ELATERIDARIUM
 
Přijato (Accepted) 03.02.2021
ELATERIDARIUM ročník 15 (2021)   strany  94-96  (04.03.2021)
[TISK/PRINT]  [pdf PDF; 941.1kB]

 

Hromadný výskyt dvou druhů kriticky ohrožených zrnokazů
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) a Bruchidius pusillus
(Germar, 1824) v dolním Pojizeří (Coleoptera: Chrysomelidae:
Bruchinae)

Mass occurrence of two criticaly engandered seed beetles
Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) and Bruchidius
pusillus (Germar, 1824) in lower Jizera river region (Coleopera: Chrysomelidae:
Bruchinae)

Zúber Miroslav

 Bradlec, Bezdězská 45, CZ – 293 06 Kosmonosy, Czech Republic, e-mail: miroslav.zuber@seznam.cz


Abstract: Mass occurrence of two criticaly engandered species Bruchidius cinerascens and Bruchidius pusillus is given. Bionomic notes are also presented.

Key words: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae, Bruchidius cinerascens, Bruchidius pusillus, distribution, bionomics


Úvod

     Převážná většina evropských druhů podčeledi Bruchinae se vyvíjí v plodech bobovitých rostlin (Fabaceae) a často patří mezi významné skladištní škůdce. Druh Bruchidius cinerascens je výjimkou, vyvíjí se v máčkách (Apiaceae) (např. Borowiec 1980, Strejček 2012), a to u nás převážně v máčce ladní (Eryngium campestre Linnaeus, 1753). Z Čech je známý jediný údaj z Mažic u Soběslavi z roku 1987 (Strejček 1991). Z Moravy byl druh uveden dvakrát, a to z lokalit Němčičky (Havelka 1948) a Pouzdřany (Strejček 1990). Recentně se na Moravě kromě Pouzdřan vyskytuje např. v okolí Znojma či Kyjova (poznatky autora).
     Bruchidius pusillus patří mezi drobnější, nenápadné druhy, živná rostlina je neznámá (Borowiec 1988, Strejček 1990). V NPP Mladá jsem ho smýkal společně s dalšími druhy zrnokazů na různých vikvích (Vicia spp.). V Čechách je známý ze dvou nálezů z území Prahy z roku 2006 (Strejček 2007). Na Moravě existují publikované údaje z Pouzdřan a Pálavy (Strejček 1990, 1991, 1996); další recentní nálezy jsou např. z okolí Bzence či Kunovic (poznatky autora).


Materiál a metodika

Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833): Bohemia centr., NPP Mladá (5755), lokalita Pozorovatelna, 23. 6. 2019, 2 ex.; 26. 6. 2020, 2 ex.; 31. 7. 2020, 10 ex. + pozorovány stovky ex.; 7. 8. 2020, 10 ex. + pozorovány stovky ex.; Mladá Boleslav - Radouč (5555), 5. 8. 2020, 10 ex. + pozorovány desítky ex. Vše lgt., det. et coll. Miroslav Zúber.

Bruchidius pusillus (Germar, 1824): Bohemia centr., NPP Mladá (5755), lokalita Pozorovatelna, 26. 6. 2020, 20 ex. + pozorovány desítky ex.; 31. 7. 2020, 4 ex., 11. 10. 2020, 3 ex. Vše lgt., det. et coll. Miroslav Zúber.

     Lokalita Pozorovatelna je součástí nedávno vyhlášené NPP Mladá v bývalém VVP Milovice-Mladá. Jsou to rozsáhlé plochy lesostepního charakteru s nízkým podílem křovin. V místech silného narušení půdního povrchu se po ukončení vojenské činnosti vyvinula pestrá mozaika společenstev jak ruderálních, tak i xerotermních s řadou vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Nejvýznačnějším druhem zde je chroustek Amphimallon ruficorne (Fabricius, 1775), který se zde vyskytuje jako na jediné lokalitě v ČR.
     Radouč je písčitá terasa stepního charakteru v těsné blízkosti Mladé Boleslavi známá výskytem sysla obecného (Spermophilus citellus Linnaeus, 1766). Terasa patří do ochranného pásma Evropsky významné lokality Radouč, strmého boku údolí Jizery s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména pak devaterky poléhavé (Fumana procumbens Gren. et. Godr., 1847) jako na jediné lokalitě v Čechách.
     Materiál byl na obou lokalitách hojně získáván jednak smýkáním bylinné vegetace, jednak oklepáváním jednotlivých rostlin máčky.

Obr. 1. Bruchidius pusillus (Germar, 1824). Foto Dieter Kerber.
Fig. 1. Bruchidius pusillus (Germar, 1824). Photo by Dieter Kerber.

 
Obr. 2. Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833). Foto Lech Borowiec.
Fig. 2. Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833). Photo by Lech Borowiec.

 

 

Výsledky a diskuze

     Výše uvedené nálezy Bruchidius cinerascens jsou potvrzením výskytu v Čechách po více jak 30 letech. Podobně jako u ostatních druhů se nejvíce kusů vyskytovalo v době, kdy živné rostliny, v tomto případě máčky, kvetly, tj. na přelomu července a srpna. Pravděpodobně bude rozšířen i na jiných příhodných stepních lokalitách s výskytem máček, avšak vzhledem k tomu, že rostlina je bohatě opatřena trny, většina entomologů se jejímu smýkání vyhýbá, aby nedošlo k potrhání síťky; nejlepší metodou sběru je oklepání živné rostliny do síťky položené pod ní.
     Výskyt obou druhů v Pojizeří je klasickým příkladem šíření teplomilných druhů na sever. Společně s uvedenými dvěma druhy se na stepích v NPP Mladá vyskytovaly i další druhy této podčeledi, a to Bruchidius marginalis (Fabricius, 1776), B. seminarius (Linnaeus, 1767), B. varius (Olivier, 1795), B. villosus (Fabricius, 1792), Bruchus affinis Frölich, 1799, B. atomarius (Linnaeus, 1760), B. loti Paykull, 1800, B. occidentalis Lukjanovitch & Ter-Minassian, 1957, B. pisorum (Linnaeus, 1758), B. rufimanus Boheman, 1833 a Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785).


Poděkování: Děkuji Pavlu Voničkovi (Liberec) za připomínky k textu. Průzkum v rámci NPP Mladá proběhl v rámci projektu „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v ČR“. Registrační číslo projektu EIS: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_078/0005239.
 

Obr. 3. Biotop Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) s živnou rostlinou Eryngium campestre Linnaeus, 1753 na lokalitě Pozorovatelna v NPP Mladá. Foto Miroslav Zúber.
Fig. 3. Habitat of Bruchidius cinerascens (Gyllenhal, 1833) with the host plant Eryngium campestre Linnaeus, 1753 at Pozorovatelna site in NPP Mladá. Photo by Miroslav Zúber.

 

Literatura

BOROWIEC L. 1980: Chrząszcze – Coleoptera. Strąkowce – Bruchidae. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XIX, zeszyt 93. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa – Wroclaw, 51 pp. (in Polish)

BOROWIEC L. 1988: Bruchidae – Strąkowce (Insecta: Coleoptera). Fauna Polski – Fauna Poloniae, Tom 11. Państwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa, 225 pp. (in Polish)

HAVELKA J. 1948: Příspěvek k poznání výskytu některých zajímavých coleopter naší fauny. II. Additamenta ad distributionem geographicam nonnullorum coleopterorum in ČSR. II. – Časopis Československé společnosti entomologické 45: 125–127.

STREJČEK J 1990: Brouci čeledí Bruchidae, Urodonidae a Anthribidae. [Beetles of the families Bruchidae, Urodonidae and Anthribidae]. Academia, Praha, 88 pp. (in Czech).

STREJČEK J 1991: Faunistic records from Czechoslovakia. Coleoptera: Chrysomelidae, Bruchidae, Anthribidae, Curculionidae; Hymenoptera: Bethylidae. – Acta Entomologica Bohemoslovaca 88: 157–160.

STREJČEK J. 1996: Coleoptera: Chrysomeloidea 2. Pp. 563–576 pp. In: ROZKOŠNÝ R. & VAŇHARA J. (eds): Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, III. – Folia Facultatis Scientiarium Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia 94: 409–630.

STREJČEK J. 2007: Brouci čeledí Chrysomelidae (sensu lato), Bruchidae a Urodontidae na území Prahy - doplňky a opravy k publikaci "Katalog brouků (Coleoptera) Prahy", 2000, sv. 1. (Beetles of families Chrysomelidae (sensu lato), Bruchidae and Urodontidae in the Prague territory - corrections and amendments to the "Catalogue of beetles (Coleoptera) of Prague", 2000, Vol. 1.). Natura Pragensis 18: 127–166 (in Czech, English summary).

STREJČEK J. 2012: Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera: Bruchidae, Urodontidae. – Folia Heyrovskyana, Series B 15: 1–24 (in Czech and English).

 

 
TOPlist