ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 01.11.2012
ELATERIDARIUM ročník 6 (2012)   strany  67-77  (09.11.2012)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 342.3kB]

 

Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) Kutnohorska

Reed Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) of the Kutná Hora region

Michal Kavka

Pobřežní 53, 284 01 Kutná Hora, Czech Republic
e-mail: numenius@seznam.cz

 

Abstract: A review of findings of the Donaciinae of the Kutná Hora region is presented. Altogether 19 species of Donaciinae have been recorded from the study area. The most interesting species from the faunistic point of view are Donacia tomentosa (Ahrens, 1819) and Plateumaris braccata (Scopoli, 1772).

Keywords: Coleoptera, Chrysomelidae, Donaciinae, faunistics, Kutná Hora region, Bohemia, Czech Republic

 

Úvod

     Rákosníčci jsou atraktivní skupinou brouků z čeledi mandelinkovití (Coleoptera: Chrysomelidae). Z území České republiky je doloženo 27 druhů (SILFVERBERG 2010). Všechny druhy jsou svým způsobem života vázány na vodní a mokřadní biotopy. V posledních desetiletích se vinou nešetrných zásahů do jejich prostředí stávají mnohé druhy vzácnými, případně dojde k lokálnímu vymizení (ŘEHOUNEK 1999). K poznání rozšíření jednotlivých druhů v různých regionech České republiky přispěly práce několika autorů, např. DOLEŽAL (1995), ZÚBER (2001), ŘEHOUNEK (2002) a KŘIVAN (2004). Cílem této práce je podat přehled o výskytu rákosníčků na území okresu Kutná Hora v letech 2010–2012.

Popis území

     Okres Kutná Hora leží v jihovýchodním cípu Středočeského kraje (obr. 1). Území okresu nemá jednotný přírodní ráz a dělí se na dvě zřetelně odlišné části. Severovýchod s nadmořskou výškou do 350 m n. m. zaujímá převážně bezlesé, zemědělsky plně využívané území v širším okolí Kutné Hory a Čáslavi. Jihozápad se vyznačuje vyšší nadmořskou výškou (400–550 m n. m.) a je tvořen pahorkatinou s mozaikou lesů, polí a menších obcí.


 Obr. 1. Vymezení sledované oblasti

     Nejníže položené místo okresu (198 m n. m.) se nachází v jeho severní části, kde potok Klejnarka opouští území okresu. Nejvyšší nadmořskou výšku má vrch Na Průhoně (572,6 m n. m.), ležící u Třebětína v jihovýchodní části Kutnohorska. Nížinaté Kutnohorsko a Čáslavsko má teplejší podnebí s ročním průměrem teplot 8–8,5oC a srážkami mezi 550–600 mm. Výše položený jih a jihozápad je chladnější s průměrem teplot 7–7,5oC.


Materiál a metodika

     V letech 2010–2012 jsem provedl faunistický průzkum 48 vodních a mokřadních lokalit na území bývalého okresu Kutná Hora. Zaměřil jsem se především na lokality zachovalého přírodního rázu, často s druhově bohatými litorálními porosty. Průzkum byl prováděn individuálním odchytem jedinců z živných rostlin a jen zřídka smýkáním mokřadní vegetace. Pokud není uvedeno jinak, platí lgt., det. et coll. M. Kavka. Nomenklatura je převzata z práce SILFVERBERG (2010) a kategorie ohrožení druhů podle STREJČEK & BEZDĚK (2005). Čísla mapovacích kvadrátů jsou převzata z PRUNER & MÍKA (1996).
 

5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické (50°1'10.888"N, 15°19'31.180"E)
Slepá ramena řeky Labe. V litorálu dominuje Phragmites australis, při březích se Sparganium erectum, Carex spp. a Glyceria maxima. Na hladině Nuphar lutea.

5957: Záboří nad Labem – řeka Labe (50°1'24.525"N, 15°19'43.598"E)
Pomalu tekoucí řeka, při březích s Nuphar lutea, místy Sparganium erectum.

5958: Svatá Kateřina – Lanžovský potok (50°0'34.511"N, 15°20'15.098"E)
Pomalu tekoucí potok. Dominují Phragmites australis a Phalaris arundinacea. Místy Butomus umbellatus.

5958: Svatá Kateřina – Kateřinský rybník (50°0'11.809"N, 15°20'15.152"E)
Intenzivně využívaný rybník s kosenými břehy. Ojedinělé trsy Sparganium erectum.

6056: Vavřinec – Vavřinecký rybník (49°54'37.890"N, 15°2'40.145"E)
Intenzivně využívaný rybník. Po obvodu úzké pásy Phragmites australis a Glyceria maxima.

6057: Malešov – rybník Hamerák (49°54'15.784"N, 15°13'28.544"E)
Velká tůň (bez rybí obsádky) izolovaná od rybníka. Při okrajích Carex sp., Juncus sp., Typha latifolia.

6058: Ovčáry – mokřad (49°57'24.535"N, 15°20'5.702"E)
Mokřadní louka s mokřadem zarostlým Phragmites australis, Typha latifolia, Carex sp. a Eleocharis sp. Mokřad není trvale zavodněn, v suchých obdobích obvykle vysychá.

6058: Rohozec – rybník Haltýřek (49°58'56.057"N, 15°21'57.109"E)
Malý, nevyužívaný rybník v lužním lese. Rozsáhlý porost Carex sp.

6058: Nové Dvory – Nový rybník (49°58'5.350"N, 15°20'54.578"E)
Intenzivně využívaný rybník. V litorálu převládá Phragmites australis, místy s vtroušenými Typha sp., Carex sp. a Glyceria maxima.

6058: Církvice – rybník Vrabcov (49°55'54.953"N, 15°20'46.213"E)
Intenzivně využívaný rybník. Rozsáhlé porosty Phragmites australis, při březích místy Sparganium erectum, Carex spp., Typha latifolia a ojedinělými trsy Schoenoplectus lacustris.

6058: Církvice – rybník Utopenec (49°56'21.997"N, 15°20'10.686"E)
Intenzivně využívaný rybník. Při kolmých březích pouze úzké pásy Phragmites australis a Typha latifolia a jednotlivé trsy Butomus umbellatus a Schoenoplectus lacustris.

6058: Žehušice – řeka Doubrava (49°58'8.902"N, 15°24'49.215"E)
Pomalu tekoucí řeka u silničního mostu v Žehušicích s porostem Nuphar lutea.

6058: Brambory – potok Čertovka (49°58'30.626"N, 15°27'27.138"E)
Pomalu tekoucí potok s Phragmites australis, Glyceria maxima a Sparganium erectum.

6155: Rataje nad Sázavou – řeka Sázava (49°51'0.708"N, 14°57'24.987"E)
Pomalu tekoucí řeka, při březích pásy Glyceria maxima.

6156: Chmeliště – tůně (49°53'59.417"N, 15°3'32.594"E)
Několik menších tůní vzniklých po těžbě hlíny. Většina z nich s Typha latifolia, Phragmites australis, Carex spp. a Eleocharis spp.

6156: Onomyšl – rybník (49°53'23.874"N, 15°7'26.451"E)
Malý, nevyužívaný rybník. Převážná část plochy zarostlá Typha latifolia, při březích Carex sp., místy Eleocharis sp. a Sparganium erectum.

6156: Kralice – rybník (49°51'57.716"N, 15°9'36.072"E)
Nevyužívaný drobný rybník. Při březích úzký pás Typha latifolia, místy Phragmites australis a jednotlivě Alisma plantago-aquatica. Téměř celá hladina pokrytá porostem Potamogeton natans a Batrachium aquatile.

6156: Sudějov – rybník Jelínek (49°50'30.289"N, 15°5'43.267"E)
Intenzivně využívaný lesní rybník. Při březích místy rozsáhlé porosty Carex sp., Eleocharis sp. a Juncus sp.

6156: Morány – rybník (49°49'11.089"N, 15°7'25.154"E)
Extenzivně využívaný malý rybník. Břehy s ojedinělými trsy Sparganium erectum a Typha latifolia. Hladina s rozsáhlým porostem Potamogeton natans.

6156: Žandov – rybník (49°51'29.478"N, 15°6'54.605"E)
Nevyužívaný drobný rybníček s Carex sp. a Eleocharis sp.

6156: Vernýřov – rybník Bezděkov (49°50'53.039"N, 15°8'58.903"E)
Intenzivně využívaný rybník s rozsáhlým litorálním pásmem. Bohaté porosty Phalaris arundinacea, Typha latifolia, Carex sp., Eleocharis sp., jednotlivě Alisma plantago-aquatica a Sparganium sp.

6157: Rápošov – U jezera (49°50'4.508"N, 15°10'27.461"E)
Nevyužívaný rašelinný rybník s rozsáhlým porostem Juncus sp., při březích Scirpus sylvaticus, Carex spp. a Eleocharis sp. Vodní hladina s drobným porostem Potamogeton natans. Rašelinný ostrůvek s Eriophorum latifolium, v posledních letech zarůstá náletem Typha latifolia.

6157: Červené Janovice – Pracný rybník (49°50'23.942"N, 15°14'35.560"E)
Lesní rybník, u přítoku s Phragmites australis a Sparganium erectum.

6157: Červené Janovice – rybník (49°49'59.546"N, 15°14'26.877"E)
Nově vybudovaný (stáří asi 5 let) lesní rybník. U přítoku Carex sp., Phalaris arundinacea a Scirpus sylvaticus.

6157: Červené Janovice – rybník Katlov (49°49'3.145"N, 15°14'55.572"E)
Intenzivně využívaný rybník. Při březích místy Phragmites australis.

6157: Opatovice I. – rybník Katovna (49°51'27.628"N, 15°15'22.658"E)
Nově vybudovaný rybník. V oblasti přítoku sporé porosty Typha latifolia, Juncus sp., Eleocharis sp. a Carex sp.

6157: Zdeslavice – Pastvický rybník (49°51'17.570"N, 15°11'40.042"E)
Extenzivně využívaný rekreační rybník s Typha latifolia, Equisetum sp., Carex sp. a Schoenoplectus lacustris.

6157: Chlístovice – rybník Steklík (49°52'43.819"N, 15°11'26.534"E)
Extenzivně využívaný rybník po nedávném odbahnění. Při březích místy Sparganium erectum, Typha latifolia, Eleocharis sp., Alisma plantago-aquatica a Carex sp.

6157: Všesoky – Hejniční rybník (49°51'7.303"N, 15°10'41.609"E)
Intenzivně využívaný lesní rybník. Mokřadní vegetace prakticky chybí, pouze při východním břehu Phragmites australis.

6157: Radvančice – Široký rybník (49°48'34.084"N, 15°13'11.451"E)
Extenzivně využívaný lesní rybník se zachovalým litorálním pásmem s dominujícím porostem Carex spp. s příměsí Sparganium emersum. Značná část hladiny pokrytá Potamogeton natans a Batrachium aquatile.

6157: Radvančice – Ludvičin rybník (49°48'29.899"N, 15°13'32.746"E)
Extenzivně využívaný lesní rybník se zachovalým litorálním pásmem s porosty Carex spp. a Sparganium emersum. Hladina s rozsáhlým porostem Potamogeton natans a Batrachium aquatile.

6157: Paběnice – rybník (49°50'25.195"N, 15°19'12.761"E)
Nevyužívaný drobný lesní rybníček, téměř celý zarostlý Typha latifolia, Carex spp. a Eleocharis sp. Jednotlivě Sparganium emersum a Schoenoplectus lacustris.

6157: Senetín – rybník Zbožňov (49°49'31.435"N, 15°18'58.667"E)
Intenzivně využívaný rybník. Při březích porosty Phragmites australis, Typha latifolia, T. angustifolia, Glyceria maxima, Carex spp. a Schoenoplectus lacustris.

6158: Březí – Kořenný rybník (49°50'42.382"N, 15°22'4.094"E)
Intenzivně využívaný rybník, několik let po celkovém odbahnění. Téměř po celém obvodu úzký pás Phragmites australis a Typha latifolia, s vtroušenými Schoenoplectus lacustris, Sparganium erectum, Butomus umbellatus a Eleocharis sp. Jednotlivě Sagittaria sagittifolia a Alisma plantago-aquatica. Hladina s mizejícím Potamogeton natans.

6158: Březí – Pustý rybník (49°50'30.866"N, 15°22'20.930"E)
Nevyužívaný rybník s dominující Phalaris arundinacea a Carex sp. Jednotlivé trsy Sparganium erectum a Alisma plantago-aquatica.

6158: Březí – rybník Popov (49°50'29.218"N, 15°22'29.830"E)
Extenzivně využívaný rybník. Litorální porosty jsou tvořené Typha latifolia a Butomus umbellatus. U hráze Sagittaria sagittifolia a jednotlivě Alisma plantago-aquatica.

6158: Zbudovice – rybník Prchal (49°50'24.471"N, 15°22'36.001"E)
Extenzivně využívaný rybník s bohatě vyvinutým litorálním pásmem. Dominuje Typha sp. Rozsáhlé jsou i porosty Schoenoplectus lacustris, Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia a Carex sp.

6158: Přibyslavice – kamenolom (49°50'42.274"N, 15°24'25.334"E)
Zatopený kamenolom s porostem Typha latifolia a Carex sp.

6158: Nový Dvůr u Tupadel – rybník (49°52'18.659"N, 15°22'50.216"E)
Extenzivně využívaný rybník. Při březích Phalaris arundinacea a Sparganium erectum.

6158: Bratčice – Pastušaký rybník (49°51'14.220"N, 15°26'13.539"E)
Rybník po odbahnění. Při břehu pás Typha latifolia, u přítoku Sparganium erectum, Carex sp.

6158: Žleby – rybník (49°52'45.048"N, 15°29'15.320"E)
Extenzivně využívaný rybník. Litorální vegetace chybí, hladina s Potamogeton natans.

6256: Dolní Pohleď – rybník (49°45'2.635"N, 15°7'58.105"E)
Nevyužívaný rybník, při březích porosty Carex sp.

6256: Čížov – tůně (49°44'52.579"N, 15°2'46.155"E)
Několik tůní při březích s Glyceria maxima.

6257: Petrovice I. – rybník Fomín (49°47'48.318"N, 15°18'36.160"E)
Extenzivně využívaný lesní rybník. Litorální porosty tvoří Carex sp. a jednotlivé trsy Sparganium erectum.

6257: Třebětín – rybník (49°46'20.570"N, 15°16'47.533"E)
Intenzivně využívaný malý rybník. Litorál s Typha latifolia, Sparganium erectum a Scirpus sylvaticus.

6257: Bohdaneč – rybník Dyndáček (49°46'53.471"N, 15°14'5.602"E)
Rybník po nedávném odbahnění, při březích místy Sparganium erectum a jednotlivě Alisma plantago-aquatica.

6257: Bohdaneč – zatopený kamenolom (49°46'36.558"N, 15°13'38.620"E)
Zatopený kamenolom, na mělčinách s porosty Phragmites australis a Typha latifolia.

6258: Dobrovítov – Pilský rybník (49°47'11.993"N, 15°20'12.776"E)
Nevyužívaný lesní rybník, při březích Sparganium erectum a Typha latifolia.
 

Přehled zjištěných druhů s uvedením nálezů

Donacia aquatica (Linnaeus, 1758)
Nalézána na Sparganium erectum a S. emersum, Glyceria maxima a Carex spp.
6057: Malešov – rybník Hamerák, 10.6.2010, 6 ex., 10.5.2011, stovky ex.
6157: Zdeslavice – Pastvický rybník, 18.5.2011, cca 10 ex.; Radvančice – Široký rybník,       16.6.2012, 4 ex.; Radvančice – Ludvičin rybník, 6.6.2010, 7 ex., 16.6.2012, 8 ex.; Červené    Janovice – rybník, 18.6.2012, 3 ex.; Paběnice – rybník, 7.5.2011, 6.5. a 26.5.2012, desítky ex.
6158: Březí – Pustý rybník, 19.5.2011, 6 ex.
6256: Dolní Pohleď – rybník, 22.5.2011, 1 ex.
6257: Petrovice I. – rybník Fomín, 12.6.2010, 1 ex.

Donacia bicolora bicolora Zschach, 1788
Nalézána na Sparganium erectum a S. emersum.
5958: Svatá Kateřina – Kateřinský rybník, 22.6.2012, 1 ex.
6156: Chmeliště – tůně, 20.5.2011, 1 ex.; Sudějov – rybník Jelínek, 12.6.2010, 6 ex.; Morány – rybník, 23.6.2012, 6 ex.
6157: Chlístovice – rybník Steklík, 20.6.2012, cca 15 ex.; Radvančice – Široký rybník, 16.6.2012, 4 ex.; Radvančice – Ludvičin rybník, 6.6.2010, cca 10 ex. 23.6.2012, 1 ex.; Červené Janovice – Pracný rybník, 18.6.2012, cca 20 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 6.7.2011, 2 ex. (lgt. V. Šilha), 7.6.2012, 10 ex., 8.7.2012, desítky ex.; Březí – Pustý rybník, 7.6.2012, 6 ex.; Březí – rybník Popov, 11.6.2010, cca 10 ex., 8.7.2012, 1 ex.; Zbudovice – rybník Prchal, 7.6.2012, 1 ex.; Tupadly – rybník u Nového Dvora, 21.6.2012, cca 20 ex.; Bratčice – Pastušský rybník, 23.5.2012, 5 ex.
6257: Petrovice I. – rybník Fomín, 12.6.2010, cca 15 ex.; 19.5.2012, 10 ex.; Třebětín – rybník, 18.6.2012, desítky ex.; Bohdaneč – rybník Dyndáček, 17.6.2012, desítky ex.
6258: Dobrovítov – Pilský rybník, 1.7.2010, desítky ex.; 19.5.2012, stovky ex.

Donacia brevicornis Ahrens, 1810
Nalézána na Schoenoplectus lacustris, u Zdeslavic na Pastvickém rybníku také na Carex sp.
6058: Církvice – rybník Vrabcov, 3.6.2011, 1 ex.
6157: Zdeslavice – Pastvický rybník, 18.5.2011, stovky ex., 26.5.2012, desítky ex.; Senetín – rybník Zbožňov, 1.7.2010, 2 ex., 4.6.2011, 4 ex., 10.6.2012, cca 20 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 7.6.2012, cca 40 ex., 8.7.2012, cca 30 ex.

Donacia cinerea (Herbst, 1784)
Nalézána na Typha angustifolia a T. latifolia.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 23.5.2012, 2 ex.
6057: Malešov – rybník Hamerák, 10.6.2010, desítky ex.
6058: Nové Dvory – Nový rybník, 31.5.2012, 7 ex.; Církvice – rybník Vrabcov, 12.5.2011, 1 ex.; Církvice – rybník Utopenec, 12.6.2012, desítky ex.
6156: Chmeliště – tůně, 20.5.2011 a 13.6.2011, desítky ex.; Onomyšl – rybník, 21.7.2010, desítky ex.; Kralice – rybník, 19.6.2010, desítky ex.; Vernýřov – rybník Bezděkov, 16.6.2012, desítky ex.
6157: Rápošov – U Jezera, 16.6.2012, desítky ex.; Zdeslavice – Pastvický rybník, 22.7.2010, desítky ex., 26.5.2012, 2 ex.; Opatovice I. – rybník Katovna, 18.6.2012, 1 ex.; Senetín – rybník Zbožňov, 1.7.2010 a 10.6.2012, desítky ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 19.5.20111, desítky ex., 7.6.2012, 15 ex.; Zbudovice – rybník Prchal, 27.6.2011, cca 10 ex., 7.6.2012, 5 ex.; Přibyslavice – zatopený kamenolom, 19.5.2011, cca 10 ex.
6257: Bohdaneč – zatopený kamenolom, 22.5.2011, desítky ex., 18.6.2012, cca 10 ex.

Donacia clavipes clavipes (Fabricius, 1793)
Nalézána na Phragmites australis.
6058: Církvice – rybník Vrabcov, 3.6.2011, 3 ex.; Církvice – rybník Utopenec, 7.6.2010, 5 ex.
6157: Všesoky – Hejniční rybník, 3. a 16.6.2012, desítky ex.; Červené Janovice – rybník Katlov, 18.6.2010, 1 ex.; Senetín – rybník Zbožňov, 19.6.2010, 5 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 19.5.2011, 1 ex.
6257: Bohdaneč – zatopený kamenolom, 22.5.2011, desítky ex.

Donacia crassipes Fabricius, 1775
Nalézána na Nuphar lutea. Vzhledem k omezenému výskytu živné rostliny jsou nálezy na dalších lokalitách málo pravděpodobné.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 17.6.2010, 29.6.2010, 12.7.2011 a 26.5.2012, vždy desítky ex.; Záboří nad Labem – řeka Labe, 12.7.2011 a 12.7.2012, desítky ex.
6058: Žehušice – řeka Doubrava, 7.7.2011, desítky ex.

Donacia dentata Hoppe, 1795
Nalézána na Alisma plantago-aquatica a Sagittaria sagittifolia.
6158: Březí – rybník Popov, 6.7.2011, 2 ex. (V. Týr a V. Šilha lgt. et coll.), 1.7.2012, 1 ex., 8.7.2012, 2 ex., 20.7.2012, 8 ex.

Donacia impressa (Paykull, 1799)
Nalézána na Schoenoplectus lacustris.
6157: Senetín – rybník Zbožňov, 1.7.2010, 5 ex., 4.6.2011, 1 ex., 10.6.2012, 11 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 7.6.2012, 5 ex.; Zbudovice – rybník Prchal, 7.6.2012, 1 ex.

Donacia marginata Hoppe, 1795
Nalézána na Sparganium erectum a S. emersum.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 23.5. a 26.5.2012, cca 15 ex.; Záboří nad Labem – řeka Labe, 12.7.2012, 8 ex.
5958: Svatá Kateřina – Kateřinský rybník, 22.6.2012, cca 10 ex.
6057: Malešov – rybník Hamerák, 10.6.2010, 5 ex.; 30.5.2011, 7 ex.
6058: Církvice – rybník Vrabcov, 12.5.2011, 1 ex.; 3.6.2011, desítky ex.
6156: Onomyšl – rybník, 21.7.2010, 1 ex.; Sudějov – rybník Jelínek, 10.6.2010, cca 10 ex.; Morány – rybník, 23.6.2012, 5 ex.
6157: Chlístovice – rybník Steklík, 20.6.2012, 4 ex.; Radvančice – Široký rybník, 22.6.2011, cca 10 ex., 16.6.2012, 7 ex.; Radvančice – Ludvičin rybník, 23.6.2012, 5 ex.; Červené Janovice – Pracný rybník, 18.6.2012, 6 ex.; Paběnice – rybník, 29.5.2011, 5 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 19.5.2011, 1 ex.; 6.7.2011, cca 20 ex. (M. Kavka, V. Týr, V. Šilha lgt. et. coll.), 7.6.2012, 3 ex., 8.8.2012, desítky ex.; Březí – Pustý rybník, 7.6.2012, 3 ex.; Březí – rybník Popov, 11.6.2010, 5 ex.; 6.7.2011, cca 10 ex. (M. Kavka, V. Týr, V. Šilha lgt. et. coll.), 8.7.2012, 2 ex.; Zbudovice – rybník Prchal, 2.8.2011, 1 ex.; Tupadly – rybník u Nového Dvora, 21.6.2012, cca 20 ex.
6257: Petrovice I. – rybník Fomín, 12.6.2010, desítky ex.; 19.5.2012, 3 ex.; Třebětín – rybník, 18.6.2012, cca 15 ex.; Bohdaneč – rybník Dyndáček, 17.6.2012, desítky ex.
6258: Dobrovítov – Pilský rybník, 1.7.2010, desítky ex., 19.5.2012, 15 ex.

Donacia semicuprea Panzer, 1796
Nalézána na Glyceria maxima.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 29.6.2010, 23.5. a 26.5.2012, desítky ex.; Záboří nad Labem – řeka Labe, 11.5.2011, 2 ex., 23.5.2012, desítky ex.
6057: Vavřinec – Vavřinecký rybník, 22.7.2010, desítky ex.
6058: Nové Dvory – Nový rybník, 26.5.2011, desítky ex.; Brambory – potok Čertovka, cca 30 ex.
6155: Rataje nad Sázavou – řeka Sázava, 27.5.2012, desítky ex.
6157: Zdeslavice – Pastvický rybník, 26.5.2012, 1 ex.; Senetín – rybník Zbožňov, 1.7.2010 a 10.6.2012, desítky ex.
6256: Čížov – tůně, 28.7.2010, desítky ex.

Donacia simplex Fabricius, 1775
Nalézána na Sparganium erectum, pouze na Lanžovském potoce byla pozorována výhradně na Butomus
umbellatus.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 23.5.2012, 3 ex.; Záboří nad Labem – řeka Labe, 23.5.2012, cca 20 ex.
5958: Svatá Kateřina – Lanžovský potok, 23.5.2012, desítky ex.; Svatá Kateřina – Kateřinský rybník, 22.6.2012, cca 10 ex.
6058: Církvice – rybník Vrabcov, 12.5. a 3.6.2011, desítky ex.; Brambory – potok Čertovka, cca 10 ex.
6157: Paběnice – rybník, 29.5.2011, 3 ex.; 6.5.2012, 5 ex., 26.5.2012, 6 ex.

Donacia thalassina thalassina Germar, 1811
Nalézána na Eleocharis sp., v tůních u Chmeliště i na Juncus sp. a Carex sp.
6156: Chmeliště – tůně, 30.6.2010, desítky ex., 31.5.2011, 5 ex.; Sudějov – rybník Jelínek, 4.7.2010, 1 ex., 28.6.2011, 5 ex.; Žandov – rybník, 4.8.2010, 1 ex.; Vernýřov – rybník Bezděkov, 21.5.2011, 1 ex.
6157: Chlístovice – rybník Steklík, 20.6.2012, 2 ex.; Opatovice I. – rybník Katovna, 18.6.2012, 1 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 19.5.2011, 2 ex., 7.6.2012, cca 30 ex.

Donacia tomentosa (Ahrens, 1819)
Nalézána na Butomus umbellatus a Sagittaria sagittifolia.
6158: Březí – rybník Popov, 27.6.2011, 6 ex.; 6.7.2011, cca 15 ex. (M. Kavka, V. Týr, V. Šilha lgt. et. coll.); 8.7 a 20.7.2012, desítky ex.; Zbudovice – rybník Prchal, 27.6.2011, desítky ex.; 6.7.2011, desítky ex. (M. Kavka, V. Týr, V. Šilha lgt. et. coll.), 2.8.2011, 4 ex., 7.6.2012, 4 ex., 1.7.2012, cca 10 ex., 8.7.2012, 2 ex.

Donacia versicolorea (Brahm, 1790)
Nalézána na Potamogeton natans. Zajímavý je výskyt na rybníčku u Paběnic, kde se živná rostlina nevyskytuje a jedinci byli nalézáni na Sparganium erectum a Carex sp.
6156: Kralice – rybník, 19.6.2010, 1 ex.; Morány – rybník, 27.6.2010, desítky ex.
6157: Rápošov – U Jezera, 9.7.2012, 3 ex., 1.8.2012, 8 ex.; Radvančice – Široký rybník, 16.6.2012, desítky ex.; Radvančice – Ludvičin rybník, 9.7.2011, 16.6. a 30.6.2012, desítky ex., 9.9.2012, cca 10 ex.; Paběnice – rybník, 31.7.2010, 5 ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 6.7.2011, 2 ex. (M. Kavka a V. Šilha lgt. et. coll.), 9.7.2012, 5 ex.; Žleby – rybník, 14.8.2012, cca 10 ex.

Donacia vulgaris vulgaris Zschach, 1788
Nalézána především na Typha latifolia, méně na T. angustifolia, Sparganium erectum a S.emersum.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 23.5.2012, cca 10 ex.
6057: Malešov – rybník Hamerák, 10.6.2010, 10.5. a 30.5.2011, vždy desítky ex.
6058: Nové Dvory – Nový rybník, 26.5.2011 a 31.5.2012, vždy cca 10 ex.; Ovčáry – mokřad, 12.6.2012, cca 10 ex.; Církvice – rybník Vrabcov, 11.5.2011, 1 ex.
6156: Chmeliště – tůně, 20.5.2011, desítky ex., 13.6.2011, cca 15 ex.; Onomyšl – rybník, 21.7.2010, desítky ex.; Kralice – rybník, 19.6.2010, desítky ex.
6157: Rápošov – U Jezera, 21.5.2011, cca 10 ex., 16.6.2012, 4 ex.; Chlístovice – rybník Steklík, 20.6.2012, desítky ex.; Zdeslavice – Pastvický rybník, 22.7.2010 a 26.5.2012, desítky ex.; Opatovice I. – rybník Katovna, 18.6.2012, 7 ex.; Radvančice – Široký rybník, 16.6.2012, cca 10 ex.; Radvančice – Ludvičin rybník, 9.7.2011, cca 10 ex., 23.6.2012, cca 30 ex.; Červené Janovice – Pracný rybník, 18.6.2012, 2 ex.; Paběnice – rybník, 29.5.2011, 1 ex., 26.5.2012, cca 20 ex.; Senetín – rybník Zbožňov, 1.7.2010 a 10.6.2012, desítky ex.
6158: Březí – Kořenný rybník, 6.7.2011, desítky ex. (lgt. M. Kavka, V. Týr, V. Švihla), 8.7.2012, desítky ex.; Březí – rybník Popov, 11.6.2010, cca 10 ex., 6.7.2011, cca 10 ex. (lgt. M. Kavka, V. Týr, V. Švihla), 8.7.2012, desítky ex.; Tupadly – rybník u Nového Dvora, 21.6.2012, cca 15 ex.; Přibyslavice – zatopený kamenolom, 19.5.2011, desítky ex.; Bratčice – Pastušaký rybník, 23.5.2012, cca 20 ex.
6257: Petrovice I. – rybník Fomín, 12.6.2010, 5 ex.; Třebětín – rybník, 18.6.2012, desítky ex.; Bohdaneč – rybník Dyndáček, 17.6.2012, desítky ex.; Bohdaneč – zatopený kamenolom, 18.6.2012, cca 10 ex.
6258: Dobrovítov – Pilský rybník, 19.5.2012, desítky ex.

Plateumaris (Euplateumaris) sericea sericea (Linnaeus, 1761)
Nalézán na Carex spp.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 23.5.2012, cca 10 ex., 26.5. 2012, cca 20 ex.
5958: Svatá Kateřina – Lanžovský potok, 11.5.2011, 5 ex.
6058: Rohozec – rybník u Haltýřku, 11.5.2011, 2 ex., 7.5.2012, desítky ex.; Nové Dvory – Nový rybník, 11.5.2011, desítky ex.; Církvice – rybník Vrabcov, 12.5. a 3.6.2011, desítky ex.
6157: Radvančice – Ludvičin rybník, 16.6.2012, 2 ex.
6158: Březí – Pustý rybník, 7.6.2012, 2 ex.

Plateumaris (Plateumaris) braccata (Scopoli, 1772)
Nalézán na Phragmites australis.
5957: Záboří nad Labem – PR Na hornické, 23.5.2012, cca 15 ex., 26.5.2012, 10 ex.
6058: Nové Dvory – Nový rybník, 31.5.2012, 3 ex.
6157: Všesoky – Hejniční rybník, 3.6.2012, cca 150 ex., 16.6.2012, stovky ex.

Plateumaris (Plateumaris) consimilis (Schrank, 1781)
Nalézán na Carex spp. a Phalaris arundinacea.
6057: Malešov – rybník Hamerák, 30.5.2011, 2 ex.
6156: Sudějov – rybník Jelínek, 12.6.2010, 1 ex.; Vernýřov – rybník Bezděkov, 21.5.2011, 5 ex., 28.6.2011, 1 ex.
6157: Rápošov – U Jezera, 21.5.2011, 2 ex., 16.6.2012, 15 ex.; Všesoky – Hejniční rybník, 16.6.2012, 3 ex.; Červené Janovice – rybník, 26.6.2010 a 18.6.2012, desítky ex.; Červené Janovice – Pracný rybník, 18.6.2012, 3 ex.
6158: Bratčice – Pastušaký rybník, 23.5.2012, 7 ex.
6257: Petrovice I. – rybník Fomín, 19.5.2012, 8 ex.; Třebětín – rybník, 18.6.2012, 3 ex.

Plateumaris (Plateumaris) rustica (Kunze, 1818)
Nalézán na Carex sp.
6058: Ovčáry – mokřad, 12.5.2011, cca 30 ex., 12.6.2012, cca 20 ex.
6256: Dolní Pohleď – rybník, 22.5.2011, 2 ex.
 

Diskuse a závěr

     Na území Kutnohorska bylo v letech 2010–2012 prozkoumáno 48 lokalit na kterých bylo nalezeno 19 druhů, což představuje 70% druhů zjištěných v České republice. Počet druhů na jednotlivých lokalitách pohyboval od jednoho do devíti. Nejvíce druhů se vyskytuje na rybnících s druhově pestrou litorální vegetací. Sedm z nalezených druhů je uvedeno v červeném seznamu ohrožených druhů České republiky – Donacia tomentosa v kategorii vymizelý, Plateumaris braccata v kategorii kriticky ohrožený a Donacia brevicornis, D. crassipes, D. dentata, D. versicolorea a D. cinerea v kategorii ohrožený. Nálezy dalších druhů jsou málo pravděpodobné, ale jak dokazuje nález v České republice údajně vyhynulé Donacia tomentosa (STREJČEK & BEZDĚK 2005), nelze je vyloučit. Jedním z možných druhů je například Donacia sparganii, recentně nalézaná pouze na Sokolovsku, která však byla v osmdesátých letech minulého století sbírána na Nymbursku a Mladoboleslavsku (ZÚBER 2001) a v roce 1996 byl jeden jedinec nalezen v CHKO Kokořínsko (ŘEHOUNEK 2002). Také Macroplea appendiculata, v současnosti uváděná jako vymizelá, byla historicky nalézána po celé České republice a není vyloučeno, že díky svému skrytému způsobu života je přehlížena a může dosud přežívat na zachovalých lokalitách (J. Pelikán in litt.).


Summary

     In the Kutná Hora region the occurrence 19 species of Donaciinae was proven. This number constitutes 70 % of the total number of species as reported from the Czech Republic. The most interesting findings occurrence of Donacia tomentosa and Plateumaris braccata.


Poděkování

     Za připomínky k textu děkuji Janu Pelikánovi a recenzentům.


Literatura
 

DOLEŽAL Z. 1995: Vodomilné mandelinky – rákosníčci v západních Čechách. Živa, 1: 28–29.

KŘIVAN V. 2004: Třeboňsko – ráj rákosníčků. Ochrana přírody 59, 1: 13–14.

PRUNER L. & Míka P. 1996:Seznam obcí a jejich částí v České republice s čísly mapových polí pro mapování fauny. Klapalekiana 32, Suppl.: 1–175.

ŘEHOUNEK J. (1999): Ekologicko-faunistická studie mandelinkovitých Nymburska (Coleoptera: Chrysomelidae). – Ms., diplomová práce, depon. in PřF UP Olomouc, 131 pp.

ŘEHOUNEK J. 2002: Rákosníčci přírodní rezervace Kokořínský důl (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae). Muzeum a současnost, ser. natur., Roztoky, 16: 3–6.

SILFVERBERG H. 2010: Donaciinae, pp 354–359. In. LOBL I. & SMETANA A. (ed.): Catalogue of Palearctic Coleoptera, Vol. 6. Stenstrup: Apollo Books, 924 pp.

STREJČEK J.& BEZDĚK J. 2005: Chrysomelidae (Mandelinkovití), pp. 533–539. In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. AOPK ČR, Praha, 760 pp.

ZÚBER M. 2001: Rákosníčci (Coleoptera: Chrysomelidae: Donaciinae) dolního Pojizeří s určovacím klíčem a přehledem druhů České republiky. Studie a zprávy okresního muzea Praha-východ, 14: 202–211.

 

 

Obrazová příloha

   
Obr. 1. Donacia aquatica,
Paběnice – rybník, 6.5.2012
Obr. 2. Donacia bicolora bicolora,
Dobrovítov – Pilský rybník, 1.7.2010
   
Obr. 3. Donacia marginata,
Chlístovice – rybník Steklík, 20.6.2012
Obr. 4. Donacia thallasina thallasina,
Chmeliště – tůně, 30.6.2010
   
 Obr. 5. Donacia dentata,
Březí – rybník Popov, 20.7.2012
Obr. 6. Donacia versicolorea,
Radvančice – Ludvičin rybník, 23.6.2012
   
Obr. 7. Donacia clavipes,
Všesoky – Hejniční rybník, 16.6.2012
Obr. 8. Donacia tomentosa,
Zbudovice – rybník Prchal, 8.7.2012
   
 Obr.9. Plateumaris braccata,
Všesoky – Hejniční rybník, 16.6.2012
Obr. 10. Plateumaris rustica,
Ovčáry – mokřad, 12.5.2011
   
 Obr.11. Zbudovice – rybník Prchal, 27.6.2011 Obr. 12. Radvančice – Ludvičin rybník, 19.5.2012

 

 

 

 

TOPlist