeus, 1758) – skupina II / PK
6048c: Lhotka, VII.1987, více ex., Krejčíř M. lgt. et det., 10.VII.1985, více ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Glaphyra [= Molorchus] umbellatarum (Schreber, 1759) – skupina II / PK
6048c: Lhotka, VII.1987, více ex., Krejčíř M. lgt. et det., 10.VII.1990, více ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Hylotrupes bajulus (Linnaeus, 1758) – skupina I
5949: Žloukovice, 15.VI.1969, 1 ex., v budově, Moravec P. lgt. et det., VIII.1971, 1 ex., v budově, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).
Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) – skupina II / PK
5949: Žloukovice, VIII.1969, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.; 6048c: Lhotka, 5.VII.1986, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det., VII.1981, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Monochamus galloprovincialis (Olivier, 1795) – skupina II
5949: Žloukovice, 29.VII.1968, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., VIII.1974, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., VII.1976, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).
Necydalis major Linnaeus, 1758 – kategorie VU / skupina II
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2009), z Křivoklátska uvádějí tento druh také Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).
Nivellia sanguinosa (Gyllenhal, 1827) – kategorie EN / skupina II
6049a: Broumy, 3.VI.1980, více ex., Řebíček lgt., Krejčíř M. det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Sláma (1998) a Rejzek & Rébl (1999).
Oberea linearis (Linnaeus, 1761) – skupina II
5949: Žloukovice, 4.VI.1972, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v zahradě na lískách, Moravec P. lgt. et det., 11-14.V.1993, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v zahradě na lískách, Moravec P. lgt. et det., 10-20.VII.1994, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v zahradě na lískách, Moravec P. lgt. et det.; 6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 30.VI.2010, 1 ex., oklep lísky, Zýka M. lgt. et det., 1.VII.2010, 1 ex., na listu lísky, Zýka M. lgt. et det.; 6048c: Podmokly, 20.VI.2009, 2 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999), nálezy z vrchu Mileč již byly publikovány v práci Zýka (2010a).
Phytoecia pustulata (Schrank, 1776) – skupina IV
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, na železničním náspu na řebříčcích (Achillea sp.), Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).
Saphanus piceus (Laicharting, 1784) – kategorie NT / skupina II
6048c: Lhotka, VII.1984, 2 ex., Krejčíř M. lgt. et det., VII.1980, 2 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).
Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – skupina II
6048b: Skryje, VII.1985, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádějí tento druh Rejzek & Rébl (1999).

CEROPHYTIDAE

Cerophytum elateroides Latreille, 1809 – kategorie CR
6048b: NPR Týřov, Týřovické skály, 1.VII.1995, 2 ex., nárazový lepový lapač na okraji skalní lesostepi, Putz M. lgt. et det.
Poznámka: z několika lokalit na Křivoklátsku, včetně Týřovických skal, uvádí tento druh Mertlik (2008).

CERYLONIDAE

Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 – kategorie EN
5849c24: Lány, Lánská obora, 23.V.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2009).

CIIDAE

Cis fagi Waltl, 1839 – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cis punctulatus Gyllenhal, 1827
6048b: NPR Týřov, 25.V.1971, 2 ex. v plodnicích bránovitce jedlového (Trichaptum abietinum), Jelínek J. lgt. et det., coll. Národní muzeum Praha; 5849c24: Lány, Lánská obora, 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cis pygmaeus (Marsham, 1802)
5849c24: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 1874) – NB
5949a10: Lány, Lánská obora, 1.V.2009, 1 ex., poklepem suchých lípových větví, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: v seznamu Jelínek (1993) je druh uveden pouze z Moravy. Nový druh pro Čechy.

CLAMBIDAE

Clambus gibbulus [= radula Endrödy-Younga] (LeConte, 1850) – NB
5849c24: Lány, 7.XI.2003, 1 ex. (samec), prosev detritu v dutině dubu, Rébl K. lgt., Boukal M. det.; 5949a4: Lány, 8.V.2008, 1 ex. (samec), prosev detritu v dutině lípy, Rébl K. lgt., Boukal M. det. et coll.; 5949a10: Lány, 25.IV.2009, 1 ex. (samec), prosev tlejícího sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Boukal M. det.
Poznámka: na základě uvedených nálezů byl druh ohlášen jako nový pro Českou republiku (Boukal & Rébl 2011).
Clambus pubescens L. Redtenbacher, 1849
5849c25: Lány, 6.VI.2010, 1 ex. (samice), nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Boukal M. det.

CLERIDAE

Tilloidea unifasciata (Fabricius, 1787)
6048d: Dubinky, 2008, 1 ex. (ex larva), Quercus sp., Zýka M. lgt. et det.; Skryje, Sirská hora, 2009, 1 ex. (ex larva), Quercus sp., Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: dva novější nálezy z lokalit Dubinky a Sirská hora a nálezy z několika dalších lokalit ve čtverci 6048 (Úpořské údolí, vrch Mileč, Skryje) uvádí Zýka (2010a,b).

COCCINELLIDAE

Hyperaspis concolor (Suffrian, 1843)
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Kovář I. det.

CORYLOPHIDAE

Clypastraea [= Sacium] reitteri Bowestead, 1999 – NB
5849c24: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: druh je v Löbl & Smetana (2007) uveden z České republiky („CZ“) bez udání dalších podrobností. Zde uvedený nález představuje první konkrétní údaj z Čech (P. Průdek, os. sdělení).

CRYPTOPHAGIDAE

Atomaria pusilla (Paykull, 1798)
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Průdek P. det.
Atomaria slavonica C. Johnson, 1970
6048b: Skryje, vrch Vosník, 23.VIII.2008, 3 ex., Zýka M. lgt., Průdek P. det.
Atomaria umbrina (Gyllenhal, 1827)
6048d: vrch Vrána, 3km E of Ostrovec, 6.IX.2008, 1 ex., Zýka M. lgt., Průdek P. det.
Cryptophagus badius Sturm, 1845 – PK
5849c25: Lány, Lánská obora, 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cryptophagus dorsalis C.R. Sahlberg, 1819 – PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 25.IV.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cryptophagus fuscicornis Sturm, 1845
5849c24: Lány, Lánská obora, 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 26.VIII.2009, 2 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cryptophagus micaceus Rey, 1889
6048b: Holý vrch, 2km E of Skryje, 1.V.2009, 1 ex., Zýka M. lgt., Průdek P. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 26.VIII.2009, 2 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 1.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 22.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: druh je v seznamu Jelínek (1993) uveden z obou zemí České republiky bez udání dalších podrobností, konkrétní údaje uvádějí z Moravy (Pálava) teprve Průdek (1996) a z jižních Čech Karas & Kletečka (2002).
Cryptophagus pallidus Sturm, 1845
5849c25: Lány, Lánská obora, 8.V.2010, 2 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cryptophagus pilosus Gyllenhal, 1827
5849c24: Lány, Lánská obora, 25.IV.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 6.VI.2010, 2 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 22.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 2.VIII.2009, 2 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 16.VIII.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 25.IV.2010, 3 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 2 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: v Löbl & Smetana (2007) jsou k tomuto druhu přiřazeni jako synonyma C. denticulatus Heer, 1841 a C. pseudodentatus Bruce, 1934
Cryptophagus quercinus Kraatz, 1852
5849c25: Lány, Lánská obora, 15.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Cryptophagus subfumatus Kraatz, 1856
5949: Žloukovice, VIII.1971, 2 ex., Novák R. lgt., Reška M. det.
Telmatophilus brevicollis Aubé, 1862
6048b: Holý vrch, 2km SE of Skryje, 18.VII.2010, 1 ex., prosev, Zýka M. lgt., Průdek P. det.

CURCULIONIDAE (incl. Scolytinae)

Archarius [= Curculio] salicivorus (Paykull, 1792) – skupina E
5949: Žloukovice, 24.VI.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Borovec R. det., 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Odvárka O. det., 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Odvárka O. det.
Baris lepidii Germar, 1824 – skupina A
5949: Žloukovice, 12.VI.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek O. det., 24-27.VI.1979, 1 ex., Moravec P. lgt., Borovec R. det.
Barypeithes pellucidus (Boheman, 1843) – skupina A
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Borovec R. det.
Bothynoderes [= Chromoderus] affinis (Schrank, 1781) – kategorie VU / skupina A
5949c: Roztoky u Křivoklátu, 10.V.2008, 1 ex., Hanzlík V. lgt., Putz M. det.
Bradybatus creutzeri Germar, 1824 – skupina A
5949c: Roztoky u Křivoklátu, 8.V.2010, 1 ex., oklep javorů v suťovém lese, Putz M. lgt. et det.
Brachytemnus porcatus (Germar, 1824) – skupina A
5849c24: Lány, Lánská obora, 23.V.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
Coeliodes ruber (Marsham, 1802) – skupina A / NB
5949a10: Lány, Lánská obora, 25.IV.2009, 1 ex., smykem v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
Poznámka: v České republice rozšířený druh, který v důsledku tiskové chyby vypadl ze seznamu Jelínek (1993) (S. Benedikt, os. sdělení, Benedikt et al. 2010).
Donus tessellatus (Boheman, 1834) – skupina A
5949: Žloukovice, údolí Křížového potoka, 15-23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Odvárka O. det.
Dorytomus nebulosus (Gyllenhal, 1836) – skupina A
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Odvárka O. det.
Ellescus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – skupina A
5949c: Branov, 21.III.2010, 1 ex., prosev detritu, pláštový porost (osika, vrba jíva), Putz M. lgt. et det.
Graptus [= Alophus] triguttatus triguttatus (Fabricius, 1775) – skupina A
5949: Žloukovice, 4.VI.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Borovec R. det.
Lepyrus capucinus (Schaller, 1783) – skupina A
5949: Žloukovice, 30.VIII.1970, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek O. det.
Liparus coronatus (Goeze, 1777) – kategorie NT / skupina A
6048b: Skryje, 12.VI.2010, 1 ex., lezoucí na cestě, Putz M. lgt. et det.
Lixus myagri Olivier, 1807 – kategorie VU / skupina A
5949c: Roztoky u Křivoklátu, 10.V.2008, 2 ex., vegetace v údolí řeky Berounky, Hanzlík V. lgt., Putz M. det.
Lixus ochraceus Boheman, 1843 – kategorie VU / skupina A
6048c: Mlečice, 21.III.2010, 1 ex., prosev xerotermní stráně jižně od Mlečic, Putz M. lgt. et det.
Marmaropus besseri Gyllenhal, 1837 – kategorie NT / skupina R
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Odvárka O. det.
Orchestes [= Rhynchaenus] fagi (Linnaeus, 1758) – skupina A
5849c25: Lány, Lánská obora, 6.VI.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2010).
Otiorhynchus fullo (Schrank, 1781) – skupina A
5949: Žloukovice, VIII.1974, 1 ex., Moravec P. lgt., Borovec R. det.
Pelenomus canaliculatus (Fåhraeus, 1843) – kategorie VU / skupina R
5949b12: Lány, Lánská obora, 20.VII.2008, 3 ex., písčité břehy Klíčavské nádrže s drobnou vegetací, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
Phytobius leucogaster (Marsham, 1802) – kategorie VU / skupina R
5949b12: Lány, Lánská obora, 20.VII.2008, 1 ex., písčité břehy Klíčavské nádrže s drobnou vegetací, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.
Rhinomias forticornis (Boheman, 1843) – skupina A
5949: Žloukovice, 12.VI.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek O. det.; 5849c1: Řevničov, 10.V.2009, 1 ex., na čerstvě poražené borové kládě ve smíšeném vysázeném lese, Rébl K. lgt., Benedikt S. det.; 6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 15.V.2010, 3 ex., Zýka M. lgt., Putz M. det.
Poznámka: z PR Nezabudické skály uvádí tento druh Strejček (1984).
Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) – skupina A
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Odvárka O. det.
Sitona striatellus Gyllenhal, 1834 – skupina A
5949: Žloukovice, 10.VI.1973, 1 ex., Moravec P. lgt., Borovec R. det.
Poznámka: ze dvou křivoklátských lokalit uvádí tento druh pod jménem „S. tibialis“ Strejček (1976, 1984).
Smicronyx jungermanniae (Reich, 1797) – skupina E
5949: Žloukovice, 12-13.VIII.2005, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Benedikt S. det.
Tychius aureolus Kiesenwetter, 1851 – skupina A
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Odvárka O. det.

SCOLYTINAE

Hylastes ater (Paykull, 1800) – PK
5849c1: Řevničov, 12.IV.2009, 1 ex., smíšený les, pod kůrou padlé borovice, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
Hylesinus [= Leperisinus] fraxini (Panzer, 1779) – PK
5949b12: Lány, Lánská obora, 20.VII.2008, 3 ex., jižní svahy nad nádrží Klíčava, poklepem suchých větví Fraxinus sp., Rébl K. lgt., Knížek M. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
Phloeotribus [= Phthorophloeus] spinulosus (Rey, 1883)
5849c24: Lány, Lánská obora, 23.V.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Knížek M. det., 6.VI.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
Pityophthorus pityographus pityographus (Ratzeburg, 1837)
5849c25: Lány, Lánská obora, 1.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
Polygraphus subopacus C.G. Thomson, 1871
6048b17: Skryje, 4.VIII.2009, 1 ex., světelný lapač, Rébl K. lgt., Knížek M. det.
Tomicus minor (Hartig, 1834)
6048d20: Bzová, 14.VII.2007, 1 ex., světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Knížek M. det.

DERMESTIDAE

Attagenus schaefferi (Herbst, 1792)
5849c24: Lány, Lánská obora, 19.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Háva J. det., 5.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Háva J. det.
Attagenus unicolor (Brahm, 1790)
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Háva J. det.

DRYOPHTHORIDAE [= Curculionidae: Rhynchophorinae]

Sitophilus zeamais Motschulsky, 1855 – skupina E
5849c24: Lány, Lánská obora, 19.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2009), adventivní druh (Jelínek 1993).

DYTISCIDAE

Agabus biguttatus (Olivier, 1795) – skupina E
6048: Podmokelský Mlýn, 9.V.2009, 12 ex., Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Zbirožský potok, Jankovský Mlýn, 17.IV.1996, 8 ex., Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Hradiště, 28.IX.2007, 3 ex., Šťastný J. lgt. et det.
Agabus guttatus (Paykull, 1798) – skupina E
5949: Žloukovice, VIII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Trávníček D. det.; 6048: Hradiště, 15.VII.2004, 12 ex., Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Podmokelský Mlýn, 9.V.2009, 5 ex., lesní potok, Šťastný J. lgt. et det.
Agabus nebulosus (Forster, 1771) – skupina E
6048: Hradiště, 6.VI.2002, 2 ex., efemérní luční tůň, Šťastný J. lgt. et det., 2.VII.1993, 3 ex., tekoucí voda, malý potůček s hustou vegetací, Šťastný J. lgt. et det.
Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) – skupina E / PK
5949b: Žilina, 6.XI.1994, 2 ex., lom v lese SW Žilina (tzv. Šutrovna), Skoupý V. lgt., Hájek J. det.
Deronectes platynotus (Germar, 1836) – skupina A
6048: Hradiště, 29.VI.2006, 30 ex., lesní potok, Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Ostrovský potok, Podmokelský Mlýn, 28.IX.2007, 25 ex., lesní potok, Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Zbirožský potok, Ostrovecký Mlýn, 5.VII.1996, 20 ex., lesní potok, Šťastný J. lgt. et det.
Hydaticus continentalis [= stagnalis (F.)] J. Balfour-Browne, 1944 – kategorie NT / skupina A
6048: Hradiště, 22.VII.1996, 1 ex., efemérní luční tůň, Šťastný J. lgt. et det.
Hydaticus transversalis (Pontoppidan, 1763) – skupina E
6048: Hradiště, 5.V.1998, 6 ex., Šťastný J. lgt. et det.
Hydroporus discretus Fairmaire et C. Brisout de Barneville, 1859 – skupina E
6048: Hradiště, 21.VII.1995, 8 ex., Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Podmokelský Mlýn, 17.IV.1996, 3 ex., Šťastný J. lgt. et det.
Hydroporus ferrugineus Stephens, 1829 – skupina A
6048: Hradiště, 4.VII.1993, 3 ex., Šťastný J. lgt. et det.
Ilybius subaeneus Erichson, 1837 – skupina E
5949b: Žilina, 1.VII.1988, 2 ex., na světlo, Skoupý V. lgt., Hájek J. det.
Nebrioporus [= Potamonectes] elegans (Panzer, 1794) – skupina A
6048: Hradiště, 22.VII.1996, 1 ex., tůň na potoce, hlinitopísčité dno, Šťastný J. lgt. et det.; 6048: Jankovský Mlýn, 4.VII.1993, 2 ex., Šťastný J. lgt. et det.
Scarodytes halensis (Fabricius, 1787) – skupina E
5949b: Žilina, 25.V.1989, 1 ex., kaluž v lese, Skoupý V. lgt., Hájek J. det.
Stictotarsus duodecimpustulatus (Fabricius, 1792) – kategorie NT / skupina A
6048: Hradiště, 4.VII.1993, 12 ex., tůň na potoce, hlinitopísčité dno, Šťastný J. lgt. et det.

ELATERIDAE

Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) – kategorie VU
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 1 ex., L břeh Berounky, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: z Křivoklátska (Skryje) uvádí tento druh Mertlik (2009) a zároveň pro něj stanovuje novou kategorii ohrožení.
Zorochros meridionalis (Laporte, 1840) – kategorie EN
5949: Žloukovice, 12-13.VIII.2005, 1 ex., L břeh Berounky, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: uvedený nález a změnu kategorie ohrožení publikuje Mertlik (2009).
Zorochros quadriguttatus [= trigonochirus Bin.] (Laporte, 1840) – kategorie EN
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: uvedený nález a změnu kategorie ohrožení publikuje Mertlik (2009).

GEOTRUPIDAE

Geotrupes spiniger (Marsham, 1802)
6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 1.VIII.2009, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 25.VII.2009, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det.; 6048b: Písky pr. Skryje, 16.VIII.2009, 2 ex., na lesní pastvině, Zýka M. lgt. et det.

GYRINIDAE

Orectochilus villosus (O.F. Müller, 1776) – skupina A
5949: Žloukovice, VII.1971, 5 ex., Berounka, Moravec P. lgt., Trávníček D. det.

HELOPHORIDAE [= Hydrophilidae: Helophorinae]

Helophorus aequalis C.G. Thomson, 1868 – skupina E / NB
5949: Žloukovice, 12.VI.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Trávníček D. det.
Poznámka: na základě uvedeného nálezu byl druh ohlášen jako nový pro Českou republiku (Trávníček & Boukal 1999).
Helophorus grandis [= aquaticus (L.) syn. grandis] Illiger, 1798 – skupina A
5949: Žloukovice, IV.1973, 2 ex., Moravec P. lgt., Trávníček D. det.

HISTERIDAE

Abraeus granulum Erichson, 1839 – kategorie VU
5849c25: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2010).
Abraeus roubali Olexa, 1958 – kategorie EN
5849c25: Lány, Lánská obora, 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2010).

 

CHRYSOMELIDAE

Cryptocephalus signatifrons Suffrian, 1847 – kategorie EN
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek O. det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).
Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767)
5949: Žloukovice, 10.VI.1973, 9 ex., Moravec P. lgt., Zúber M. det.
Poznámka: z Křivoklátska uvádí tento druh Januš (2004).
Luperus flavipes (Linnaeus, 1767)
5949: Skryje, 28.V.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek O. det.; 5949: Žloukovice, 24.VI.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Voříšek O. det.

LATRIDIIDAE

Corticaria bella L. Redtenbacher, 1849
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Enicmus atriceps V. Hansen, 1962 – NB
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 2 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 19.VII.2009, 2 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 19.VII.2009, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 6.VI.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et det., 5.VII.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 5.VII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Průdek P. det.; 5849c25: Lány, Lánská obora, 2.VIII.2009, 2 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 16.VIII.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 6.VI.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 19.VII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det., 15.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Průdek P. det.
Poznámka: druh chybí v seznamu Jelínek (1993) a jako nový pro Českou republiku (Čechy, Morava) jej později ohlásil Průdek (1997).

LEIODIDAE

Agaricophagus cephalotes W.L.E. Schmidt, 1841
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Švec Z. det.
Agathidium laevigatum Erichson, 1845
5949: Žloukovice, VIII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Švec Z. det.
Apocatops [= Catops] nigrita (Erichson, 1837)
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, padací past s návnadou v otevřené suti, Moravec P. lgt., Růžička J. det.
Catops subfuscus Kellner, 1846
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Růžička J. det., 15-23.VII.1995, 1 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, padací past s návnadou v otevřené suti, Moravec P. lgt., Růžička J. det., 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Růžička J. det.
Colon barnevillei Kraatz, 1858
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., L břeh Berounky, smyk v nivě, Moravec P. lgt., Růžička J. det.
Colon clavigerum Herbst, 1797
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., L břeh Berounky, smyk v nivě, Moravec P. lgt., Růžička J. det.
Hydnobius multistriatus (Gyllenhal, 1813)
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Švec Z. det.
Choleva oblonga Latreille, 1807
5949: Nižbor, 11-14.V.1993, 1 ex., potok Vůznice mezi silnicí a Berounkou, Moravec P. lgt., Růžička J. det.
Poznámka: ze čtyř lokalit Křivoklátska uvádějí tento druh Růžička & Vávra (1993).
Leiodes cinnamomea (Panzer, 1793)
5949: Žloukovice, 24.III.1970, 1 ex., Moravec P. lgt., Švec Z. det.
Liocyrtusa minuta (Ahrens, 1812)
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Švec Z. det.
Nemadus colonoides (Kraatz, 1851) – kategorie NT
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 3 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Vávra J. det., 21.VI.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Vávra J. det.
Sciodrepoides alpestris Jeannel, 1934
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Růžička J. det.

MELANDRYIDAE

Orchesia luteipalpis Mulsant et Guillebeau, 1857
5849c1: Ruda, rybník Horní Kracle, 2010, 16 ex. (ex larvae), plodnice rezavce lesknavého (Inonotus radiatus), Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: nález z vrchu Mileč uvádí Zýka (2010a).
Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – kategorie VU / PK
6148: Lhotka u Terešova, 1.VII.1985, 8 ex., Krejčíř M. lgt. et det., 5.VII.1986, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det., 1.VII.1988, 1 ex., Krejčíř M. lgt. et det.
Zilora obscura [= sericea (Sturm)] (Fabricius, 1794) – kategorie CR
6048b: NPR Týřov, 13.IX.1975, 9 ex. v borce jedle pod plodnicemi bránovitce jedlového (Trichaptum abietinum), Jelínek J. lgt. et det., 12.II.1976, 1 ex. v borce jedle pod plodnicemi bránovitce jedlového (Trichaptum abietinum), Jelínek J. lgt. et det., vše coll. Národní muzeum Praha.

MELOIDAE

Meloe rugosus Marsham, 1802 – kategorie VU
6048b: Skryje, cesta na břehu Berounky pod vrchem Mileč, 24.X.2009, 1 ex., Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Zýka (2010a).

MONOTOMIDAE [= Rhizophagidae: Monotominae]

Monotoma longicollis (Gyllenhal, 1827)
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Průdek P. det.

NITIDULIDAE

Meligethes atramentarius Förster, 1849
5949b: Běleč-Kaly, 30.IV.1987, 3 ex.; 5949c: Branov, 13.IV.1969, 1 ex.; 5949d / 5950c: Běleč, NPR Vůznice, 20.V.1984, 1 ex.; 5950c: Běleč, Benešův luh, 29.IV. 1985, 1 ex., 21.V.1985, 1 ex.; 6048b: NPR Týřov, 10.V.1970, 4 ex., vše Jelínek J. lgt. et det., coll. Národní muzeum Praha.
Poznámka: charakteristický druh bučin a suťových lesů, živná rostlina pitulník žlutý (Galeobdolon luteum) (J. Jelínek, os. sdělení).
Meligethes buyssoni C. Brisout de Barneville, 1882 – kategorie CR
6048b: Skryje, NPR Týřov, 10.V.1970, 10 ex. na pitulníku žlutém (Galeobdolon luteum), Jelínek J. lgt. et det., coll. Národní muzeum Praha.
Poznámka: na základě uvedeného nálezu byl druh pod jménem M. wankai Reitt. ohlášen jako nový pro Čechy (Jelínek 1976).
Soronia punctatissima (Illiger, 1794)
6048d: Skryje, Sirská hora, 26.V.1986, 1 ex., Jelínek J. lgt. et det., coll. Národní muzeum Praha.

OEDEMERIDAE

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)
6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 5.VI.2011, 2 ex., smykem na pasece, Dvořák L. lgt. et det., coll. Dvořák L. et Městské muzeum Mariánské Lázně.

PTINIDAE (incl. Anobiinae)

Caenocara bovistae (J.J. Hoffmann, 1803)
6048d20: Bzová, 20.V.2007, 1 ex., světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.
Dorcatoma substriata [= serra (Panz.)] Hummel, 1829
5849c24: Lány, Lánská obora, 19.VII.2009, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.
Ernobius angusticollis (Ratzeburg, 1837)
6048d20: Bzová, 20.V.2007, 1 ex., světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Zahradník P. det., 7.VI.2007, 2 ex., světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Zahradník P. det., 12.VI.2007, 1 ex., světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Zahradník P. det., 5.VI.2007, 1 ex., světelný lapač na hájovně Hřebeny, Rébl K. lgt., Zahradník P. det.

RHYNCHITIDAE [= Curculionidae: Rhynchitinae]

Chonostropheus tristis (Fabricius, 1794) – kategorie NT / skupina A
5949c: Roztoky u Křivoklátu, 8.V.2010, 5 ex., na mladých javorech v nivě potoka, Hanzlík V. et Putz M. lgt., Putz M. det.

SCRAPTIIDAE

Anaspis ruficollis (Fabricius, 1792) – NB
5849c25: Lány, Lánská obora, 23.V.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt. et det., 21.VI.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt. et det.
Poznámka: oba nálezy jsou již uveřejněny ve zprávě Horák & Rébl (2009). V seznamu Jelínek (1993) je druh uveden jen jako pochybný pro Moravu; jeho výskyt v Čechách (České republice) poprvé ohlásili Hamet et al. (2005) z Broumovska a následně Kejval et al. (2006) z Českého lesa.
Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1831) – kategorie VU
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Konvička O. det.

SCYDMAENIDAE

Euconnus hirticollis (Illiger, 1798)
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 2 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Eutheia scydmaenoides scydmaenoides Stephens, 1830 – NB
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Poznámka: v seznamu československých brouků je z České republiky (Čechy a Morava) uveden pouze poddruh scydmaenoides orientalis Franz, 1970 (Rous in Jelínek 1993: 37) a nominotypický poddruh zde chybí. Také v Červeném seznamu je uvedena pouze ssp. orientalis (kategorie VU) (Vít & Rous in Farkač et al. 2005: 433). Naproti tomu v Palearktickém katalogu jsou z České republiky („CZ“) uvedeny oba poddruhy, ovšem bez dalších podrobností (Vít in Löbl & Smetana 2004: 223). Jsou-li determinace resp. uvedení z CZ správné, pak zde uveřejněný nález představuje první konkrétní údaj o výskytu nominotypického poddruhu v České republice resp. v Čechách.
Euthiconus conicicollis (Fairmaire, 1855) – kategorie VU
6048: NPR Týřov, vrch Vosník, 6.VII.2008, 2 ex., prosev pod kůrou Pinus sp. s Lasius brunneus Latr., Šíma A. lgt. et det.
Scydmaenus perrisi (Reitter, 1879)
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et. det.; 6048: NPR Týřov, vrch Vosník, 25.VII.2008, 1 ex., prosev pod kůrou torza Quercus sp. s Lasius brunneus Latr., Šíma A. lgt. et det.; 6048: NPR Týřov, Vysoký vrch, 25.VII.2008, 3 ex., prosev pod kůrou torza Quercus sp. s Lasius brunneus Latr., Šíma A. lgt. et det.
Poznámka: nález z Lánské obory již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2009).

SILVANIDAE

Silvanoprus fagi (Guérin-Méneville, 1844) – kategorie VU
6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 22.V.2010, 1 ex., večer v letu nad pasekou, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: nález již publikován v práci Zýka (2010a).

STAPHYLINIDAE (incl. Dasycerinae, Pselaphinae)

Aleochara funebris Wollaston, 1864 – skupina E
5949a4: Lány, Lánská obora, 8.V.2008, 1 ex., prosev dutiny stromu na teplomilné stráni, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Anomognathus cuspidatus (Erichson, 1839) – skupina R2
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt. et det.
Anotylus hammondi Schülke, 2009 – [dosud nezařazen do skupiny] / NB
5949b11: Lány, Lánská obora, 21.V.2005, 4 ex., v trusu vysoké zvěře, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: na základě uvedeného nálezu z Lánské obory a několika dalších nálezů byl druh ohlášen jako nový pro Českou republiku (Čechy, Morava) (Vávra et al. 2011).
Atheta vaga (Heer, 1839) – skupina E
5849c24: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Batrisodes delaporti (Aubé, 1833) – skupina E
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 2 ex., Moravec P. lgt., Kurbatov S. A. det.
Batrisus formicarius Aubé, 1833 – skupina R2 / PK
5849c24: Lány, Lánská obora, 21.VI.2009, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt. et. det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2009).
Bibloporus minutus Raffray, 1914 – skupina R2
5949: Žloukovice, 24.VI.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Kurbatov S. A. det.
Bryaxis nodicornis (Aubé, 1833) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det., 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Bryaxis ullrichii [= glabricollis Schmid-Goebel] (Motschulsky, 1851) – skupina E
5949: Žloukovice, 5.VIII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Kurbatov S. A. det., 29.VI.-5.VII.1997, 4 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Poznámka: synonymika dle Assing & Schülke (2006).
Coprophilus [= Elonium] striatulus (Fabricius, 1793) – skupina E
5949: Žloukovice, IV.1973, 1 ex., Moravec P. lgt., Honců M. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh pod jménem „Elonium striatum“ Boháč (1988).
Dasycerus sulcatus Brongniart, 1800 – skupina R2
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Deinopsis erosa (Stephens, 1832) – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 3 ex., L břeh Berounky pod obcí, štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 10-20.VII.1994, 1 ex., L břeh Berounky, štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 15-23.VII.1995, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., L břeh Berounky, štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det.
Domene scabricollis (Erichson, 1840) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 24-27.VI.1979, 2 ex., Moravec P. lgt. et det., 29.VI.-5.VII.1997, 2 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Euplectus mutator [= fauveli Guill.] Fauvel, 1895 – skupina R2
5849c25: Lány, Lánská obora, 2.VIII.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Euplectus piceus Motschulsky, 1835 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Kurbatov S. A. det.
Euryusa castanoptera Kraatz, 1856 – kategorie EN / skupina R1
5849c24: Lány, Lánská obora, 19.VII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Euryusa optabilis Heer, 1839 – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 9 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.
Euryusa sinuata Erichson, 1837 – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 2 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.
Falagrioma [= Falagria] thoracica (Stephens, 1832) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 24-27.VI.1979, 1 ex., Moravec P. lgt., Snäll S. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Gabrius astutus (Erichson, 1840) – kategorie EN / skupina R1
5949: Žloukovice, 12-13.VIII.2005, 1 ex. (samec), L břeh Berounky, štěrkopísek, Moravec P. lgt., Krásenský P. det.
Gabrius velox Sharp, 1910 – skupina R2
5949: Zbečno, 19.III.1986, 1 ex., Skoupý V. lgt. et det.
Gauropterus fulgidus (Fabricius, 1787) – skupina E
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 5 ex., v hromadě pilin v lese, Moravec P. lgt. et det.
Haploglossa marginalis (Gravenhorst, 1806) – kategorie VU / skupina R1
5849c24: Lány, Lánská obora, 8.V.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2010).
Lathrobium castaneipenne Kolenati, 1846 – skupina R2
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, Moravec P. lgt. et det.
Lathrobium geminum [= volgense Hochh.] Kraatz, 1857 – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 19-23.X.1992, 2 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt. et det.
Leptacinus batychrus (Gyllenhal, 1827) – skupina E
5849a10: Lány, Lánská obora, 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Janák J. det.
Lithocharis ochracea (Gravenhorst, 1802) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., na světlo, Moravec P. lgt. et det., 1-11.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt. et det.
Medon brunneus (Erichson, 1839) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 24-27.VI.1979, 4 ex., Moravec P. lgt., Boháč J. det.
Megarthrus denticollis (Beck, 1817) – skupina E / PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Honců M. det., Janák J. revid., 28.X.1971, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., 15-23.VII.1995, 2 ex., na světlo, Moravec P. lgt. et det., 29.VI.-5.VII.1997, 9 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt. et det.
Mycetoporus ambiguus Luze, 1901 – kategorie EN / skupina R1
5949b12: Lány, Lánská obora, 30.III.2008, 1 ex., prosev listí v teplomilné doubravě, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Myllaena dubia (Gravenhorst, 1806) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., L břeh Berounky pod obcí, Moravec P. lgt., Assing V. det.
Neobisnius procerulus (Gravenhorst, 1806) – skupina R2
5849c24: Lány, Lánská obora, 2.VII.2008, 1 ex., na světlo v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Ocypus [= Staphylinus] aeneocephalus (De Geer, 1774) – skupina R2 / PK
5949b: Žilina, 11.III.1989, 1 ex., Skoupý V. lgt. et det.
Ocypus [= Staphylinus] macrocephalus (Gravenhorst, 1802) – skupina R2
6048: Týřovice, 15.VI.1982, 1 ex., Morozinski J. lgt., Skoupý V. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Ocypus [= Staphylinus] tenebricosus (Gravenhorst, 1846) – skupina R2 / PK
6048: Branov, 17.VI.1982, 1 ex., Morozinski J. lgt., Skoupý V. det.; 6048: Týřovice, 9.VII.1982, 1 ex., Morozinski J. lgt., Skoupý V. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Omalium excavatum Stephens, 1834 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Oxyporus rufus (Linnaeus, 1758) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt. et det., 22.V.1972, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Parabolitobius [= Bolitobius] inclinans (Gravenhorst, 1806) – kategorie VU / skupina R1
5849c17: Ruda, niva přítoku Klíčavy na Loužku, 19.X.2008, 1 ex., pod dřevem na pařezu v podmáčené olšině, Rébl K. lgt., Štourač P. det.; 5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Phacophallus parumpunctatus (Gyllenhal, 1827) – skupina E / PK
5849a10: Lány, Lánská obora, 16.IV.2009, 1 ex., v prosevu starého sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Janák J. det.
Philonthus jurgans Tottenham, 1937 – skupina E
5949b: Žilina, 3.VIII.1986, 1 ex., Skoupý V. lgt., Hromádka L. det.
Philonthus politus (Linnaeus, 1758) – skupina E / PK
5949b: Žilina, 30.VII.1986, 1 ex., Skoupý V. lgt. et det.; 5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 2 ex., Moravec P. lgt., Krásenský P. det.
Philonthus rotundicollis (Ménétriés, 1832) – skupina R2 / PK
5949: Račice, 1.X.1970, 1 ex., Skoupý V. lgt. et det.; 6048: Kostelík, 19.VI.1981, 1 ex., Morozinski J. lgt., Skoupý V. det.
Phloeonomus punctipennis C.G. Thomson, 1867 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 19-23.VII.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det., 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 5949/5950: Nižbor, NPR Vůznice (dolní část), 8.VIII.2005, 4 ex., pod kůrou zlomené babyky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Phloeopora corticalis (Gravenhorst, 1802) – skupina R2
5849c24: Lány, Lánská obora, 25.IV.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: nález již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2010), z Nižboru uvádí tento druh Janák (1992).
Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 19-23.VII.1993, 6 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Phloeostiba plana (Paykull, 1792) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 24.VI.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Honců M. det.; 5949/5950: Nižbor, NPR Vůznice (dolní část), 8.VIII.2005, 2 ex., pod kůrou zlomené babyky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Placusa incompleta Sjöberg, 1934 – kategorie VU / skupina R1 / NB
5849c1: Řevničov, 10.VIII.2008, 1 ex., pod dřevem na smrkovém pařezu ve smíšeném umělém lese, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: druh chybí v seznamu Jelínek (1993) a jako nový pro Českou republiku (Čechy) jej později ohlásili Štourač & Krásenský (2002).
Platydracus fulvipes (Scopoli, 1763) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., les, Moravec P. lgt. et det.
Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 18-19.VIII.1991, 1 ex., Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Proteinus abditus Assing, 2007 – [dosud nezařazen do skupiny] / NB
5949: Žloukovice, 14.X.2000, 1 ex., v pýchavce (Lycoperdon sp.), Štourač P. lgt. et det.
Poznámka: na základě uvedeného nálezu byl druh ohlášen jako nový pro Českou republiku (Štourač & Rébl 2009).
Proteinus laevigatus [= macropterus (Grav.)] Hochhuth, 1872 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 1-11.VII.1998, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Quedius brevicornis (C.G. Thomson, 1860) – skupina R2 / PK
5849c6: Ruda, 20.III.1988, 2 ex., biková bučina, Rébl K. lgt., Skoupý V. det.
Quedius curtipennis Bernhauer, 1908 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 21-25.VI.1999, 1 ex. (samec), L břeh Berounky, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: z Dolního Bezděkova na hranici Křivoklátska uvádí tento druh Boháč (1982).
Quedius fulvicollis (Stephens, 1833) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: NPR Vůznice, 2.X.1984, 1 ex., zemní past, Skoupý V. lgt., Štourač P. det.
Quedius limbatus (Heer, 1839) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Honců M. det., 10-20.VII.1994, 2 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Quedius puncticollis (C.G. Thomson, 1867) – skupina R2
5949b: Žilina, 26.XII.1985, 1 ex., v hnízdě krtka na louce, Skoupý V. lgt., Štourač P. det., 11.II.2001, 1 ex., v hnízdě krtka na louce, Skoupý V. lgt., Štourač P. det.
Quedius riparius Kellner, 1843 – kategorie VU / skupina R1
6048: NPR Týřov, Úpořský potok, 11.VIII.2005, 1 ex., dolní tok potoka, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Quedius suturalis Kiesenwetter, 1845 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, VIII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Honců M. det., Štourač P. revid., 24-27.VI.1979, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Quedius umbrinus Erichson, 1839 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 1 ex., Moravec P. lgt., Štourač P. det.; 6048: NPR Týřov, Úpořský potok, 11.VIII.2005, 1 ex., dolní tok potoka, Moravec P. lgt., Štourač P. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Rugilus angustatus [= scutellatus Motsch.] (Geoffroy, 1785) – skupina R2
5949: Žloukovice, 12.VI.1971, 1 ex., břeh Berounky, Moravec P. lgt., Honců M. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Saulcyella schmidtii (Märkel, 1845) – skupina R2
5950: Nižbor, Suchá mýť, 6.VII.2009, 2 ex., prosev kolem torza Quercus sp., Šíma A. lgt. et det.; 6048: Branov, NPR Velká Pleš, 21.VII.2009, 3 ex., prosev kolem torz Quercus sp. v zakrslé doubravě v jižní části nad silnicí, Šíma A. lgt. et det.
Scopaeus gracilis (Sperk, 1835) – kategorie EN / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 5 ex., L břeh Berounky pod obcí, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 10-20.VII.1994, 1 ex., L břeh Berounky, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det., 12-13.VIII.2005, 4 ex., L břeh Berounky, vlhký štěrkopísek, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z Křivoklátu uvádí tento druh Boháč (1985).
Scopaeus minutus Erichson, 1840 – skupina E
5949: Žloukovice, 12-13.VIII.2005, 4 ex., L břeh Berounky, suchý štěrkopísek na zvýšeném břehu, Moravec P. lgt. et det.
Scopaeus sulcicollis [= cognatus Muls. et Rey] (Stephens, 1833) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 18-19.VIII.1991, 4 ex., Moravec P. lgt. et det.
Staphylinus dimidiaticornis Gemminger, 1851 – skupina E
5949: Žloukovice, 28.VIII.1969, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Stenus biguttatus (Linnaeus, 1758) – skupina E
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Hromádka L. det.
Stenus bohemicus Machulka, 1947 – skupina R2
5950: Nižbor, 6.VII.1985, 1 ex., Skoupý V. lgt., Hromádka L. det.
Stenus fossulatus Erichson, 1840 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Hromádka L. det.
Stenus glacialis Heer, 1839 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 5 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, otevřená suť, Moravec P. lgt., Hromádka L. det.; 5949: Roztoky u Křivoklátu, PR Na Babě, 23.VIII.2007, 5 ex., otevřená suť, Moravec P. lgt. et det.
Stenus pubescens Stephens, 1833 – skupina R2
5950: Nižbor, 6.VII.1985, 5 ex., Skoupý V. lgt. et det.
Tachinus rufipennis Gyllenhal, 1810 – skupina R2
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., „Setonské“ údolí na hranici PR Kabečnice, padací past s návnadou v otevřené suti, Moravec P. lgt. et det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Tachyporus abdominallis (Fabricius, 1781) – skupina R2
5949b11: Lány, Lánská obora, 26.I.2008, 2 ex., prosev starého listí na úpatí teplomilné doubravy, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Tachyporus corpulentus J. Sahlberg, 1876 – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 11-14.V.1993, 2 ex., les, Moravec P. lgt., Schülke M. det., coll. Schülke M. & Moravec P.
Tachyporus pallidus Sharp, 1871 – skupina R2
5949a10: Lány, Lánská obora, 16.IV.2009, 1 ex., prosev tlejícího sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Štourač P. det., 25.IV.2009, 1 ex., prosev tlejícího sena v nivě potoka Klíčava, Rébl K. lgt., Štourač P. det.
Tachyporus scitulus Erichson, 1839 – skupina R2 / NB
5949: Žloukovice, 18-19.VIII.1991, 1 ex., Moravec P. lgt., Schülke M. det.
Poznámka: druh chybí v seznamu Jelínek (1993), z Čech bez dalších podrobností jej uvádějí až Boháč et al. (2007) a první konkrétní českou lokalitu (Praha-Troja) uvádí Štourač (2006).
Tasgius [= Staphylinus] winkleri (Bernhauer, 1906) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 7-10.VIII.2005, 1 ex. (samec), les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt. et det.
Trimium brevicorne (Reichenbach, 1816) – skupina R2
5949: Žloukovice, 15-23.VII.1995, 1 ex., Moravec P. lgt., Kurbatov S. A. det.
Xylostiba monilicornis (Gyllenhal, 1810) – kategorie VU / skupina R1
5949: Žloukovice, 1.IV.1972, 1 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det.
Zyras cognatus (Märkel, 1842) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, IV.1973, 6 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det., 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Zyras funestus (Gravenhorst, 1806) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, IV.1973, 4 ex., les, Moravec P. lgt., Janák J. det., coll. Janák J. & Moravec P., 10-20.VII.1994, 1 ex., les, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Poznámka: nález z roku 1973 již publikován v Janák (1992).
Zyras haworthi (Stephens, 1832) – kategorie VU / skupina R1 / PK
5949: Žloukovice, 21-25.VI.1999, 4 ex., les nad PR Kabečnice, Moravec P. lgt. et det.
Zyras humeralis (Gravenhorst, 1802) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 29.VI.-5.VII.1997, 1 ex., niva Berounky u železničního mostu, v letu za soumraku, Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.
Poznámka: z NPR Týřov uvádí tento druh Boháč (1988).
Zyras laticollis (Märkel, 1845) – skupina R2 / PK
5949: Žloukovice, 6.VIII.1976, 2 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det., 21-26.VI.1977, 1 ex., Moravec P. lgt., Janák J. det., 10-20.VII.1994, 1 ex., Moravec P. lgt., Hlaváč P. det.

TENEBRIONIDAE (incl. Alleculinae)

Allecula rhenana Bach, 1856 – kategorie EN
6048d: Skryje, Sirská hora, 19.VII.2010, 1 ex., prosev pat a dutin bukových pahýlů a buků, Zýka M. lgt. et det.
Tribolium confusum Jacquelin du Val, 1861
5949: Žloukovice, VIII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Novák V. det.

THROSCIDAE

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)
5949: Žloukovice, VII.1971, 1 ex., Moravec P. lgt., Mertlik J. det., coll. Smatana I.
Poznámka: uvedený nález a další nálezy z Křivoklátska zveřejnili Mertlik & Leseigneur (2007).
Trixagus leseigneuri Muona, 2002 – NB
5849c24: Lány, Lánská obora, 10.VI.2009, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 16.V.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 19.VII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: druh byl ohlášen jako nový pro Českou republiku (Čechy) v práci Hornig (2003), další nálezy z Česka, včetně jednoho z hranic Křivoklátska (Tuchlovice), uvádějí Mertlik & Leseigneur (2007).
Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005 – PK / NB
5849c25: Lány, Lánská obora, 10.VI.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 19.VII.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 5.VII.2009, 3 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 23.V.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 26.VIII.2009, 2 ex., na světlo v zastíněné bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 7.VIII.2008, 1 ex., na světlo v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 30.VII.2008, 3 ex., na světlo v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.; 5849c24: Lány, Lánská obora, 16.VIII.2009, 4 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 2.VIII.2009, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 19.VII.2009, 2 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 5.VII.2009, 7 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 23.V.2009, 2 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 26.VIII.2009, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 2.VII.2008, 2 ex., na světlo v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 8.V.2010, 6 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 6.VI.2010, 1 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 6.VI.2010, 1 ex., nárazová past v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 20.VI.2010, 3 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 4.VII.2010, 1 ex., na světlo v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 4.VII.2010, 3 ex., nárazová past v remízku, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 20.VI.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 22.VIII.2010, 1 ex., na světlo v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 22.VIII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 20.VI.2010, 1 ex., na světlo v prosvětlené bučině, Rébl K. lgt., Mertlik J. det., 4.VII.2010, 1 ex., nárazová past v pastevním lese se solitéry, Rébl K. lgt., Mertlik J. det.
Poznámka: přehled nálezů z České republiky (mimo Křivoklátsko) uvádějí Mertlik & Leseigneur (2007).

ZOPHERIDAE [= Colydiidae]

Aulonium trisulcum (Geoffroy, 1785) – kategorie VU
6048b: Hřebečníky, vrch Mileč, 1.VIII.2009, 2 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 11.VI.2010, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 30.VI.2010, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 1.VII.2010, 1 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det., 4.VII.2010, 2 ex., na světlo, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: kromě jednoho (11.VI.) byly všechny nálezy již publikovány v práci Zýka (2010a).
Synchita [= Cicones] undata Guérin-Méneville, 1844 – kategorie EN
5849c25: Lány, Lánská obora, 5.VII.2009, 1 ex., nárazová past v zastíněné bučině, Rébl K. lgt. et. det., Jelínek J. revid.; 6048d: Skryje, Sirská hora, 4.VII.2010, 1 ex., na zahoubeném pahýlu buku, Zýka M. lgt. et det.
Poznámka: nález z Lánské obory již uveřejněn ve zprávě Horák & Rébl (2009).
 

VÝSLEDKY PRŮZKUMU A DISKUSE

     V tomto příspěvku jsou uvedeny nálezy celkem 258 druhů a poddruhů brouků náležejících do 41 čeledí, z nich 184 druhů a poddruhů a 6 čeledí (Apionidae, Cerophytidae, Clambidae, Dryophthoridae, Meloidae a Rhynchitidae) je uvedeno nově proti základnímu seznamu Rébla (2010). Z tohoto počtu jsou 4 druhy nové pro Českou republiku a 1 druh je nový pro území Čech. Spolu se seznamem Rébla (2010), jenž obsahuje 2401 druhů (korekce viz tab. 2) náležejících do 84 čeledí, bylo na Křivoklátsku zjištěno 2585 druhů a poddruhů náležejících k 90 čeledím. Z tohoto celkového počtu je 6 druhů nových pro Českou republiku a 6 druhů je nových pro území Čech. Celkový počet druhů představuje 41 % ze 6297 druhů brouků žijících v České republice (podle Farkač et al. (2005) a Jelínek (1993); aktuální stav ke konci roku 2011 je však vyšší a může činit až 6450 druhů). Na tomto místě je třeba poznamenat, že pokud by se autoři chtěli dobrat co možná nejúplnějšího seznamu křivoklátských brouků, bylo by nutné k výše uvedenému celkovému počtu přičíst také druhy, jejichž výčet lze získat excerpcí prací, které se přímo věnují celému Křivoklátsku nebo jeho jednotlivým lokalitám. Namátkou lze jmenovat nejdůležitější (řazeno chronologicky): Strejček (1976, 1984), Boháč (1988), Rejzek & Rébl (1999), Januš (2004), Zýka (2010a). Excerpce těchto zdrojů bude provedena až v některém z příštích dodatků, což vychází z koncepce nastolené v práci Rébla (2010), tedy primárně uveřejnit vlastní dlouholeté sběry.

     V našem materiálu bylo identifikováno celkem 17 druhů, které nejsou uvedeny v seznamu Jelínka (1993) z území Čech nebo v něm zcela chybí (viz Materiál a metodika). V kapitole Přehled druhů jsou označeny symbolem „NB“. Tyto druhy je možné rozdělit do tří základních skupin.

Nové druhy pro Českou republiku (publikováno ve zvláštních příspěvcích):
CLAMBIDAE
Clambus gibbulus (LeConte, 1850) (Boukal & Rébl 2011)
HELOPHORIDAE
Helophorus aequalis C.G. Thomson, 1868 (Trávníček & Boukal 1999)
STAPHYLINIDAE
Anotylus hammondi Schülke, 2009 (Vávra et al. 2011)
Proteinus abditus Assing, 2007 (Štourač & Rébl 2009)

Nový druh pro Čechy (dosud nepublikováno):
CIIDAE
Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 1874)

Druhy neuvedené z Čech v seznamu Jelínek (1993) a později ohlášené jinými autory: Anthicus schmidtii (Anthicidae), Enicmus atriceps (Latridiidae), Anaspis ruficollis (Scraptiidae), Placusa incompleta, Tachyporus scitulus (oba Staphylinidae) a Trixagus leseigneuri (Throscidae). K těmto druhům je možné přiřadit také druhy Clypastraea reitteri (Corylophidae) a Eutheia s. scydmaenoides (Scydmaenidae), které jsou již také udávané z České republiky, ale bez bližších nálezových okolností a druhy, které ze seznamu Jelínek (1993) vypadly v důsledku tiskové chyby (Protapion varipes (Apionidae), Coeliodes ruber (Curculionidae)) nebo se o nich již zmiňuje Rébl (2010) (Rhagonycha interposita (Cantharidae), Trixagus meybohmi (Throscidae)).

      Pro stanovení kvality biotopů a pro jejich následnou ochranu jsou velmi cenné údaje o přítomnosti a poměrném zastoupení druhů Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005). V tomto příspěvku přinášíme informace o 44 druzích a spolu s druhy uvedenými v práci Rébla (2010) tak celkový počet dosáhl čísla 312 (viz tab. 1 a 3, korekce v tab. 2). Druhy vedené v Červeném seznamu ČR představují 12 % z celkového počtu zjištěných druhů, což svědčí o mimořádném kvalitativním potenciálu, resp. přírodních hodnotách sledovaného území.

Tabulka 1. Druhy Červeného seznamu ČR vyskytující se na Křivoklátsku.
Table 1. Species from the Red list of the Czech Republic occurring in the area of Křivoklátsko. 

  kategorie celkem CR
EN VU NT
Rébl (2010) 268 39 87 101 41
Dodatek 1 44 3 11 21 9
druhy celkem 312
42 98
122 50

     Neméně významné jsou také poznatky o výskytu reliktních (stenobiontních) druhů vázaných na přirozené biotopy, které v kombinaci s ohroženými druhy (ne všechny reliktní druhy jsou současně ohrožené) poskytují informace o přítomnosti přirozených biotopů v krajině a zároveň o jejich kvalitě. Jako modelovou skupinu lze k tomuto účelu využít střevlíkovité brouky (Carabidae), jejichž biotopové vazby jsou dobře známé (použity všechny druhy uvedené v práci Rébla (2010) i v tomto dodatku), a ty je možné doplnit o vybrané reliktní druhy drabčíkovitých (Staphylinidae) a nosatcovitých brouků (Curculionidae) (použity jen druhy uvedené v tomto dodatku).

     Přirozená stanoviště zkoumaného území osídlená reliktními (ohroženými) druhy:
1/ původní suťové lesy, lesní lemy a volné sutě (lesní a suťové druhy): Amara pulpani, Carabus irregularis irregularis (NT), Leistus montanus kultianus, Licinus hoffmannseggii (NT).
2/ původní dubové a dubohabrové lesy, částečný překryv s 1/ (lesní druh): Notiophilus rufipes.
3/ zastíněné nebo částečně zastíněné říční a potoční náplavy (ripikolní druhy): Elaphrus aureus, další druhy, např. drabčíkovití (Staphylinidae): Gabrius astutus (EN), Quedius riparius (VU).
4/ nezastíněné říční a potoční náplavy (ripikolní druhy): Bembidion atrocaeruleum (vyhynulý druh), Perileptus areolatus (NT), Tachys micros, Thalassophilus longicornis (NT), další druhy, např. drabčíkovití (Staphylinidae): Deinopsis erosa (VU), Myllaena dubia (VU), Scopaeus gracilis (EN), nosatcovití (Curculionidae): Pelenomus canaliculatus (VU), Phytobius leucogaster (VU).
5/ rašeliniště, písčitá vřesoviště, kyselé půdy: Bembidion humerale.
6/ stepi, písčiny (xerotermofilní druh): Masoreus wetterhallii.

     Z přehledu vyplývá, že nejcennějšími biotopy z hlediska výskytu reliktních druhů střevlíkovitých brouků, případně dalších druhů (drabčíci, nosatci), jsou na Křivoklátsku zejména:
1/ nezastíněné, ale i částečně až úplně zastíněné břehy a náplavy Berounky a jejích přítoků. Několik let po velké povodni v roce 2002 výskyt těchto druhů na příhodných biotopech Berounky kulminoval, konkrétně např. na břehových nátržích na levém břehu řeky v úseku pod železničním mostem ve Žloukovicích.
2/ původní (kontinuální) suťové lesy a volné sutě v inverzních údolích, které jsou napojeny na mimořádně zachovalé dubohabřiny a teplomilné doubravy na temenech plošin a kopců.

     Jistě není bez zajímavosti, že xero- a termofilní složka reliktní fauny střevlíkovitých (tj. druhy skalních stepí a lesostepní druhy) není dle současného stavu vědomostí na Křivoklátsku nijak reprezentativně zastoupena, což spíše svědčí o dosavadní nízké úrovni prozkoumanosti tohoto typu biotopů. Toto konstatování je možné chápat jako jeden z námětů pro budoucí výzkum.

Tabulka 2. Opravy k druhovým seznamům v práci Rébla (2010).
Table 2. Corrections of the lists of species in Rébl’s work (2010). 

  Je uvedeno Má být uvedeno
CARABIDAE    
Acupalpus luteatus (Duft.) skupina A kategorie VU/ skupina A
Amara aenea (Deg.) skupina A skupina E
Bembidion femoratum Sturm skupina A skupina E
Bembidion illigeri Net. skupina A skupina E
Dyschirius nitidus (Dej.) skupina A kategorie VU/ skupina A
Tachyura (= Elaphropus) diabrachys Kol. skupina A skupina E*
Harpalus honestus (Duft.) skupina E skupina A
Harpalus tenebrosus Dej. (= Ophonus tenebrosus centralis (Schaub.)) skupina R skupina A*
Pterostichus aethiops (Panz.) skupina E skupina A
Pterostichus burmeisteri Heer skupina E skupina A
kategorie VU 85 / 4 85 / 5**
CHRYSOMELIDAE    
celkový počet druhů 189 188
STAPHYLINIDAE    
Astenus procerus (Grav.) kategorie VU / skupina R1 skupina R2***
Autalia longicornis Scheerp. kategorie VU / skupina R1 skupina R2***
Xantholinus tricolor (F.) kategorie VU / skupina R1 skupina E***

*/ podle Veselý (2002)
**/ Acupalpus luteatus, Amara lucida, Chlaenius tristis, Dyschirius nitidus, Tachys (= Paratachys) fulvicollis
***/ podle Boháč et al. (2007: 235)
 

Tabulka 3. Přehled počtu druhů dle jednotlivých čeledí a výčet nových druhů pro Křivoklátsko a jejich příslušnost ke kategoriím ohrožení.
Table 3. Overview of the number of species based on individual families and enumeration of new species for the area of Křivoklátsko and defining which threatened category they belong to.


Čeleď

Celkový
počet druhů

Nové druhy
pro území
Ohrožené druhy
CR EN VU NT
1. Anthicidae 1 1        
2. Apionidae
[= Curculionidae: Apioninae]
2 2       1
3. Bostrichidae 1 1        
4. Buprestidae 1 1     1  
5. Cantharidae 2 1        
6. Carabidae  32  12        1
7. Cerambycidae  13  9    1  1  1
8. Cerophytidae  1  1  1      
9. Cerylonidae  1  1    1    
10. Ciidae  4  3        
11. Clambidae  2  2        
12. Cleridae  1  1        
13. Coccinellidae  1  1        
14. Corylophidae  1  1        
15. Cryptophagidae  12  10        
16. Curculionidae
     Scolytinae
25
6
25
4
    5 2
17. Dermestidae  2  2        
18. Dryophthoridae
[= Curculionidae: Rhynchophorinae]
 1  1        
19. Dytiscidae  13  12        2
20. Elateridae  3  3    2  1  
21. Geotrupidae  1  1        
22. Gyrinidae  1  1        
23. Helophoridae
[= Hydrophilidae: Helophorinae]
 2  2        
24. Histeridae  2  2    1  1  
25. Chrysomelidae  3  3    1    
26. Latridiidae  2  2        
27. Leiodidae  12  12        1
28. Melandryidae  3  2  1      
29. Meloidae  1  1      1  
30. Monotomidae
[= Rhizophagidae: Monotominae]
 1  1        
31. Nitidulidae  3  3  1      
32. Oedemeridae  1  1        
33. Ptinidae (incl. Anobiinae)  3  3        
34. Rhynchitidae
[= Curculionidae: Rhynchitinae]
 1  1        1
35. Scraptiidae  2  2      1  
36. Scydmaenidae  4  4      1  
37. Silvanidae  1  1      1  
38. Staphylinidae
(incl. Dasycerinae, Pselaphinae)
 83  42    3  7  
39. Tenebrionidae (incl. Alleculinae)  2  2    1    
40. Throscidae  3  2        
41. Zopheridae [= Colydiidae]  2  2    1  1  
Celkem 258 184 3 11 21 9

 

SOUHRN

     V práci jsou shrnuty výsledky průzkumů prováděných v území CHKO a BR Křivoklátsko prvním autorem v letech 1968-2008 a druhým autorem zejména v Lánské oboře v letech 2009-2010. Připojeny jsou převážně recentní sběry několika dalších sběratelů. Předložená práce přímo navazuje na základní soupis fauny brouků CHKO a BR Křivoklátsko (Rébl 2010).
     Celkem bylo zjištěno 258 druhů a poddruhů brouků náležejících do 41 čeledí, z nich 184 druhů a poddruhů je uvedeno nově proti základnímu seznamu Rébla (2010). Z tohoto počtu jsou 4 druhy nové pro Českou republiku (Clambus gibbulus, Helophorus aequalis, Anotylus hammondi a Proteinus abditus) a 1 druh je nový pro území Čech (Orthocis lucasi). Spolu se seznamem Rébl (2010) bylo na Křivoklátsku zjištěno 2585 druhů a poddruhů. Z tohoto celkového počtu je 6 druhů nových pro Českou republiku a 6 druhů je nových pro území Čech. Celkový počet dosud zjištěných druhů představuje 41 % ze 6297 druhů brouků žijících v České republice.
     Z 2585 druhů a poddruhů je 312 (12 %) vedeno v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí (Farkač et al. 2005), což svědčí o mimořádných přírodních hodnotách zkoumaného území. K nejcennějším biotopům Křivoklátska z hlediska výskytu reliktních druhů střevlíků (druhy s nejužší ekologickou valencí vázané na přirozené ekosystémy) se řadí 1/ písčité a štěrkové náplavy potoků a řek 2/ kontinuální suťové lesy a teplomilné doubravy.


SUMMARY
 

     Landscape Area (PLA) and Biosphere Reserve (BR) by the first author in years 1968-2008 and by the second author especially in Lánská obora in years 2009-2010. It is extended mainly by the recent collections of few more collectors. The presented work follows the essential list of fauna of beetles in PLA and BR Křivoklátsko (Rébl 2010).
     In total there were identified 258 beetle species and subspecies that belong to 41 families and 184 of those species and subspecies are newly included compare to the essential list of Rébl (2010). From this overall number 4 species are new for the Czech Republic (Clambus gibbulus, Helophorus aequalis, Anotylus hammondi and Proteinus abditus) and one species is new for the area of Bohemia (Orthocis lucasi).
     In total including the list of Rébl (2010) there were revealed 2585 species and subspecies in the area of Křivoklátsko. Six species from this overall number are new for the Czech Republic and six are new for the area of Bohemia. The total number of the species that have been revealed so far represents 41 % from 6297 species of beetles living in the Czech Republic.
     From 2585 species and subspecies 312 (12 %) are included in the Red list of threatened species in the Czech Republic (Invertebrates) (Farkač et al. 2005), which is the proof of the exceptional natural value of the examined area. The most valuable habitat of Křivoklátsko regarding the occurrence of relict species of ground beetles (carabids) (species with the narrowest ecological valence bounded to natural ecosystems) are 1/ sand and gravel alluviums at brooks and rivers 2/ continuous ravine forests and thermophilous oak forests.
 

     Poděkování. Je naší povinností poděkovat zejména kolegům jmenovaným již v kapitole Materiál a metodika, bez jejichž pomoci by tento příspěvek v uvedeném rozsahu nikdy nevznikl, a také všem, kteří se podíleli na determinaci nebo revizi sběrů obou autorů: V. Assing (Staphylinidae), S. Benedikt (Curculionidae), J. Boháč (Staphylinidae), R. Borovec (Curculionidae), M. Boukal (Clambidae), J. Háva (Dermestidae), P. Hlaváč (Scydmaenidae, Staphylinidae), M. Honců (Staphylinidae), L. Hromádka (Staphylinidae), J. Janák (Staphylinidae), J. Jelínek (Zopheridae), M. Knížek (Scolytinae), O. Konvička (Scraptiidae), I. Kovář (Coccinellidae), P. Krásenský (Staphylinidae), S. A. Kurbatov (Pselaphinae), J. Mertlik (Elateridae, Throscidae), V. Novák (Tenebrionidae), O. Odvárka (Apionidae, Curculionidae), P. Průdek (Ciidae, Corylophidae, Cryptophagidae, Latridiidae, Monotomidae), J. Růžička (Leiodidae), K. Schön (Apionidae), M. Schülke (Staphylinidae), V. Skoupý (Staphylinidae), S. Snäll (Staphylinidae), P. Štourač (Latridiidae, Staphylinidae), Z. Švec (Leiodidae), D. Trávníček (Dytiscidae, Gyrinidae, Helophoridae), J. Vávra (Leiodidae), † O. Voříšek (Curculionidae, Chrysomelidae), P. Zahradník (Ptinidae), M. Zúber (Chrysomelidae).
     Za připomínky k textu a za překlady do angličtiny jsme velice zavázáni P. Voničkovi (Severočeské muzeum v Liberci), L. Brůhové (Ústí nad Labem) a M. Réblové (Botanický ústav AV ČR, Průhonice).
 

LITERATURA 

ASSING V. & SCHÜLKE M. 2006: Supplemente zur mitteleuropäischen Staphylinidenfauna (Coleoptera, Staphylinidae). III. Entomologische Blätter, 102: 1-78.

BENEDIKT S., BOROVEC R., FREMUTH J., KRÁTKÝ J., SCHÖN K., SKUHROVEC J. & TRÝZNA M. 2010: Komentovaný seznam nosatcovitých brouků (Coleoptera: Curculionoidea bez Scolytinae a Platypodinae) České republiky a Slovenska. 1. díl. Annotated checklist of weevils (Coleoptera: Curculionoidea excepting Scolytinae and Platypodinae) of the Czech Republic and Slovakia. Part 1. Klapalekiana, 46 (Suppl.): 1-363.

BOHÁČ J. 1982: Nové a zajímavé nálezy drabčíkovitých z Československa 2 (Coleoptera, Staphylinidae). Zprávy Československé Společnosti Entomologické při ČSAV, 18: 65-81, 2 mapy.

BOHÁČ J. 1985: Review of the subfamily Paederinae (Coleoptera, Staphylinidae) of Czechoslovakia. Part II. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 82: 431-467.

BOHÁČ J. 1988: Drabčíkovití (Staphylinidae) vybraných biotopů státní přírodní rezervace Týřov. Bohemia Centralis, Praha, 17: 145-155.

BOHÁČ J., MATĚJÍČEK J. & ROUS R. 2007: Check-list staphylinid beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of the Czech Republic and the division of species according to their ecological characteristics and sensitivity to human influence. Časopis Slezského Muzea Opava (A), 56: 227-276.

BOUKAL D. S., BOUKAL M., FIKÁČEK M., HÁJEK J., KLEČKA J., SKALICKÝ S., ŠŤASTNÝ J. & TRÁVNÍČEK D. 2007: Katalog vodních brouků České republiky – Catalogue of water beetles of the Czech Republic (Coleoptera: Sphaeriusidae, Gyrinidae, Haliplidae, Noteridae, Hygrobiidae, Dytiscidae, Helophoridae, Georissidae, Hydrochidae, Spercheidae, Hydrophilidae, Hydraenidae, Scirtidae, Elmidae, Dryopidae, Limnichidae, Heteroceridae, Psephenidae). Klapalekiana, 43 (Suppl.): 1-289.

BOUKAL M. & RÉBL K. (2011): Clambus gibbulus – první nález pro Českou republiku (Coleoptera: Clambidae). Západočeské Entomologické Listy, 2: 37-40, http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html

FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds.) 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 758+2 pp.

HAMET A. 2009: Faunistický průzkum brouků (Coleoptera) nivy Labe v úseku Vysoká nad Labem - Němčice (Česká republika, východní Čechy) provedený v roce 2008. Klapalekiana, 45: 33-63.

HAMET A. & VANCL Z. (eds.) 2005: Katalog brouků (Coleoptera) CHKO Broumovsko. Catalogue of beetles (Coleoptera) of the Broumovsko Protected Landscape Area. O. Čermáková, Hradec Králové, 126 pp.

HORÁK J. & RÉBL K. 2009: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. Občanské sdružení Lesák, o.s., ii+24 pp.+29 příloh (nestr.), http://www.lesak.eu/aktivity_prezident.htm (přístup 28.12.2011).

HORÁK J. & RÉBL K. 2010: Inventarizační průzkum saproxylických brouků (Coleoptera) na území Lánské obory. Občanské sdružení Lesák, o.s., ii+22 pp.+22 příloh (nestr.), http://www.lesak.eu/aktivity_prezident.htm (přístup 28.12.2011).

HORNIG U. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 164. Coleoptera: Throscidae. Klapalekiana, 39: 129.

HŮRKA K., VESELÝ P. & FARKAČ J. 1996: Využití střevlíkovitých (Coleoptera: Carabidae) k indikaci kvality prostředí. Klapalekiana,32: 15-26.

JANÁK J. 1992: Zajímavé nálezy drabčíků v Čechách (Coleoptera, Staphylinidae). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 18: 83-102.

JANUŠ J. 2004: Výsledky faunistického inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) čeledi Chrysomelidae s.lat. na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko. Klapalekiana,40: 55-121.

JELÍNEK J. 1976: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Nitidulidae, Sphindidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 73: 61.

JELÍNEK J. (ed.) 1993: Check-list of Czechoslovak Insects IV (Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana (Suppl. 1): 3-172.

KARAS V. & KLETEČKA Z. 2002: Nálezy vzácných a nových druhů brouků (Coleoptera) pro faunu jižních Čech. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy, 42: 89-98.

KEJVAL Z., BENEDIKT S., DONGRES V. & DOLEŽAL Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, Plzeň, 13: 49-65.

KEJVAL Z. & MIKÁT M. 2006: Faunistic records from the Czech Republic – 206. Coleoptera: Anthicidae. Klapalekiana, 42: 195-196.

KNÍŽEK M. 2004: Fauna Europaea: Scolytinae. In: ALONSO-ZARAZAGA M.A. (ed.): Fauna Europaea: Coleoptera 1. Curculionidae. Fauna Europaea version 2.4, http://www.faunaeur.org (přístup 9.2.2011).

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2003: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 1: Archostemata, Myxophaga, Adephaga. Apollo Books, Stenstrup, 819 pp.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2004: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea, Histeroidea, Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2006: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 3: Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, Byrrhoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2007: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4: Elateroidea, Derodontoidea, Bostrichoidea, Lymexyloidea, Cleroidea, Cucujoidea. Apollo Books, Stenstrup, 935 pp.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2008: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 5: Tenebrionoidea. Apollo Books, Stenstrup, 670 pp.

LÖBL I. & SMETANA A. (eds.) 2010: Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 6: Chrysomeloidea. Apollo Books, Stenstrup, 924 pp.

MERTLIK J. 2008: Druhy čeledí Cerophytidae a Lissomidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 2: 52-68, http://www.elateridae.com/elateridarium

MERTLIK J. 2009: Druhy podčeledi Negastriinae (Coleoptera: Elateridae) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 3: 41-136, http://www.elateridae.com/elateridarium

MERTLIK J. & LESEIGNEUR L. 2007: Druhy čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České a Slovenské republiky. Elateridarium, 1: 1-55, http://www.elateridae.com/elateridarium

PRŮDEK P. 1996: Coleoptera: Cucujoidea 2, pp. 495-500. In: ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds.): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, 94: 409-630.

PRŮDEK P. 1997: Faunistic records from the Czech Republic – 75. Coleoptera: Cryptophagidae, Erotylidae, Latridiidae. Klapalekiana, 33: 249-250.

RÉBL K. 2010: Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika). Elateridarium, 4 (Suppl.): 1-253, http://www.elateridae.com/elateridarium

REJZEK M. & RÉBL K. 1999: Cerambycidae of Křivoklátsko Biosphere Reserve (Central Bohemia) (Insecta: Coleoptera). Mitteilungen des Internationalen Entomologischen Vereins e.V., Frankfurt a. Main, Suppl. 6: 1-69.

RŮŽIČKA J. & VÁVRA J. 1993: Rozšíření a ekologie brouků rodu Choleva (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) na území Čech, Moravy a Slovenska. Klapalekiana,29: 103-130.

SLÁMA M. 1998: Tesaříkovití – Cerambycidae České republiky a Slovenské republiky (Brouci – Coleoptera). M. Sláma, Krhanice, 383 pp.

SKOUPÝ V. 1986: Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno. Bohemia Centralis, Praha, 15: 113-133.

SKOUPÝ V. 1991: Nové údaje o výskytu střevlíků (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno. Bohemia Centralis, Praha, 20: 51-59.

SKOUPÝ V. & RÉBL K. 1984: Střevlíci rodu Dromius Bon. (Coleoptera, Carabidae) přezimující na jedlích. Bohemia Centralis, Praha, 13: 271-277.

STREJČEK J. 1976: Příspěvek k poznání brouků z čeledí Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae a Curculionidae v chráněném území „Baba“ u Křivoklátu. Bohemia Centralis, Praha, 5: 119-135.

STREJČEK J. 1984: Výsledky dílčího entomologického průzkumu připravovaného chráněného území Nezabudické skály v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Bohemia Centralis, Praha, 13: 261-270.

ŠPRYŇAR P., DOLEŽAL T., MIKULENKA L., MORAVEC P., PLECHÁČ J., PLESKAČ D., ŘÍHA J., STREJČEK J., ŠÍMA A., TRMAL A., URBAN S., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2003: Příspěvek k poznání brouků (Insecta, Coleoptera) Českého krasu – výsledky Entomologických dnů 2002. Bohemia Centralis, Praha, 26: 97-135.

ŠPRYŇAR P. & ŠVIHLA V. 2003: Faunistic records from the Czech Republic – 165. Coleoptera: Cantharidae. Klapalekiana, 39: 130.

ŠTOURAČ P. 2006: Drabčíkovití (Coleoptera: Staphylinidae) severní části Prahy. Klapalekiana, 42: 133-165.

ŠTOURAČ P. & KRÁSENSKÝ P. 2002: Faunistic records from the Czech Republic – 156. Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae, Oxytelinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. Klapalekiana, 38: 263-265.

ŠTOURAČ P. & RÉBL K. 2009: Faunistic records from the Czech Republic – 277. Coleoptera: Staphylinidae: Scaphidiinae, Pselaphinae, Proteininae, Tachyporinae, Aleocharinae. Klapalekiana, 45: 121-122.

TRÁVNÍČEK D. & BOUKAL M. 1999: Faunistic records from the Czech Republic – 85. Coleoptera: Haliplidae, Hydrophilidae, Limnichidae. Klapalekiana, 35: 81-84.

VÁVRA J., ŠTOURAČ P. & MANTIČ M. 2011: Faunistic records from the Czech Republic – 313. Coleoptera: Staphylinidae: Pseudopsinae, Omaliinae, Oxytelinae, Euaesthetinae, Paederinae, Staphylininae, Tachyporinae, Aleocharinae. Klapalekiana, 47:105-114.

VESELÝ P. 2002: Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera: Carabidae). Praha, 167 pp + CD ROM.

VESELÝ P., RESL K. & TĚŤÁL I. 2002: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 1997-2001 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Klapalekiana, 38: 85-109.

VESELÝ P., RESL K., STANOVSKÝ J., FARKAČ J., GRYCZ F., KAŠPAR L., KMECO R., KOPECKÝ T., KŘIVAN V., LÁSKA R., MIKYŠKA A., MLEJNEK R., MORAVEC P., NAKLÁDAL O., PROUZA J., ŘÍHA J., VONIČKA P. & ZÚBER M. 2009: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) z České republiky v letech 2002-2006 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Klapalekiana, 45: 83-116.

ZÝKA M. 2010a: Významné druhy brouků vrchu Mileč u Hřebečníků. Západočeské Entomologické Listy, 1: 64-68, http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html

ZÝKA M. 2010b: Nové údaje o rozšíření druhu Tilloidea unifasciata (Coleoptera: Cleridae: Tillinae) v Čechách. Elateridarium, 4: 149-151, http://www.elateridae.com/elateridarium

 

 

 

 

TOPlist