ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 00.00.0000
ELATERIDARIUM ročník 9 (2015)   strany  111-117  (05.03.2015)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 2.1MB]

 

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) „PR Údolí Únětického Potoka“ a Únětických rybníků


Contribution to the dragonflies (Odonata) of
„Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“ and Únětice ponds

Háva Jiří

Katedra ochrany lesa a entomologie,, Fakulta lesnická a dřevařská,
Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176, CZ-165 21, Praha 6 – Suchdol
Česká republika
e-mail: jh.dermestidae@volny.cz


Abstract. The paper is an overview of 11 found species of Odonata (drangonflies), found or observed in 2007-2010 author in Údolí Únětického Potoka Nature Reserve and the nearby Únětice ponds. This is the first set of faunistics data these species surveyed territory.

Key words: Dragonflies, Odonata, Údolí Únětického Potoka Nature Reserve, Bohemia centralis, Czech Republic

 

Úvod

     Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka s výměrou 62,1 ha je pozoruhodné území v severozápadní části Prahy, v katastrálním území Praha - Suchdol, s nadmořskou výškou pohybující se v rozmezí 202-301 m n. m. Ve svazích údolí vystupují proterozoické břidlice a silicity, které tvoří výrazný strukturní hřeben „Kozích hřbetů“ a „Holého vrchu“ s epigenetickým údolím Únětického potoka. K horní hraně svahů zasahují štěrky pleistocénních říčních teras a pokryvy spraší. Půdy na svazích jsou různé varianty rankerů, černozemí i hnědozemí. Celé území bylo v minulosti odlesněno a pod tlakem pastvy se vyvinula náhradní společenstva, zejména rozsáhlá vřesoviště na svazích. Tyto svahy byly v 50. letech 20. století zalesněny borovicí a dnes zbývají z vřesovišť pouze nepatrné zbytky. Na jižních svazích se střídají skalní stepi a porosty teplomilných dřevin. Potoční niva je provázena střemchovou jasaninou, která místy přechází do mokřadních olšin a rákosin.
     Charakteristiku území včetně fotografické a mapové dokumentace publikovali (ŠUK 1993, 2000 a KUBÍKOVÁ et al. 2005).
     Podle dostupné literatury průzkum zde uvedených vybraných čeledí z tohoto území doposud nebyl proveden, jedná se tedy o první seznam nalezených nebo pozorovaných druhů z PR Údolí Únětického Potoka a přilehlých Únětických rybníků.

 

Metodika

     Na zkoumaném území byl prováděn v letech 2007-2010 individuální sběr a pozorování imag druhů řádu Odonata (Vážky) za pomoci běžného entomologického vybavení (molýlářské síťky) a formou smýkáním vegetace na březích rybníků a potoka.
     Dokladové exempláře jsou uloženy ve sbírce autorů (pokud není uvedeno jinak). Determinace byla provedena autorem podle práce DOLNÝ et al. (2007).
     Nomenklatura čeledí je zpracována podle DOLNÝ et al. (2007). Přehled druhů je řazen abecedně podle taxonomického systému.
     Fotografie na obr. 9-14 pořídil autor článku.

Mapa 1. Schematická mapka „PR Údolí Únětického potoka“.
Map 1. Schematic map of „Údolí Únětického potoka Nature Reserve“.
Mapa území je převzata z: http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/CHRUZEMI/cr2_cztx/CHU77.htm
 

Výsledky

     V tabulce je uveden přehled nálezů získaných v letech 2007-2010, přehled je stylizován podle práce HÁVA (2009) a HÁVA & HÁVA (2010). Nálezy jsou rozepsány následovně:
 

Taxon                       Datum/Rok materiál   Poznámka       

Taxon               druh (species)
Datum              datum nálezu nebo pozorování (date of finding)
Materiál            počet exemplářů (number of individuals)
Poznámka         upřesnění nálezové okolnosti
PRÚÚP              Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka (Nature Reserve)
ÚR                    Únětice rybníky (Únětice ponds)
ÚR1                  velký Únětický rybník bezprostředně ústící do Přírodní Rezervace Údolí Únětického
                        potoka (Obr. 9-11).
ÚR2                  malý rybníček v západní části Únětic (Obr. 12)
ÚR3                  vetší rybníček navazující na ÚR2 (Obr. 13)
ex.                   exemplář
obs.                  Pozorováno (observed)
více ex.            více jak 30 exemplářů (more than 30 individuals)

 

Tab. 1. Přehled nálezů.
Table 1. Survey of finds

 

Taxon Datum/Rok materiál Poznámka


Řád: Odonata
Podřád: Zygoptera
Čeleď: Calopterygidae - motýlicovití
 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
(Obr. 1)
imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex PRÚÚP, ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
(Obr. 2)
 imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. PRÚÚP, ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh

Čeleď: Coenagrionidae - šidélkovití
 
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh

Čeleď: Pyrrhosomidae - šidélkovití
 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
(Obr. 8)
20.7.2010 2 samci obs. ÚR3, pozorovány na rákosinách

Podřád: Anisoptera
Čeleď: Aeschnidae - šídlovití
 
Aeschna mixta Latreille, 1805
(Obr. 3)
 24.7.2009 1 samice PRÚÚP blízko ÚR1 na cestě
   15.7.2010 2 samice obs. PRÚÚP blízko ÚR1 na cestě
Anax imperator Leach, 1815
(Obr. 4)
imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. PRÚÚP, ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh
    
Čeleď: Gomphidae – klínatkovití
 
Gompus vulgatissimus (Linnaeus,1758) imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh

Čeleď: Corduliidae – lesknicovití
 
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
(Obr. 5)
imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh

Čeleď: Libellulidae – vážkovití
 
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
(Obr. 6)
imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
(Obr. 7)
 
imaga červen-září
2007-2010
obs. více ex. ÚR1, ÚR2, ÚR3
Hojný druh

 

Závěr

     V příspěvku je uveden přehled 11 zjištěných druhů řádu Odonata (vážek), nalezených nebo pozorovaných v letech 2007-2010 autorem v PR Údolí Únětického potoka a Únětických rybníků. Jedná se o první soubor faunistických údajů zmíněných druhů na sledovaném území.
     Jako významnější z hlediska indikace čistoty životního prostředí lze považovat druh Aeschna mixta Latreille, 1805.

 

Summary

      The paper is an overview of 11 found species of Odonata (drangonflies), found or observed in 2007-2010 authors Údolí Únětického Potoka Nature Reserve and the nearby Únětice ponds. This is the first set of faunistics data these species surveyed territory.
      As an important indication of purity in terms of the environment may be considered species Aeschna mixta Latreille, 1805.


Poděkování

     Autor by rád tímto poděkoval panu Aleši Dolnému (Ostrava) za poskytnutí ilustrativních fotografií imag jednotlivých druhů a cenné připomínky k textu.


Literatura
 

DOLNÝ A., BÁRTA D., WALDHAUSER M., HOLUŠA O., HANEL L. et al. 2007: Vážky České republiky / The Dragonflies of the Czech Republic - Ekologie, ochrana a rozšíření / Ecology, Conservation and Distribution. Vlašim: Český svaz ochránců přírody Vlašim, 672 pp.
FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. 2005: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 760 pp.
HÁVA J. 2009: Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka. Results of faunistic research of the beetle families Dermestidae and Silphidae (Coleoptera) in Údolí Únětického potoka Nature Reserve (Prague, Czech Republic). Bohemia Centralis 29: 101-110. (in Czech, English summary)
HÁVA J. & HÁVA J. 2010: Příspěvek k poznání Rovnokřídlých (Orthoptera) „PR Údolí Únětického Potoka“. Contribution to the Orthoptera of „Údolí Únětického Potoka Nature Reserve“. Elateridarium 4: 68-73.
KUBÍKOVÁ J., LOŽEK V., ŠPRYŇAR P. & kol. 2005: Praha. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XII. Praha: AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 304 pp.
ŠUK V. 1993: Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 2 + 5 pp. + 1 map.
ŠUK V. 2000: PR Údolí Únětického potoka, Praha 6. AOPK ČR, Ms., 3 pp.
 
  
Obrázková příloha
 
Obr. 1. Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758): samec Obr. 2. Calopteryx splendens (Harris, 1782): samec
Obr. 3. Aeschna mixta Latreille, 1805: samice Obr. 4. Anax imperator Leach, 1815: samec
Obr. 5. Cordulia aenea (Linnaeus, 1758): samec Obr. 6. Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758): samec
 Obr. 7. Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758): samec Obr. 8. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776): samec
 

 

Obr. 9. Velký Únětický rybník ÚR1,
pohled směrem od PRÚÚP k obci Únětice

Obr. 11. Velký Únětický rybník ÚR1,
rákosiny s druhem Anax imperator Leach, 1815

 

Obr. 10. Velký Únětický rybník ÚR1,
pohled směrem do PRÚÚP

 

Obr. 12. Malý Únětický rybníček ÚR2, pohled na severní stranu rybníčka

 

Obr. 13. Větší Únětický rybníček ÚR3, pohled na severní stranu rybníčka

 

Obr. 14. 15. 16. Přírodní Rezervace Údolí Únětického Potoka, údolí potoka
Lokalita druhů: Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) a Calopteryx splendens (Harris, 1782)

 

 

TOPlist